Prechod od amalgámu k základným estetickým výplniam zvládneme

Kategória: Aktuality Uverejnené: utorok, 03. júl 2018

dentist 1437430 1280

V súčasnosti len 3 % zubných lekárov používa amalgám ako výlučný výplnkový materiál . Už 20 % ho nepoužíva vôbec, u 30 % prevažuje estetická výplň nad amalgámom a 26 % indikuje v rovnakej miere amalgám aj kompozit, uvádza reprezentatívny prieskum Slovenskej stomatologickej spoločnosti.

Amalgámová zubná plomba nepredstavuje pre ľudské zdravie riziko. Najlepšou alternatívou amalgámu a výplňovej terapie vôbec je prevencia. Dodržiavanie zásad ústnej hygieny totiž chráni pred zubným kazom, ktorý zuby poškodzuje.  Napriek tomu, že amalgámová výplň neohrozuje priamo zdravie pacienta, musíme postupovať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady s postupným znižovaním až úplným zákazom používania amalgámu v zubnej praxi od roku 2030. 

Od 1. júla 2018 sa zubný amalgám nesmie používať na ošetrenie mliečnych zubov, zubov detí mladších ako 15 rokov a tehotných alebo dojčiacich žien, okrem prípadov, ak to zubný lekár považuje za nevyhnutné z dôvodu osobitných liečebných potrieb pacienta.

Amalgám nie je nenahraditeľný materiál. Uvedené výsledky prieskumu nám dovoľujú vysloviť záver, že už v súčasnosti 97 % zubných lekárov na Slovensku používa nielen amalgám, ale aj bielu, estetickú výplň.

Slovenská komora zubných lekárov intenzívne rokovala s Ministerstvom zdravotníctva SR o problematike amalgámu už v čase prípravy návrhu nariadenia o ortuti na európskej úrovni. Takmer všetky pripomienky boli ministerstvom zaslané Európskej komisii. Pri postupnej príprave slovenských právnych predpisov, vrátane nariadení vlády, na prichádzajúce zmeny a hľadaní alternatívneho materiálu sme viedli rokovania na ministerskej pôde aj za účasti zdravotných poisťovní.

Prišlo k dohode zúčastnených strán v otázke použitia ručne miešaného skloionomerného cementu ako náhrady ručne miešaného amalgámu u výplní v základnom prevedení,“ hovorí prezident Slovenskej komory zubných lekárov MUDr. Igor Moravčík. Náhrada vhodného materiálu za amalgám, ako aj samotný výkon pri výplni sú finančne náročnejšie, preto SKZL rokovala o cene so zdravotnými poisťovňami VšZP , Dôvera a UNION.  „Dospeli sme k vzájomnej dohode o navýšení ohodnotenia výkonu u všetkých zdravotných poisťovní tak, aby pacient mal výplň v základnom prevedení  hradenú  z verejného zdravotného poistenia,“ uvádza Igor Moravčík.

Od 1. januára 2019 sú prevádzkovatelia ambulancií zubného lekárstva povinní na základe prijatých legislatívny zmien zabezpečiť, aby každá zubná súprava bola vybavená separátorom amalgámu s účinnosťou minimálne 95%. Toto opatrenie s následnou likvidáciou takto zachyteného odpadu má zabezpečiť zníženie enviromentálnej záťaže prostredníctvom odpadových vôd.

Keďže je legislatíva týkajúca sa amalgámu už v platnosti, budú sa musieť zubní lekári v rámci legislatívnych termínov prispôsobiť zmenenej situácii tak, aby naplnili literu zákona. Legislatívne zmeny si budú vyžadovať niekoľkotisícové investície v zubnej ambulancii, ktoré v prípade nedostatočného vykrytia zo strany štátu a zdravotných poisťovní môže pocítiť aj pacient.