Workshop k eHealth v Lisabone aj s účasťou SKZL

Kategória: Zahraničie Uverejnené: utorok, 17. apríl 2018

Cieľom workshopu bol prieskum stavu existujúcich sumárov pacienta v elektronickom zdravotníctve jednotlivých krajín EÚ a zistiť záujem participovať na štandardizácii medicínskych údajov. Preklenujúcou myšlienkou tejto iniciatívy je vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by mala vypracovať spoločný súbore údajov popisujúci základné informácie pre zubné lekárstvo v elektronickom zdravotníctve.

19. marca 2018 sa v Lisabone na Ministerstve zdravotníctva konal eHealth workshop organizovaný portugalskou verejnou spoločnosťou SPMS http://spms.min-saude.pt/


SPMS funguje od roku 2010 ako nákupca pre Ministerstvo zdravotníctva a vyvíja medicínske IT programy a aplikácie. Vyvinuli napríklad eHealth aplikáciu pre zobrazovacie vyšetrovacie metódy.


Workshopu sa zúčastnili 6 zástupcovia zubno-lekárskych stavovských organizácií z 5 členských krajín CED: Fínsko, , Portugalsko, Slovensko, Veľká Británia a Belgicko (jeden zástupca za flámsky región a jeden za valónsky región).


Od júna 2018 bude Portugalsko vedúcou krajinou projektu eHAction uľahčujúcemu výmenu dát v sieti elektronického zdravotníctva EÚ a cezhraničné využívanie eReceptu. 60% projektu financuje EK. http://jointaction3.spms.min-saude.pt/
S pacientom v ťažisku bude zámerom trojročného pracovného plánu vytvoriť národné kontaktné miesta zodpovedné za správu a prevod pacientskych sumárov.


Je to odmena SPMS za úspešnú implementáciu projektu RCU2, ktorý zosúladil zdieľanie informácii v elektronickom zdravotníctve sprostredkovaných rozličnými ambulantnými IT programami.


SPMS má záujem pridať časť určenú pre orálne zdravie do všeobecného sumáru pacienta. V rámci Lisabonského workshopu bol navrhnutý parodontálny index (DPSI alebo CPITN) ako povinný údaj v pacientovom sumári, kvôli priamemu dopadu stavu parodontu na celkové zdravie pacienta.


CED uskutočnila prieskum stavu elektronického zdravotníctva v 18 členských krajinách. Slovensko medzi nimi nebolo. Líder v zavádzaní elektronického zdravotníctva v rámci EÚ je Estónsko.


Záverečný brainstorming priniesol požiadavky jednotlivých zástupcov na doplňujúce moduly a komponenty v orálnej časti sumára: intraorálne a panoramatické rtg snímky, zubný kríž, referenčnú tabuľku diagnóz a terapií, zjednotenú nomenklatúru (napr. odvodiť od SNOMED_CT).


Ďalšie stretnutie pracovnej skupiny je plánované na november v Bruseli.

smat