Generálny míting CED v Bruseli

Kategória: Zahraničie Uverejnené: štvrtok, 12. február 2015

Dňa 21. 11. 2014 sa v Bruseli uskutočnil General Meeting (GM) CED, pričom celodenného maratónu rokovaní sa snemu za SKZL zúčastnili viceprezidenti MUDr. Igor Moravčík a MUDr. Matúš Ursíny. Pod taktovkou prezidenta CED Dr. Wolfganga Doneusa sa hneď v úvode schválil program aj závery jarného zasadania GM CED v Aténach. Prezident CED spomenul aj workshop v rámci Pražských dentálnych dní, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia slovenskej komory, pričom vyzdvihol aktuálnu tému špecializácií v zubnom lekárstve.

 

Správy o činnosti predniesli zamestnankyne bruselskej kancelárie Nina Bernot, Sarah Roda a Alexandra Sanak, ktorá sa zamerala na komunikačnú politiku v uplynulom roku a plány v roku 2015. Upozornila na novú internetovú stránku CED (www.eudental.eu) a aj rozbiehajúcu sa komunikáciu na sociálnych sieťach, najmä na Twitteri.

Skupina WG Infection Control vypracovala návrh relatívne nekonkrétnej rezolúcie o nutnosti vytvoriť s ďalšími národnými zložkami postupy správnej hygieny v zubných ambulanciách so zreteľom na súčasné infekčné riziko. Táto rezolúcia bola schválená po diskusii.

Skupina WG Education and Professional Qualifications informovala o priebežnej spolupráci s ADEE (Association for Dental Education in Europe) a s ESCO (European Skills/Competences, qualifications and Occupations). V diskusii vyplynula potreba definovať kompetencie dentálnych hygieničiek. Téma u zubných lekárov je i naďalej absolventská prax po promócii, ktorá by mala predchádzať samostatnému výkonu povolania.

O činnosti WG Medical Devices referoval Edoardo Cavalle - skupina sleduje a reaguje na revíziu európskej smernice o zdravotníckych prostriedkoch. V súčasnosti je aktuálna téma používania nanomateriálov v medicíne, v našom odbore se to týka napríklad dentálnych výplňových materiáluov. CED požaduje, aby výrobcovia deklarovali zloženie kompozitných výplňových materiálov a umožnili tak informovať pacientov o rizikách a nežiaducich účinkoch spojených s ich používáním.

Skupina WG Oral Health sa, okrem iného, zaoberá podkladmi na tému orálneho karcinómu a materiálmi pre European Oral Health Day (EOHD), ktorý bude 12. 9. 2015. Tento rok bol EOHD venovaný diabetu a orálnemu zdraviu.

Začiatkom roka 2015 má začať ďalšia aktivita Európskej komise v oblasti e-Health. CED vyvíja úsilie, aby sa do skupiny, ktorá se touto agendou bude zaoberať, dostal aj zástupca CED. Padlo aj konštatovanie, že podľa európskej legislatívy stále platí, že používanie preparátov s koncentráciou vyššou než 6% peroxidu vodíka na bielenie zubov (aj v zubných ambulanciách) je v EÚ ilegálne. Na dodržiavanie legislatívy majú dbať národné regulačné zložky štátov EÚ.

Vzhľadom k narastajúcej mikrobiálnej rezistencii a k obmedzenej ponuke antibiotík má stále ich zodpovedné užívanie stále väčší význam. CED se preto podieľala na tvorbe dokumentu o zodpovednom užívaní antibiotík - rady lekárom, zubným lekárom a veterinárom.

Súhrnnú informáciu o výsledkoch CED dotazníkov za minulé obdobie predniesla Sarah Roda. Budúce zasadania GM CED se budú konať 29. - 30. mája 2015 v Rige a na jeseň 20. novembra v Bruseli. MUDr. Matúš Ursíny

Tlačová správa

Delegáti členských organizácií CED sa streli dňa 21. 11. 2014 v Bruseli, Belgicku, na pravidelnom zasadnutí po šiestich mesiacoch. Generálnemu mítingu predsedal prezident CED Dr. Wolfgang Doneus. CED je nezisková organizácia zastupujúca viac než 340 000 zubných lekárov z 32 národných asociácií a komôr zubných lekárov z 30 európskych krajín. Jej kľúčovou úlohou je presadzovať vysoký štandard ústnej zdravotnej starostlivosti a efektívnu bezpečnosť pacientov v Európe, a to aj prostredníctvom pravidelných rokovaní s európskymi organizáciami a inštitúciami EÚ.

Infekčná kontrola a nakladanie s odpadmi

Členovia CED na zasadnutí CED jednohlasne prijali rezolúciu o infekčnej kontrole a nakladaní s odpadmi. Zároveň zdôraznili, že zubné ošetrenie by malo byť poskytnuté tak, aby sa minimalizovalo riziko prenosu infekcií. CED sa domnieva, že zubné ambulancie by sa mali riadiť protokolom pre manažovanie kontaminovaných zdravotníckych prístrojov a nástrojov, a najmä v tejto súvislosti podporiť stanovenie jasných pravidiel pre prípravu jednorazových produktov v rámci budúcich predpisov EÚ pre zdravotnícke pomôcky.

Antimikrobiálna rezistencia

V posledných rokoch došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie, čo predstavuje veľké riziko pre verejné zdravie. Antibiotiká sú masívne predpisované aj v zubnom lekárstve. CED sa obáva, že antimikrobiálna rezistencia bude mať závažné dôsledky na prevenciu i liečbu niektorých infekcií. Preto spolu s európskymi odborníkmi z oblasti medicíny pracuje na odporúčaniach, ktoré by mali zvýšiť povedomie o zodpovednom predpisovaní antibiotík medzi zubnými lekármi, lekármi a veterinármi.

Štandardizácia zdravotníckych služieb

Európski zubní lekári sa domnievajú, že nedávne iniciatívy v oblasti štandardizácie zdravotníckych služieb na úrovni EÚ vzbudzujú rastúce obavy. Vykonávanie povolania zdravotníka spočíva na pravidlách založených na dôkazoch, odporúčaniach vytvorených pre zdravotnícke profesie a na priamom osobnom vzťahu medzi odborníkom a pacientom. Aby bola zaistená bezpečnosť pacienta a vysoká kvalita zdravotnej starostlivosti, organizácie a poskytovania zdravotnej starostlivosti, mala by EÚ aj naďalej brať ohľad na lokálne potreby a unikátne charakteristiky národných/regionálnych zdravotníckych systémov a rešpektovať príslušné právo daných krajín, ich profesijnú samoreguláciu a etický kódex. CED vyjadruje názor, že akékoľvek opatrenia v rozpore s týmito zásadami by ohrozili bezpečnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti poskytovanej európskym pacientom.