Členstvo v SKZL

Výhody členstva v Slovenskej komore zubných lekárov

 

Poskytovanie právneho a ekonomického poradenstva

V časti sprístupnenej členom vám radi poskytneme právny a ekonomický servis. Právny servis poskytujeme tiež osobne na Sekretariáte SKZL.

 

Spravodaj pre členov SKZL

Informačný spravodaj nájdete na internetovej stránke SKZL, je prístupný len pre členov komory. Obsahuje najaktuálnejšie informácie z legislatívy, závery z rokovaní so zdravotnými poisťovňami, informácie o nových povinnostiach pre prevádzkovateľov zubných ambulancií a ďalšie potrebné informácie pre vašu prax.

 

Ďalšie vzdelávanie

SKZL garantuje výhodnejšie finančné, organizačné a technické podmienky sústavného vzdelávania pre svojich členov www.skzledu.sk. Poskytuje svojim členom aj možnosti elektronického vzdelávania

 

Bezplatný prístup k elektronickej verzii odborných časopisov

- International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198-7569

-  International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (ISSN 0882-2786). 

- Journal of Endodontics (ISSN 0099-2399)

- Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)

- Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)

Žiadosť o zaslanie prístupového hesla

 

Výhody pre člena vo Všeobecnej úverovej banke

Zvýhodnené produkty pre členov a tiež absolventov štúdia zubného lekárstva (napr. poskytnutie úveru bez dokladovania príjmu)  nájdete po kliknutí na logo VÚB nižšie. 

VUB LOGO claim cmyk 032017 

Nové atraktívnejšie zvýhodnenia pre členov SKZL – súkromné osoby.

1. debetná platobná karta VISA Inspire Gold – 100% zľava z poplatku za vydanie karty na prvých 5 rokov (v prípade, že nie je v cene osobného účtu)

2. pôžička bezúčelová a na refinancovanie – 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru, zľava – 1% z ú.s.

3. hypotéka – 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru 

Zároveň by sme vás radi informovali o zmenách, ku ktorým došlo dňa 01.02.2018 na bežných účtoch PO – VÚB Biznis účty, Flexibiznis účty, Bežné a Fondové účty v EUR a Bežné a Fondové účty v CM a s tým aj zmenou cenníka na podnikateľských účtoch.

Najvýznamnejšou zmenou je spoplatnenie prijatých platieb na podnikateľských účtoch.

Preto členom SKZL odporúčame konzultáciu so špecialistom pre podnikateľov a v prípade veľkého počtu prijatých platieb modifikovať VÚB Biznis účet resp. transformovať Flexibiznis účet na balík VÚB Biznis účet Aktiv alebo Premium.

Viac informácií o nových VÚB Biznis účtoch nájdu vaši členovia v prezentácii pre členov a zároveň na našej stránke https://www.vub.sk/sk/firmy-podnikatelia/ucty-sluzby/ucty/

Ostatné produktové zvýhodnenia a podmienky čerpania produktov pre členov SKZL zostávajú nezmenené..

Zmluva o spolupráci s poisťovňou Union

Zvýhodnené podmienky  pre členov SKZL pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, cez vip služby www.vipunion.sk s bonusom krytia nákladov právneho zastúpenia. Okrem toho môžete uzavrieť aj výhodnejšie poistenie firemných a súkromných motorových vozidiel s exkluzívnou cenou a v sekcii NÁKUP  uzavrieť aj celoročné cestovné poistenie a pre poistencov Union zdravotnej poisťovne, a.s., aj bezplatný rehabilitačný program či bezplatné vyšetrenie kožných znamienok.

 

Časopisy Zubný lekár (ZL) a Stomatológ (S)

Populárny dvojmesačník ZL informuje o dianí v Slovenskej komore zubných lekárov, o zmenách v legislatíve, novinkách na poli zubného lekárstva, poskytuje pravidelné právne rady, informácie z medzinárodných organizácií, ktorých je SKZL členom. Obsahuje príspevky o činnosti jednotlivých orgánov, ktoré existujú pri SKZL, správy z regiónov, reportáže a rozhovory, ako aj informácie o vzdelávacích podujatiach. 

Odborný recenzovaný časopis S vychádza dvakrát ročne. Prináša pôvodné teoretické a výskumné práce zamerané na stomatologickú problematiku, referáty a príspevky z praxe, diskusné príspevky o súčasných problémoch v stomatológii, recenzie odborných článkov a kníh z domácej i zahraničnej literatúry, správy z vedeckých konferencií, sympózií, kurzov či stretnutí stomatológov, ako aj informácie o ďalšom vzdelávaní. Práce sa publikujú v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku. Každý člen SKZL si môže v časopise aj na internetovej stránke komory  inzercia@skzl.sk uverejniť bezplatnú inzerciu. Členovia SKZL časopisy dostávajú  bezplatne.

 

Zmluva o spolupráci s firmou BMW

Každý člen Slovenskej komory zubných lekárov je oprávnený na nákup vozidiel značiek BMW a MINI za zvýhodnených korporátnych podmienok so špeciálnymi zľavami. Výška zľavy pri nákupe bude rovnaká, ako sa poskytuje firemným klientom pri odbere 4 vozidiel.  Informácie nájdete po kliknutí na logo BMW (zobrazí sa brožúra so všetkými informáciami a podmienkami  v období  od 1. januára do 31. decembra 2017).

C100 50mm BMW 4c 2


 

Práva a povinnosti člena podľa zákona č.578/2014 Z.z.

Práva člena Slovenskej komory zubných lekárov sú uvedené v §50 - §52 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

§ 50

(1) Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov alebo udelením čestného členstva v komore.

(2) Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu zdravotníckeho povolania, ak sa regionálna komora zriadila.

(3) Členstvo v komore je dobrovoľné.

(4) Komora môže osobe, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju príslušného zdravotníckeho povolania, udeliť čestné členstvo v komore.

(5) S čestným členstvom v komore sa nespájajú práva a povinnosti podľa tohto zákona okrem práva na účasť na vzdelávacích aktivitách komory a na zhromaždeniach členov regionálnej komory, ako aj práva podávať návrhy a pripomienky k činnosti komory.

§ 51

(1) Komora zapíše do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ak

a) je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania, 

b) je bezúhonný.

(2) Komora vyčiarkne zo zoznamu členov zdravotníckeho pracovníka, ak

a) písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov, 

b) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, 

c) bol vylúčený z komory (§ 65 ods. 2 písm. b) tretí bod).

§ 52

Práva a povinnosti člena komory

(1) Člen komory má právo

a) voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory, 

b) využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania, 

c) využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania, 

d) zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory, 

e) požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory.

(2) Člen komory je povinný

a) vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, ktorý je uvedený v prílohe č. 4, 

b) spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť, 

c) oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich, 

d) plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore, 

e) riadne a včas platiť členský príspevok.

(3) Členský príspevok sa uhrádza podľa vnútorných predpisov komory a je príjmom komory.

Všetky uvedené výhody a zľavy sa vzťahujú iba na členov SKZL, ktorí riadne platia členský príspevok a môžu sa v prípade potreby preukázať aktuálnym preukazom člena SKZL (preukaz s čiarovým kódom používaný aj na vzdelávacích akciách).

Súbory na stiahnutie