Štát neprispel. Komora vyrokovala zľavy. Pocíti to pacient?

Kategória: Aktuality
Uverejnené: štvrtok, 27. december 2018

metasys

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/852 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 nie je možné za žiadnych okolností uvoľňovať priamo alebo nepriamo amalgámový odpad do životného prostredia.

Od 1. januára 2019 prevádzkovatelia zariadení zubného lekárstva, v ktorých sa používa zubný amalgám alebo odstraňujú amalgámové výplne, alebo zuby obsahujúce takéto výplne sú povinní zabezpečiť, aby ich zariadenia boli vybavené odlučovačmi amalgámu na zachytávanie a zber amalgámových častíc vrátane tých v použitej vode.

Slovenská komora zubných lekárov pripravila pre svojich členov výhodnejšie balíky produktov a služieb v oblasti separácie amalgámu a nakladania s nebezpečným odpadom. Ponuku nájdete po rozkliku banerov na ľavej strane.

Upozornenie pre žiadateľov licencie

Kategória: Aktuality
Uverejnené: piatok, 07. december 2018

Upozornenie

Žiadatelia o vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe s bydliskom mimo členských štátov Európskej únie a členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj sa musia po vydaní licencie na samostatnú zdravotnícku prax povinne v zmysle § 21 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zapísať do obchodného registra, čo je podmienkou vzniku oprávnenia na podnikanie

Obchodný register súčasne pridelí tomuto žiadateľovi aj identifikačné číslo.

Európsky deň antibiotík

Kategória: Aktuality
Uverejnené: pondelok, 19. november 2018

ThumbnailSlovenská komora zubných lekárov, stály člen Rady európskych zubných lekárov (CED) podporuje Európsku iniciatívu v oblasti zdravia - Európsky deň antibiotík (18. november).