Národné odporúčania pre prevenciu zubného kazu

Slovenská komora zubných lekárov vydala  prepracované druhé vydanie Národných odporúčaní pre prevenciu zubného kazu u detí a dorastu.

V kontexte  progresu zubného lekárstva  neustále rastie počet nových vedeckých poznatkov a výsledkov klinickej praxe. Vzhľadom na ich množstvo nie je možné všetky absorbovať. Už pri prvom vydaní v novembri 2017 sme sľúbili, že tento manuál budeme aktuálne dopĺňať.

Jednou z úloh zdravotnej starostlivosti o pacienta je zvyšovanie úrovne zdravotnej gramotnosti v oblasti ústneho zdravia. Táto činnosť má byť kontinuálna, po celý život  postupne od ročného dieťaťa cez špecifiká jednotlivých vekových období, na prísne individuálnom princípe. Aktuálnosť tejto úlohy vychádza z nedostatočného stavu ústneho zdravia u nás, ale aj vysokého percenta populácie detí a dospelých, ktorí nenavštevujú pravidelne zubného lekára a vystavujú sa negatívnemu ovplyvneniu celkového zdravia.

Vychádzali sme z najnovších odporúčaní  Európskej asociácie detského zubného lekárstva (EAPD) založených na vedeckých poznatkoch overených klinickou praxou. Zubné lekárstvo je medicínsky odbor, ktorý sa má riadiť jednotnými postupmi najmä v oblasti primárnej prevencie. Dodnes sa často stretávame s rozdielnymi odporúčaniami pre pacientov zo strany zdravotníkov, a preto veríme, že Národné odporúčania zjednodušia orientáciu zubným lekárom v množstve údajov.

Celosvetovo, narastajúci výskyt zubného kazu raného detstva (ECC – early childhood caries), vo väčšine krajín znepokojuje odborníkov. Hlavnou príčinou je nadmerná konzumácia voľných cukrov od narodenia. Riešením bolo prijatie Bangkokskej deklarácie na jeseň 2019 s odporúčaniami na zníženie výskytu a rizika zubného kazu v ranom detstve. Slovenská republika sa pripojila k tejto deklarácii a podporuje jej 4 kľúčové oblasti. Jednou z nich je zabezpečiť poskytovanie prvých informácií v prvom roku dieťaťa, v spolupráci so všeobecnými lekármi pre deti a dorast, a tým  začať komplexnú preventívnu starostlivosť. (Zubný lekár 4/2020)

Krok, ktorý nás môže posúvať dopredu je spolupráca s pediatrami primárnej starostlivosti, ktorým sa zmenou zákona 577/2004 MZ SR od 21.5.2020 ukladá povinnosť informovať rodiča 11-12-mesačného dieťaťa o potrebe prvej návštevy u zubného lekára a v nasledujúcej návšteve vyžiadať informáciu o návšteve.  

Primárna prevencia zubného kazu dieťaťa musí začať v tehotenstve starostlivosťou o ústne zdravie ženy. V tomto období je potrebné začať s edukáciou o hygiene ústnej dutiny dieťaťa od narodenia do jedného roku dieťaťa. Pre uľahčenie sme doplnili o prílohu „Náplň preventívnej prehliadky v tehotenstve a edukáciu“.

Redukcia voľných cukrov obsiahnutých najmä v nápojoch podávaných deťom od smädu, je ďalšou významnou časťou primárnej prevencie zubného kazu, ako aj zloženie potravy a nápojov v prevencii erózie. Pomôckou pre stanovenie liečebného plánu je Výživový dotazník pre stanovenie rizika kazivosti a dotazník pre klinickú diagnostiku erózie skloviny. 

Za autorský kolektív Vám veľa úspechov v prevencii želá  Neda Markovská.

Národné odporúčania pre prevenciu zubného kazu