Registrácia

Každý zubný lekár, ktorý pracuje na území SR je povinný sa zaregistrovať v Slovenskej komore zubných lekárov (ďalej len „SKZL“).

K registrácii je potrebné predložiť :

  • oznámenie zdravotníckeho pracovníka o registrácii  Oznámenie zdravotníckeho pracovníka o registrácii
  • úradne overený diplom (ak ste diplom získali zo zahraničia treba k diplomu doložiť overené právoplatné rozhodntuie z MŠ SR a úradne preložený a overený diplom)
  • potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára  
  • údaj o doterajšej praxi 
  • potvrdenie o úhrade 13 € (poplatok za registráciu). č. účtu: SK13 0200 0000 0020 0622 6851 VS: dátum narodenia. Na uvedené poplatky sa nevystavujú daňové doklady, pretože sú to zákonom stanovené poplatky ( zák. č. 578/2004 Z. z. )

SKZL zaregistruje nového zubného lekára do Registra zubných lekárov do 10 dní po zaevidovaní jeho kompletnej žiadosti a zašle mu potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum registrácie a jeho pridelené registračné číslo, pod ktorým bude vedený v Registri zubných lekárov.

Registračné číslo sa používa ako variabilný symbol pri rôznych platbách v komore, pri vzdelávacích akciách, pri prihlasovaní sa na našu webovú stránku (len členovia SKZL).

Zákon 578/2004 Z.z.

§ 63
Postup pri registrácii

(1) Komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii.

(2) Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a) meno, priezvisko, titul dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve,
b) miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
c) údaj o zdravotníckom povolaní (§ 27),
d) údaj o zamestnávateľovi alebo inom spôsobe výkonu zdravotníckeho povolania (§ 3 ods. 4),
e) údaje o odbornej spôsobilosti (§ 33),
f) údaje o ďalšom vzdelávaní (§ 39), ak je osoba zaradená do ďalšieho vzdelávania, dátum, odkedy sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, názov a sídlo
1. vzdelávacej ustanovizne, na ktorej zdravotnícky pracovník získava odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností alebo odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností a dĺžku trvania špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,
2. poskytovateľa, u ktorého osoba vykonáva zdravotné výkony potrebné na získanie diplomu o špecializácii alebo certifikátu,

g) údaj o sústavnom vzdelávaní (§ 42),
h) údaj o doterajšej odbornej praxi.

(3) K oznámeniu podľa odseku 2 zdravotnícky pracovník priloží osvedčené kópie dokladov uvedených v odseku 2 písm. e), g) a h), potvrdenie vzdelávacej ustanovizne a poskytovateľa podľa odseku 2 písm. f) a doklad o zaplatení registračného poplatku.

(4) Registračný poplatok je najviac vo výške 13 eur a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 až 12).

(5) Komora vedie register a priebežne ho aktualizuje podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Ročný poplatok za vedenie registra je najviac vo výšky 15 eur a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 až 12). 

(6) U zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú zamestnancami, komora zasiela zamestnávateľovi v prípade absencie údajov o sústavnom vzdelávaní v aktuálnom období upozornenie so žiadosťou o odstránenie zistených nedostatkov v súlade s osobitným predpisom. 40) Upozornenie sa zasiela aj úradu pre dohľad.

(7) Komora vymáha zaplatenie poplatkov podľa odsekov 4 a 5 a § 71 ods. 3 podľa osobitného predpisu 41) najskôr po uplynutí 60 dní nasledujúcich po uplynutí lehoty stanovenej v písomnej výzve zdravotníckemu pracovníkovi na zaplatenie poplatku, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní.
(8) Zdravotnícky pracovník je povinný v rámci oznamovania zmeny údajov týkajúcich sa výkonu jeho zdravotníckeho povolania bezodkladne oznamovať komore aj údaje o výkone pracovných činností mimo územia Slovenskej republiky; ako aj údaje rozhodujúce pre dočasné pozastavenie registrácie (§ 63a) a zrušenie registrácie (§ 63b); spolu s oznámením údajov rozhodujúcich pre dočasné pozastavenie registrácie a zrušenie registrácie je zdravotnícky pracovník povinný predložiť osvedčené kópie dokladov preukazujúcich tieto údaje .

(9) Zdravotnícky pracovník registrovaný v komore po návrate na územie Slovenskej republiky predloží komore doklad o registrácii a hodnotení sústavného vzdelávania z hosťujúcej krajiny.

(10) Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania (§ 27 ods. 1), oznámi údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.


Súbory na stiahnutie

Oznámenie zdravotníckeho pracovníka o registrácii

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Práca v EU

Good standing

Žiadost o vydanie potvrdenia o nevedení v registri zubných lekárov

Žiadosť