Rozšírenie výučbovej kapacity pre študentov zubného lekárstva

Kategória: Tlačové správy
Uverejnené: utorok, 08. január 2019

web Otvorenie vyucbovych

Na Lekárskej fakulte SZU v týchto dňoch dochádza k rozšíreniu pracoviska Katedry zubného lekárstva o ďalšie pracovisko, ktoré výrazne pomôže klinickej výučbe budúcich zubných lekárov. Ide o vybudovanie ďalších zubnolekárskych ambulancií s moderným vybavením, ktoré je aspoň čiastočne podobné európskym fakultám zubného lekárstva. Študenti v rámci prípravy budú mať lepšie možnosti praktickej prípravy v diagnostike a liečbe pacientov s ochoreniami ústnej dutiny.  

Čítať ďalej: Rozšírenie výučbovej kapacity pre študentov zubného lekárstva

Slovenská komora zubných lekárov požaduje reálne dofinancovanie výkonov

Kategória: Tlačové správy
Uverejnené: sobota, 24. november 2018

Uznesenie2

Delegáti jesenného snemu Slovenskej komory zubných lekárov vyjadrujú nespokojnosť s financovaním zubno-lekárskych výkonov z verejného zdravotného poistenia.

Zubné lekárstvo je dlhodobo finančne poddimenzované, v rokoch 2016 – 2017 nebolo realizované takmer žiadne navýšenie platieb zo strany zdravotných poisťovní. Úhrady poisťovní nepokrývajú stále sa zvyšujúce náklady zubných ambulancií (zvýšené energie, personálne náklady, separátory amalgámu a iné materiálno-technické vybavenie), čo v konečnom dôsledku pociťuje hlavne pacient napriek tomu, že si hradí zdravotné poistenie.

Komora nie je spokojná s výsledkami rokovaní so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou o cenových podmienkach od 1. 1. 2019. Priemerný ročný nárast platieb za výkony zubných lekárov od roku 2016 je menej ako 2 %, pričom u ostatných segmentov je navýšenie o 10 až 20 %. Poisťovňa nám zatiaľ negarantuje také navýšenie finančných prostriedkov pre svojich poistencov, ktoré by sa priblížilo k reálnej hodnote zubno-lekárskeho výkonu.

V tejto súvislosti však komora pozitívne vníma medializovanú správu VšZP, ktorá v roku 2019 pridá ambulanciám 50 mil. eur. Zubné lekárstvo, ako jeden zo segmentov ambulantného sektora požaduje na rok 2019 zvýšenie ceny bodu minimálne o 10 % s následnou úpravou tak, aby sa cena hradená z verejného zdravotného poistenia pre pacientov približovala reálnej hodnote výkonu poskytovania zubno-lekárskej starostlivosti.

V prípade nedohody so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Slovenská komora zubných lekárov zváži kroky, ktoré by mohli viesť k vypovedaniu zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Je Slovensko pripravené prijať opatrenia k znižovaniu príjmu nápojov a jedál s obsahom cukrov?

Kategória: Tlačové správy
Uverejnené: štvrtok, 27. september 2018

DSC 0559 Fotor

Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie je výskyt pokazených a plombovaných zubov u detí na Slovensku alarmujúci. Preto Slovenská komora zubných lekárov oslovila Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o spoluprácu v súvislosti s prevenciou zubného kazu u detí. Komora o výsledkoch informovala na tlačovej konferencii 27. septembra v bratislavskom Dome novinárov.


SKZL zadefinovala ako hlavný problém pri etiológii zubného kazu u detí nadmernú konzumáciu cukru a sladených nápojov, okrem iného aj v rámci predškolského stravovania v spojení s nedostatočnou ústnou hygienou. Zo záverov štátneho zdravotného dozoru vyplýva, že frekvencia podávaných sladených nápojov v predškolských zariadeniach je alarmujúca. 

Napriek tomu, že orálne zdravie je základnou zložkou celkového zdravia, zubný kaz patrí medzi najrozšírenejšie ochorenie na svete. Je to globálny a celosvetový problém spôsobujúci zdravotné, sociálne a ekonomické následky pre jednotlivca a krajiny.

Ústne zdravie je zaradené do skupiny dominantných a významných neprenosných ochorení navzájom súvisiacich: kardiovaskulárne ochorenia, DM, onkologické ochorenia a chronická obštrukčná choroba pľúc . Všetky tieto skupiny majú spoločné rizikové faktory s ochoreniami ústnej dutiny, ktorých prevencia je vo vzťahu so zdravým životným štýlom.

Zubný kaz je chronické neprenosné infekčné ochorenie, spôsobené baktériami z úst a cukrami v potrave. Dôsledok nadmernej konzumácie cukrov v potrave už od narodenia je príčinou zubného kazu raného detstva, ktorého prevalencia sa výrazne zvýšila za posledných 10 - 15 rokov. Zvýšený výskyt zubného kazu je v úzkej súvislosti so stúpajúcim počtom obéznych a diabetických detí.

Slovenská komora zubných lekárov sa stala členom Aliancie za budúcnosť bez zubného kazu (Alliance for Cavity Free Future ACFF). ACFF je nezisková charitatívna organizácia, ktorá združuje popredných svetových odborníkov v zubnom lekárstve s cieľom zlepšovať implementáciu zmien v orálnom zdraví na celom svete.

Hlavné ciele Aliancie:
- každé dieťa narodené v r. 2026 a neskôr by malo byť bez zubného kazu po celý život
- do roku 2020 zaviesť efektívnu prevenciu a manažment na dosiahnutie cieľov

Pre reálne zmapovanie aktuálnej situácie na Slovensku SKZL požiadala o spoluprácu Úrad verejného zdravotníctva SR. V máji 2018 bol ich pracovníkmi vykonaný Cielený monitoring v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru zameraný na pitný režim detí v materských školách vo všetkých regiónoch Slovenska. Mesiac máj 2018 bol charakterizovaný zvýšenými teplotami ovzdušia, čo vyžaduje väčšiu kontrolu pitného režimu a správnu voľbu nápojov. Cieľom monitoringu bolo poskytnúť reálny prehľad o konzumácií sladených nápojov podávaných deťom v rámci pitného režimu počas ich pobytu v predškolskom zariadení a na základe vyhodnotenia navrhnúť eventuálne opatrenia na zlepšenie.  

Monitoroval sa týždenný jedálny lístok v piatich materských školách v rámci každého okresu so zameraním iba na pitný režim, spolu 365 predškolských zariadení. MŠ sa riadia podľa Zásad na zostavovanie jedálnych lístkov podľa Prílohy č.1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania vrátane časovej a obsahovej štruktúry jedál v zmysle odporúčaných výživových dávok. Samotné normy upravujú aj receptúry nápojov.

Výsledky monitoringu jednoznačne dokumentuje správa ÚVZ SR.

Na základe jej výsledkov navrhujeme :

  • V rámci pitného režimu v predškolských aj školských zariadeniach preferovať podávanie iba čistej pitnej vody
  • pri výkone štátneho zdravotného dozoru v MŠ sa zamerať na kontrolu zákazu donášky potravín a sladkostí, vrátane sladených nápojov a v  ZŠ nepodporovať sladké pohostenia, ktoré prinášajú deti do zariadenia pri príležitosti narodenín alebo iných osláv
  • nepodávať sladené nápoje na školských slávnostiach a športových podujatiach MŠ a  ZŠ. Zároveň sladkosti nesmú byť ocenením za dosiahnuté výsledky.
  • podporovať pitie nesladeného a neochuteného mlieka
  • zvýšiť podľa sezóny podávanie a tým konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny v neupravenej forme (nepodávať vo forme mixovaných nápojov; deti v súčasnosti nemajú možnosť hryzenia potravy tvrdej konzistencie, čím sa nepodporuje zdravý vývoj tvárových kostí a svalstva tváre). 

Na základe získaných výsledkov je nevyhnutné dohliadať na to, aby receptúry a normy pre školské stravovanie, v zmysle plne rešpektovali revidované odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo SR v rámci vekovej skupiny predškolských detí, vrátane sacharidov a spotreba voľného cukru u mladších detí neprekročila 30 gramov/deň. U detí s rizikom zubného kazu (väčšina detí v predškolskom veku na Slovensku) by spotreba voľných cukrov mala byť pod 5 % celkovej prijatej energie. Pozn. jedna čajová lyžička = 5 - 6 gramov cukru.

Na kvalite zdravia sa musí podieľať každý sám

Kategória: Tlačové správy
Uverejnené: streda, 12. september 2018

teeth 1652976 1920

12. september vyhlásila Európska rada zubných lekárov za Deň ústneho zdravia na počesť narodenia (1854) zakladateľa Svetovej federácie zubných lekárov profesora Edouarda Charlesa Godona. 

Čítať ďalej: Na kvalite zdravia sa musí podieľať každý sám