Členstvo v SKZL

Zmysel byť členom Slovenskej komory zubných lekárov

Ponúkame všetkým zubným lekárom na Slovensku základné benefity členstva, ktoré s našimi partnermi aktualizujeme podľa potreby našich členov. 

Žiadosť o členstvo v SKZL

Žiadosť o zľavu 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Práva člena Slovenskej komory zubných lekárov sú uvedené v § 6a ods. 1 Štatútu Slovenskej komory zubných lekárov a v ustanovení § 52 ods.1 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Člen komory má právo:

a)          voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory,

b)          využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,

c)          využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej

             samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,

d)          zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,

e)          požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory.

 

 

Spravodaj pre členov

Slovenská komora zubných lekárov všetkým svojim členom, ktorí jej poskytnú e-mailovú adresu, zasiela pravidelne informácie o záveroch z rokovaní so štátnymi orgánmi a zdravotnými poisťovňami, tiež o novo prijatých právnych predpisoch týkajúcich sa výkonu povolania zubného lekára formou aktuálneho spravodaja. Archív spravodajov nájdete aj na web stránke komory. 

 

Sústavné vzdelávanie a karta s čiarovým kódom

Členom SKZL, ktorí majú zaplatený členský poplatok za aktuálny kalendárny rok, poskytuje komora a jej organizačné zložky cenové zvýhodnenie pri platbách za vzdelávacie akcie sústavného vzdelávania.
Komora takisto zaviedla pre zefektívnenie registrácie v roku 2010 kartu s čiarovým kódom, ktorú má k dispozícii každý riadny člen komory. Karta neslúži iba na registráciu presného počtu získaných kreditov, ale slúži zároveň aj ako členský preukaz. Takto sa komora snaží odbúrať veľkú časť byrokracie, ktorá bola vyžadovaná pri preukazovaní účasti na vzdelávacích akciách v minulosti.

 

Elektronický prístup k zahraničným periodikám

Na základe žiadosti (nájdete nižšie) o poskytnutie prístupového hesla k elektronickej verzii odborných časopisov pre rok 2018 Vám poskytneme prístup k týmto periodikám:

-        International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198-7569)

-        International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (ISSN 0882-2786)

-        Journal of Endodontics (ISSN 0099-2399)

-        Clinical advances in periodontics (ISSN 2163-0097)

-        Journal o Periodontology (ISSN 1943-36710)

-        Journal of Prosthetic Dentistry (IssN 0022-3913).

Žiadosť o zaslanie prístupového hesla.

 

Elektronické vzdelávanie pre zubných lekárov (elearning)

Kontinuálne medicínske vzdelávanie (CME) je nevyhnutnou súčasťou medicínskej praxe. Každý zdravotnícky pracovník by mal pokračovať v kontinuálnom medicínskom vzdelávaní pre udržiavanie, rozvíjanie a zvyšovanie svojich vedomostí a odborných zručností. Pre tento účel možno dnes využívať elektronické vzdelávanie, ktoré je už všeobecne uznávanou a dostupnou formou v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. E-learning, alebo elektronická forma vzdelávania je dnes užitočným doplnením ku tradičným formám vzdelávania, ako sú kongresy či lokálne semináre. E-learning seminár je možné absolvovať v pokoji doma pri počítači a nie je potrebné nikam cestovať. Je ho možné absolvovať taktiež kedykoľvek, keďže každý seminár je otvorený po dobu niekoľkých mesiacov.

Elektronická forma vzdelávania je dostupná  pre zubných lekárov aj na internetovej stránke www.medseminar.sk.

Všetky odborné materiály sú akreditované Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL). Účasť na tomto e-learning seminári je pre všetkých zubných lekárov SKZL bezplatná.

 

Internetová stránka www.skzl.sk a FB stránka

Internetová stránka SKZL je prístupná aj širokej verejnosti, obsahuje však tiež časti prístupné výlučne členom komory. Nájdete tu právne poradenstvo, aktuálne informácie o rokovaniach so zdravotnými poisťovňami – tzv. Spravodaje pre členov komory, informácie o legislatíve v zdravotníctve, o činnosti zahraničným organizácií ktorých je SKZL členom a iné.

 

Internetová stránka www.skzledu.sk

Komora takisto spustila v roku 2010 osobitnú internetovú stránku www.skzledu.sk, venovanú výlučne sústavnému vzdelávaniu. Na tejto stránke sa po prihlásení zubný lekár vždy dozvie, aký je jeho aktuálny stav získaných kreditov za aktívne vzdelávacie obdobie. Na tejto stránke je takisto možné zmeniť svoje údaje, ktoré sú vedené v centrálnom registri zubných lekárov. Každý zdravotnícky pracovník je totiž povinný oznámiť príslušnej komore akúkoľvek zmenu svojich údajov. 

 

Časopis Zubný lekár

Časopis vychádza vo forme dvojmesačníka a informuje o dianí v Slovenskej komore zubných lekárov, informuje o zmenách v legislatíve, novinkách, poskytuje pravidelné právne rady, informácie z EU a medzinárodných organizácií, ktorých je SKZL členom, informuje o činnosti jednotlivých orgánov, ktoré existujú pri SKZL, podáva informácie z regiónov, reportáže a rozhovory, ako aj informácie o vzdelávacích podujatiach a je bezplatne zasielaný všetkým členom Slovenskej komory zubných lekárov. Každý člen SKZL môže mať v časopise aj na webovej stránke komory uverejnenú bezplatnú inzerciu.

 

Časopis Stomatológ

Je odborný časopis, ktorý vychádza dvakrát ročne a je členom, ktorí si splnili svoje členské povinnosti zasielaný bezplatne, prináša pôvodné teoretické a výskumné práce, zamerané na stomatologickú problematiku, referáty, ktoré možno využiť aj v praxi, súborné referáty a príspevky z praxe informujúce o súčasnom stave jednotlivých oblastí stomatologickej činnosti, diskusné príspevky o súčasných problémoch v stomatológii, publikuje recenzie odborných článkov a kníh z domácej i zahraničnej literatúry, správy z vedeckých konferencií, sympózií, kurzov, či stretnutí stomatológov, ako aj informácie o ďalšom vzdelávaní. Práce sa publikujú v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.  

  

Zmluva s poisťovňou Union:

Zvýhodnené poistenie pre členov SKZL pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania a poistenia všeobecnej a osobitnej zodpovednosti za škodu. Union ponúka tiež výhodné poistenie pre Vás ako súkromnú osobu a Vašich rodinných príslušníkov. Viac informácií nájdete na www.vipunion.sk(v module VIP Union).

Ochrana osobných údajov

Na základe zmluvy o spolupráci, uzatvorenej medzi SKZL a spoločnosťou EuroTRADING EDU s.r.o. v súvislosti s prijatím nového nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov majú členovia SKZL garantovanú 45% zľavu na vypracovanie novej bezpečnostnej dokumentácie pre spracúvanie osobných údajov a ďalšie služby podľa platného cenníka spoločnosti EuroTRADING EDU. Okrem toho, 50% zľavu budú mať členovia SKZL, ktorí si už v minulosti nechali touto spoločnosťou vypracovať bezpečnostný projekt.
Viac informácii preklik na baner Euro Trading.

 

VÚB banka

VÚB banka pre Vás pripravila ponuku produktov so špeciálnymi zvýhodneniami aj pre začínajúcich zubných lekárov – členov SKZL. Všetky informácie nájdete po kliknutí na logo VÚB nižšie.

 

VUB LOGO claim cmyk 032017

Informovať sa môžete tiež v pobočkách VÚB banky hľadať najbližšiu pobočku (0850 123 000).

 

 

VÚB leasing

VUBLEASING

S účinnosťou od mája 2019 sme upravili pravidlá pre čerpanie predschváleného limitu nasledovne:

  1. Maximálny predschválený limit pre člena vybraných profesijných združení je 100 000 €, max. financovaná hodnota 1 predmetu je 60 000 €.

Limit môže byť vyčerpaný na:

  • financovanie osobných a úžitkových motorových vozidiel do 3,5t
  • financovanie zdravotníckej techniky
  • kombináciu vyššie uvedených predmetov financovania

 

V roku 2016 SKZL uzatvorila zmluvu za účelom rozšírenia rozsahu produktov poskytovaných za zvýhodnených podmienok pre členov SKZL zo strany VÚB, a.s. aj o produkty, ktoré sú v rámci skupiny

VÚB, a.s. zabezpečované spoločnosťou VÚB Leasing.

Ide predovšetkým o zvýhodnené produkty:

- Financovanie osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t

- Financovanie zdravotníckej techniky – stroje, prístroje a zariadenia

- Zvýhodnené podmienky poistenia predmetu financovania

- Rýchly a jednoduchý proces

 

 

BMW Group Slovakia

Zvýhodnené cenové podmienky aj v roku 2019. Každý platný člen SKZL má možnosť si vybrať akýkoľvek model BMW a MINI a kúpiť za zvýhodnených korporátnych podmienok. Ponuku pre členov SKZL a kontakty na predajcov nájdete klikom na logo BMW MINI.

 

BMWMINI

 

 

 

RZP, a.s. 

Slovenská komora zubných lekárov pripravila na základe rámcovej zmluvy  na rok 2019 so spoločnosťou RZP, a.s. program sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ so zľavou z účastníckeho poplatku pre členov SKZL. Obsah vzdelávacieho programu je rozšírený o problematiku KPR a riešenia náhlych stavov v ambulancii zubného lekárstva. O výhodách a ponuke si prečítate kliknutím na banner.

rzp logo

 

 

 

EuroTRADING EDU s.r.o.

Zvýhodnené vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov kvôli nariadeniu o GDPR.

Slovenská komora zubných lekárov uzatvorila so spoločnosťou EuroTRADING EDU s.r.o. zmluvu o vzájomnej spolupráci, na základe ktorej pre členov SKZL dohodla výhodné podmienky v súvislosti s účinnosťou nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, podľa ktorého budú od 25. mája 2018 zavedené nové povinnosti v súvislosti so spracúvaním a ochranou osobných údajov ako aj vyhotovovaním potrebnej dokumentácie (napr. záznamy o spracovateľských činnostiach, posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov).

EuroTRADING EDU je spoločnosťou so 17-ročnou skúsenosťou so spracúvaním osobných údajov, ktorá absolvovala viac ako 21 úspešných kontrol zo strany Úradu na ochranu osobných údajov. 

Na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci poskytne len členom Slovenskej komory zubných lekárov zvýhodnené cenové ponuky s minimálnou zľavou 45% z obvyklých cien podľa platného cenníka od 139,- EUR po zľave a v prípade výkonu kontroly zo strany Úradu na ochranu osobných údajov aj poradenstvo.

Preto tí, ktorí máte záujem splniť si túto zákonnú povinnosť v zmluvne dohodnutej cene, vyplňte, prosím, krátky kontaktný formulár, na základe ktorého vás bude kontaktovať spoločnosť EuroTRADING a pripraví vám cenovú ponuku. Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v spoločnosti EuroTRADING EDU s.r.o. ZODPOVEDNÁ OSOBA: pani Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v spoločnosti EuroTRADING EDU s.r.o. 

Na formulár sa dostanete po kliknutí na obrázok nižšie.

SKZL2 002

 

 

Súbory na stiahnutie

Žiadosť o členstvo v SKZL

Žiadosť o zľavu 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

POZOR!

Všetky uvedené výhody a zľavy sa vzťahujú iba na členov SKZL, ktorí riadne platia členský príspevok a môžu sa v prípade potreby preukázať aktuálnym preukazom člena SKZL.