Bezpečnosť pacienta

Kategória: Zahraničie Uverejnené: pondelok, 02. február 2015

Jedna z hlavných tém europoslancov, ktorá v blízkej budúcnosti rozvíri verejnú diskusiu

Za slovným spojením bezpečnosť pacienta sa skrývajú nežiaduce udalosti, ktoré najčastejšie vznikajú pri nesprávnej liečbe. Podľa oficiálnych informácií ide o takú udalosť, ktorá spôsobí neúmyselné poranenie, ujmu, či poškodenie pacienta, čím skomplikuje jeho liečbu, spôsobí hospitalizáciu, práceneschopnosť, alebo predĺži ich celkovú dĺžku. Rovnako môže spôsobiť i finančnú stratu či smrť, a čo je kľúčové - je spôsobená samotným poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 

Komplexná téma: Medzi najčastejšie zistené nežiaduce udalosti patrí výskyt nozokomiálnych nákaz. V EÚ postihnú približne 4, 1 milióna pacientov ročne a majú za následok zvýšený nárast chorôb, úmrtnosti a nákladov. Ich liečba je často náročná, pretože mikroorganizmy, ktoré tieto infekcie spôsobujú, sú odolné voči antibiotikám. Ďalej sú to infekcie operovaných rán s následnými komplikáciami, dekubity, nesprávne stanovená diagnóza a medikačné chyby, komplikácie počas anestéziologického výkonu, pády a náhodné poranenia. Ale zaraďujú sa sem i nebezpečné prístroje, infikovaná krv alebo aj omyly pri predpisovaní liekov. Bezpečnosť pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je chápaná ako predchádzanie týmto nežiaducim udalostiam, so snahou o minimalizovanie poškodenia pacienta a dosiahnutie kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Zubní lekári: Luxemburská deklarácia o bezpečnosti pacientov z roku 2005 uznala, že prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti je základným ľudským právom, ktoré musí rešpektovať EÚ, jej inštitúcie a občania Európy. Európska komisia vydala odporúčanie o bezpečnosti pacienta, ktoré podporuje zavedenie systémov hlásenia nežiaducich udalostí, výskum a hodnotenia bezpečnosti. Nasledovali ďalšie dokumenty. Do procesu vytvárania účinnej legislatívy sa zapojila aj Rada európskych zubných lekárov (CED), ktorá v roku 2006 vytvorila pracovnú skupinu zameranú na bezpečnosť pacienta. V novembri 2013 schválili delegáti na generálnej schôdzi CED nový mandát pracovnej skupiny zameranej na bezpečnosť pacienta. „Je to potrebnejšie než kedykoľvek predtým. Bezpečnosť pacienta zohráva významnú úlohu v zdravotnej politike európskych inštitúcií. Európska komisia i Komisia verejného zdravia Európskeho parlamentu vyvíjajú tlak, aby sa bezpečnosti pacienta venovalo výrazne viac pozornosti na európskej úrovni,“ uvádza vo svojej správi vedúci skupiny Dr. Wolfgang Sprekels. Keďže podľa neho ide o atraktívnu tému, ktorá pre občanov EÚ predstavuje viditeľný príklad práce europoslancov, bude Európska komisia v tejto oblasti mimoriadne aktívna. „Pre profesiu zubného lekára tento fakt predstavuje východisko, ktoré má svoje výhody i nevýhody. Pozitíva vidím v tom, že bezpečnosť pacienta sa môže použiť ako dôležitý argument pre zachovanie vysokej kvality vzdelávania a pravidiel vykonávania tejto profesie. Na druhej strane bude zvýšená bezpečnosť pacienta viesť k vytvoreniu ďalších predpisov, k hlbšej byrokracii. Je tu tiež riziko oslabenia dôvery medzi lekárom a pacientom. CED musí z tohto stavu vychádzať a včas zasiahnuť do formujúceho sa politického stanoviska na európskej úrovni, aby hájila záujmy profesie zubného lekára. To je úlohou spomínanej pracovnej skupiny, ktorej mandát bude predĺžený,“ konštatuje Dr. Sprekels.