Odporúčanie Ministerstva zdravotníctva SR k brexitu

Kategória: Aktuality
Uverejnené: piatok, 01. február 2019

brexit

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča občanom Slovenskej republiky, ktorí získali odbornú kvalifikáciu lekára, zubného lekára, farmaceuta, pôrodnej asistentky a sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska uvedenú v prílohe V smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní  odbornej spôsobilosti  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20171201, aby v prípade, že niekedy v budúcnosti mienia vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, si podali žiadosť o uznanie predmetnej odbornej spôsobilosti v termíne do 29.3.2019 na príslušný kompetentný orgán Slovenskej republiky, pokiaľ tak už v minulosti neurobili. Po tomto dátume môže byť uznanie odbornej spôsobilosti posudzované ako vzdelanie dosiahnuté v nečlenskej krajine EÚ v prípade, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska opustí EÚ bez uzavretia Dohody o vystúpení.

 

Čítať ďalej: Odporúčanie Ministerstva zdravotníctva SR k brexitu

Registrácia na XIII. Kongres mladých zubných lekárov je ukončená

Kategória: Aktuality
Uverejnené: štvrtok, 24. január 2019

 

slidynaweb

Registrácia na XIII. Kongres mladých zubných lekárov s medzinárodnou účasťou je ukončená. Máme prihlásený rekordný počet účastníkov, čo nás úprimne teší. Ak sa rozhodnete a predsa by ste si chceli vypočuť zaujímavé prednášky slovenských a českých prednášateľov a spoznať sa s kolegami na spoločenskom večere v maske postáv z filmového plátna, môžete sa registrovať na mieste v hoteli Senec, pred začiatkom kongresu.

Čítať ďalej: Registrácia na XIII. Kongres mladých zubných lekárov je ukončená

Predpis úhrady príspevkov a poplatkov na rok 2019

Kategória: Aktuality
Uverejnené: piatok, 11. január 2019

sekretariat

Členský príspevok na rok 2019 - termín splatnosti  je 15. február 2019

-          zľavy na členskom príspevku

Registračný poplatok na rok 2019 je vo výške 13 €

Aktualizačný poplatok na rok 2019 je vo výške 15 €

Poplatok za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania vo výške 10 €.

Predpis na úhradu dostane každý člen SKZL poštou.

Vážení členovia, upozorňujeme vás, že členstvo v Slovenskej komore zubných lekárov nezaniká neuhradením členského. V prípade záujmu o zrušenie členstva je potrebné túto skutočnosť oznámiť komore písomne s vlastnoručným podpisom.

Čítať ďalej: Predpis úhrady príspevkov a poplatkov na rok 2019

Oznam pre registrovaných zubných lekárov

Kategória: Aktuality
Uverejnené: štvrtok, 10. január 2019

Aktualizačný poplatok na rok 2019 vo výške 15 €

Aktualizačný poplatok uhrádzajú všetci registrovaní zubní lekári (členovia aj nečlenovia) za priebežnú aktualizáciu registra. Splatnosť aktualizačného poplatku je do 15. februára 2019.
Peňažný ústav:              Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:                     SK13 0200 0000 0020 0622 6851
SWIFT:                          SUBASKBX
VS:                                 Reg. číslo
ŠS:                                  2019
Suma:                             15,-€
Poznámka:                      meno