296/2010 Z.z.

296/2010 Z.z.
File Size:
744.50 kB
Dátum:
22. január 2015

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností