Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z.z.

Kategória: Aktuality Uverejnené: pondelok, 30. november -0001

Dňa 1. apríla 2008 bol prijatý v parlamente zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007  a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

 

Zmenou prešiel aj § 26 zákona o pracovnej zdravotnej  službe.

Zmena bola rozsiahla, preto Vám prinášam úplné znenie tohto ustanovenia zákona s komentárom:

„ § 26

Pracovná zdravotná služba

 

            (1) Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné poradenské služby v oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného  dohľadu, pri ktorom

 

a) spolupracuje pri zisťovaní nebezpečenstiev a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,

 

b) hodnotí faktory pracovného prostredia a a stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov,

 

c) podporuje prispôsobovanie práce zamestnancom,

 

d) poskytuje poradenstvo zamestnávateľovi i zamestnancom, najmä pri

1. plánovaní a organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest,

2. technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie,

3. ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológii práce, ergonómii vrátane prostriedkov individuálnej ochrany a kolektívnej ochrany,

 

e) zúčastňuje sa

1. na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,

2. na opatreniach pracovnej rehabilitácie,

3. na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných rizík,

4. na organizovaní systému prvej pomoci v prípade ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov,

 

f) školí zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci (§ 8 ods. 1 písm. a) tretí bod),

 

g) spolupracuje pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce a ergonómie a

 

h) vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.

 

            (2) Úlohy pracovnej zdravotnej služby vykonáva tím odborných zdravotníckych pracovníkov kvalifikovaných na výkon pracovnej zdravotnej služby. 28)

            (3) Úlohy pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 1 písm. a) až d), písm. e) prvého bodu a písm. g) u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, 28a) môže samostatne vykonávať aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, služby zdravia pri práci a verejné zdravotníctvo alebo asistent po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore verejné zdravotníctvo alebo vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie so špecializáciou v špecializačnom odbore zdravie pri práci, s ktorým má zamestnávateľ uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah.

 

            (4) Úlohy pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 1 u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 28b) ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, môže plniť aj ním určený jeden alebo  viacerí odborní zdravotnícki pracovníci, s ktorými má uzatvorený pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah; poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je fyzickou osobou, môže úlohy pracovnej zdravotnej služby plniť osobne.
––––––––––––––––––––––––
Odkaz  28a)  § 31 zákona č. 355/2007 Z.z.
             28b) § 4 zákona č. 578/204 Z.z.

 

Ako uvádza navrhovateľ v odôvodní k novým odsekom 3 a 4 § 26 zákona, umožní sa týmto alternatívne riešiť výkon pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľov, u ktorých sa vykonávajú nerizikové práce a ktorí zamestnávajú menej ako 19 zamestnancov, resp. praôcovnú zdravotnú službu vykonávajú svojimi zamestnancami – odbornými zdravotníckymi pracovníkmi. Navrhovaným doplnením tohto ustanovenia sa sleduje zníženie zaťaženia takto vymedzených zamestnávateľov.

 

 

Ďalšia dôležitá zmena uvedená v tomto zákone je upravená v Čl. II zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
            Dôležitou zmenou je nové znenie § 30 zákona č. 355/2007 Z.z. , ktorý upravuje povinnosti pri ochrane zdravia pri práci.

 

Navrhovateľ navrhované zmeny ustanovenia § 30 zákona č. 355/2007 Z.z. odôvodnil takto:

Zmena má zúžiť povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu pre svojich zamestnancov. Uvedená povinnosť sa bude vzťahovať len na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do  kategórie  3 alebo 4 (rizikové práce) alebo prácu podľa osobitných predpisov, u ktorej sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť (napr.  vodiči z povolania, železničiari, súkromná bezpečnostná služba). Rovnako aj fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva  iné fyzické osoby, ak vykonáva rizikovú prácu alebo prácu podľa osobitných predpisov, u ktorej sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť, sa  musí podrobiť lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci. Frekvencia výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je s prihliadnutím na zaradenie práce do tretej alebo štvrtej kategórie.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby s určenou špecializáciou zameranou na pracovné lekárstvo (pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, služby zdravia pri práci). Títo „pracovní lekári“ sú v najvyššej miere odborne erudovaní posúdiť zdravotnú spôsobilosť na prácu najmä u zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, t. j. práce, pri ktorých je zvýšené nebezpečenstvo vzniku chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Vzhľadom na skutočnosť, že v Slovenskej republike je v súčasnosti nedostatočný počet  kvalifikovaných lekárov, špecialistov v odbore pracovné lekárstvo v tímoch pracovnej zdravotnej služby,  navrhuje sa dočasne, na prechodné obdobie do 31.12.2011, aby lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u osôb  vykonávajúcich rizikové práce, vykonávali aj lekári so špecializáciou všeobecné lekárstvo pod dohľadom lekára pracovnej zdravotnej služby s určenou špecializáciou zameranou na pracovné lekárstvo. Lekári so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo sú aj v súčasnosti dôležitými členmi tímov pracovnej zdravotnej služby. Navrhuje sa, aby lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci  u osôb, u ktorých sa zdravotná spôsobilosť vyžaduje podľa osobitného predpisu,  ak ide o práce zaradené do prvej a druhej kategórie, vykonávali aj lekári s určenou špecializáciou, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby.

Navrhuje sa aby, zamestnávateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva  iné fyzické osoby uhrádzali náklady v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktoré vznikli pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak ide o práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie alebo zdravotná spôsobilosť sa vyžaduje podľa osobitného predpisu a  po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu u osôb, ktoré vykonávali rizikovú prácu s možnými neskorými následkami na zdravie. 

Cieľom navrhovaných  zmien je zabezpečiť preventívnu ochranu zdravia pri práci prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby prioritne pre zamestnancov  a fyzické osoby - podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby, ktoré sú pri práci exponovaní v závažnej miere zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia, t. j.  vykonávajú rizikové práce (kategória 3 a 4, t.j. približne 5 % osôb). Navrhované zmeny podstatne znížia náklady zamestnávateľov ako aj fyzických osôb - podnikateľov, ktorí nezamestnávajú iné fyzické osoby súvisiace s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu, ako aj náklady na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby.

Navrhované zmeny v legislatívnych úpravách sú v súlade so smernicou Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci.

 

 

Zákon nadobúda účinnosť od 1. mája 2008. Jeho znenie nie je ešte zverejnené v Zbierke zákonov.  O jeho zverejnení Vás budeme informovať na stránke SKZL.