Správa z ERO

Kategória: Zahraničie Uverejnené: štvrtok, 12. február 2015

Správa zo služobnej cesty:
Akcia: ERO plenárne zhromaždenie
Miesto: Paríž
Dátum: 11. - 12. 4. 2014
Účastník za SKZL: MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH

 

Na úvod zasadania sa prihovoril delegátom so svojou správou ERO prezident Phillipe Rusca. Hovoril aj o voľnom pohybe profesionálov v Európe, ktorý má za následok, že napríklad vo Francúzku má každý tretí zubný lekár, ktorý otvára prax, diplom zo zahraničia. Vo Švajčiarsku je to dokonca každý druhý.

Správy z pracovných skupín

Pracovná skupina Liberálna dentálna prax sa sústredí na ochranu osobných údajov pacientov u zubného lekára, čo je aktuálna téma v Európskom parlamente (EP). Ten navrhuje, aby mal každý pacient podpísaný informovaný súhlas s použitím jeho dát. Pripravila vyhlásenie: „Ochrana osobných dát ako súčasť ochrany pacientov a obyvateľov je vyšším a etickým vyjadrením liberálnej praxe zubného lekára.“ Problematika sa týka zbierania údajov pacientov do zdravotnej dokumentácie, ochrany uchovávania zbieraných dát v dokumentácii, export dát do poisťovní... Navrhuje aj 13 kritérií na ochranu dát. Dokument bude diskutovaný na nasledujúcom sneme ERO v rámci FDI kongresu v New Delhi.

Za pracovnú skupinu Vzťahy medzi zubnými praktikmi a univerzitami referovala jej predsedajúca, Prof. Nermin Yamaliková, o pilotnom projekte Evidence Based Dentistry /EBD/ (Zubné lekárstvo založené na dôkazoch), ktorého sa zúčastnili krajiny: Francúzsko, Portugalsko, Slovensko, Gruzínsko a Turecko. Poďakovala krajinám za zber údajov, oznámila pripravované publikovanie výsledkov v odbornom časopise. Pracovná skupina vypracovala tabuľku publikácii a webstránok, ktorá uvádza zdroje o EBD. Dala ju k dispozícii a odporúča ju uverejniť na web stránke komory členských krajín v chránenom formáte, s prístupom pre členov, v novovytvorenej sekcii EBD. Asi tretina zubných lekárov totiž nevie, čo je EBD a skupina dôvod vidí práve v nedostatočnom vzdelávaní o EBD.

Prof. Bourgois, predsedajúci Pracovnej skupiny pre prevenciu, podporuje myšlienku distribuovať v členských krajinách záznamník My Personal Health Improvement Card (Moja osobná karta zlepšenia zdravia), ktorá pôvodne vyšla z FDI, pričom ERO členská asociácia ju má plné kompetencie používať, prekladať do národných jazykov a rozširovať vo svojej krajine.

V rámci VISION 2020 sa ERO chce zapojiť s pilotným „surveillance“ projektom Observatory of oral health prevention and control (Pozorovanie prevencie orálneho zdravia a jeho kontrola). Prvoradé je teraz vytvoriť model, podľa ktorého sa budú údaje o orálnom zdraví zbierať štandardne v európskych krajinách. Pracovná skupina Dentálny tím pracuje na profile dentálnej hygieničky. Po rešerši v Bruseli sa zistilo, že dentálne hygieničky pri voľnom pohybe profesionálov v EÚ nemajú nárok na automatické uznávanie vzdelania, lebo nie sú uvedené v európskej smernici o uznávaní profesionálnych kvalifikácii. Prezident elect FDI Patric Hescot referoval o ozdravení financii FDI, úsporných opatreniach, úspechu Dňa orálneho zdravia 20. marca. Tento rok sa globálnej kampane zúčastnilo 106 krajín oproti 37 krajinám v roku 2013, z Európy bolo 31 krajín, v ktorých sa spolu zorganizovalo 51 aktivít. WHO bude pokračovať v podpore prevencie orálneho zdravia, aj keď Paul Erik Petersen ide do dôchodku, ale zostane naďalej bude pôsobiť ako konzultant.

V 2015 vyjde druhé vydanie príručky FDI Oral Health Atlas (Atlas orálneho zdravia).

Národné správy poslalo do ERO 24 krajín. Všetky sú uverejnené na web stránke www.erodental.org.

Nasledujúce FDI kongresy budú:
2014 - New Delhi, 2015- Bangkog, 2016 - Poznan

Nasledujúce ERO plenárne zhromaždenia budú:
2014 - New Delhi, 2015-Tbilisi, 2016 - Baku