Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

AKTUALIZOVANÉ – COVID-19 – Postup pre zubných lekárov

COVID-19

A K T U Á L N E

7.10.2021

Postavenie zdravotníckych pracovníkov v zubnej ambulancii pri kontakte s pozitívnou osobou

5.10.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

14.9.2021

Usmernenie MZ SR o testovaní pacientov, zamestnancov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti zo dňa 07.septembra 2021

Oproti usmerneniu MZ SR zo dňa 25.8.2021 sa upravuje naviac:

 1. Požadovanie testu je na rozhodnutí zubného lekára aj u zaočkovaného pacienta;
 2. Ohľadom testovania zamestnancov sa doplnilo, že tí, ktorí prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní a nemajú epidemiologickú anamnézu a nemajú klinické príznaky na ochorenie COVID-19, sa netestujú.

25.8.2021

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k testovaniu pacientov v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách (vrátane zubných ambulancií)

20.5.2021

Aktuálne vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva:

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

10.5.2021

Úrad verejného zdravotníctva vydal nové vyhlášky:

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

4.3.2021
 
Čestné vyhlásenie pacienta aktualizované k 4.3.2021 pred ošetrením v zubnej ambulancii.
2.3.2021
 
Vláda Slovenskej republiky prijala nové uznesenie č. 123 z 28. februára 2021, ktorým od 03. marca 2021 obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, a to do 19. marca 2021.
14.1.2021
 
METODICKÉHO USMERNENIA HLAVNÉHO ODBORNÍKA PRE ODBOR ZUBNÉHO LEKÁRSTVA PRE POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSLTIVOSTI POČAS PANDÉMIE COVID-19
 
aktualizované k 11.01.2021

29.12.2020

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

V znení novej vyhlášky ÚVZ SR č. 67/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (ďalej len „vyhláška“) sa závadza vo vzťahu ku zdravotníckym pracovníkom nasledovné:
– zdravotnícki pracovníci sú považovaní za osoby v osobitnom režime,
– za úzky kontakt sa v prípade osôb v osobitnom režime považuje iba kontakt v prípade, ak k nemu došlo bez použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP“) alebo s možným porušením použitých OOPP.

Vyhláška definuje pojem úzky kontakt ako kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte:
1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút,
alebo
5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

18.12.2020

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za december 2020

Sociálna poisťovňa zverejnila  formuláre pre oznámenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania o 40% a viac, na účely odkladu odvodov na sociálne poistenie za mesiac 12/2020 do 30. júna 2021. Všetky potrebné informácie o podmienkach pre odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

03.12.2020

Úrazový príplatok pre COVID-19

Úpravou zákona o sociálnom poistení sa rozšírila možnosť priznania sumy úrazového príplatku vo výške 25% denného vymeriavacieho základu zamestnancovi uznanému počas krízovej situácie za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia COVID-19, ktorému zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tomuto zamestnancovi pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností.

Ak zamestnávateľ má pochybnosti o príčinnej súvislosti vzniku ochorenia COVID-19 s výkonom zamestnania jeho zamestnanca a teda nepotvrdí túto skutočnosť, o splnení podmienky uznania choroby z povolania sa rozhodne štandardne, teda na základe uznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo v špecializačnom odbore dermatovenerológia a následného postupu.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne, link: https://www.socpoist.sk/urazovy-priplatok-pre-covid-19/69113s.

23.11.2020

Úrad Verejného zdravotníctva SR – Usmernenie hlavného hygienika SR:

1.11.2020

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa – 30.10.2020

30.10.2020

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 30.10.2020

27.10.2020
 
Štandardné postupy – Zubné lekárstvo – ambulantná starostlivosť – akutalizácia z 26.10.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR – nové opatrenia s účinnosťou od 15.10.2020

Štandardné postupy – Zubné lekárstvo – ambulantná starostlivosť

05.10.2020

POSTUP PRE PACIENTOV pred ošetrením u zubného lekára počas pandémie COVID-19 – jeseň 2020

Z dôvodu eskalujúcej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 prosíme venujte pozornosť odporúčaným postupom Slovenskej komory zubných lekárov pred ošetrením v zubných ambulanciách. Je dôležité dodržiavať navrhované postupy pre ochranu zdravia dentálnych tímov ako aj ďalších pacientov, ktorí sú ošetrovaní v zubných ambulanciách.

31.07.2020

NCZI informuje

Národné centrum zdravotníckych informácii zverejnilo nové informácie pre zdravotníckych pracovníkov a pre verejnosť.

PRIAME SPOJENIE PRE LEKÁROV A RÚVZ

NCZI rozšírilo služby svojho Call Centra o priame linky pre zamestnancov Regionálnych úradov verejného zdravotníctva a Všeobecných lekárov. Pokiaľ potrebujete naše služby, sme tu pre Vás denne od 7.00 h do 20.00 h. – aj počas víkendov na týchto priamych linkách:

+421 2 3235 3010 – RÚVZ

+421 2 3235 3020 – Všeobecní lekári

NA COVID TEST AJ BEZ RODNÉHO ČÍSLA

V rámci prihlasovania sa na testy na COVID19 sa už môžu prihlásiť aj ľudia, ktorí nemajú rodné číslo. Zadať teda môžu bezvýznamové identifikačné číslo. NCZI tak reaguje na dopyty zo strany epidemiológov aj na podnety občanov.

PRIPRAVUJE SA eHRANICA

Národné centrum zdravotníckych informácií sa spoločne s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Úradom verejného zdravotníctva a s telekomunikačnými operátormi pripravuje na platnosť a účinnosť zákona, ktorým sa rozšíri informovanosť epidemiólogov o pobyte občanov v rizikových krajinách. Vďaka tejto spolupráci budú občania po návrate z rizikových krajín otestovaní na COVID19

20.05.2020

AKTUALIZÁCIA

Čestné vyhlásenie pacienta a Metodické usmernenie hlavného odborníka pre odbor zubné lekárstvo a pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 – aktualizované 20.05.2020.

Zubný lekár poskytuje telefonickú podporu, manažment, vyšetrenie a ošetrenie pacienta počas štandardných hodín schválených príslušným VÚC pre ambulanciu zubného lekárstva (ďalej len “ambulancia”). Postupuje v súlade s aktuálnym znením Usmernenia Hlavného hygienika SR a platným štandardným, preventívno-diagnosticko-terapeutickým postupom pre COVID-19.

 • pred ošetrením je potrebné požiadať pacienta o vyplnenie a podpis Čestného vyhlásenia pacienta – používajte nové, aktualizované tlačivo

12.05.2020

COVID-19 – Aktualizované Usmernenie hlavného hygienika SR – siedma aktualizácia

04.05.2020

Covid_19- SKZL pre médiá
Zubári plánujú rozšíriť starostlivosť 
 
Preventívne prehliadky u zubného lekára tento rok povinné nebudú. Ide o podmienku na preplácanie starostlivosti zo zdravotnej poisťovne. Štát chce úľavu zaviesť pre pandémiu koronavírusu. Zubné ambulancie nerobia plánované zákroky, vrátane prevencie, už 6 týždňov. Postupne chcú rozsah starostlivosti rozšíriť.

AKTUALIZÁCIA

V súvislosti s aktualizáciou MU MZ SR pre zubné lekárstvo dávame do pozornosti základné pointy pri ošetrovaní pacientov v zubných ambulanciách:
 
 • rozširujeme portfólio  výkonov z akútnych v podstate na výkony bežné, ktoré sme ošetrovali aj pred COVID-19
 • všetky zubno-lekárske výkony sa musia vykonávať s príslušným hygienickým ochranným zabezpečením
 • odporúčame obmedziť výkony turbínovou vŕtačkou
 • je nevyhnutné stále používať zvýšené OOPP
 • okrem OOPP je potrebné dodržiavať dezinfekčný postup v ambulancii
 • stále robiť prestávky medzi pacientmi na vyčistenie ambulancie germicídnym žiaričom
 • dodržiavať manažment pacienta v telefonickom objednávaní
 • pred ošetrením požiadať pacienta o vyplnenie a podpis Čestného vyhlásenia pacienta – je potrebné používať nové, aktualizované tlačivo

 

METODICKÉ USMERNENIE – AKTUALIZÁCIA

ČESTNÉ PREHLÁSENIE PACIENTA – AKTUALIZÁCIA

 

 

27.04.2020
 
Covid-19 – SKZL pre médiá 
ŠTÚDIO TA3: I. Moravčík o zubných lekároch počas pandémie
22.04.2020
 

Podmienky podpory zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (aktualizácia)

PODMIENKY PODPORY ZAMESTNÁVATEĽOV A SZČO – AKTUALIZÁCIA

 

MF SR spúšťa pomoc pre podnikateľov

Ministerstvo financií zverejnilo na svojej webovej stránke možnosť pre podnikateľov žiadať o zvýhodnené úvery zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Finančná pomoc bude poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov z úveru.

Od pondelka 27. apríla 2020 spúšťa špeciálny projekt na pomoc podnikateľom aj Eximbanka (EXIM).

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR

SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA

20.04.2020
 

Rozšírenie núdzového stavu na zamestnancov v zubných ambulanciách

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 16. apríla 2020 schválila s účinnosťou od 18. apríla uznesenie č. 233/2020, ktorým rozšírila uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti aj na zamestnancov držiteľov povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a držiteľov povolenia na prevádzkovanie špecializovaných ambulancií.

UZNESENIE Č. 233/2020

17.04.2020
 

Dňa 17.04.2020 bola na webovej stránke ministerstva práce  pomahameludom.sk, zverejnená žiadosť pre zamestnávateľov,
ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Na uvedenej webovej stránke sú súčasne zverejnené aj pomôcky k vypĺňaniu žiadostí. V prípade otázok k vypĺňaňiu žiadosti kontaktujte svojho účtovníka.

 
14.04.2020
Covid-19 – SKZL pre médiá
13.04.2020
 
Sociálna poisťovňa zverejnila  formuláre pre oznámenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania o 40% a viac, na účely
odkladu odvodov na sociálne poistenie za mesiac 3/2020 do 31. júla 2020. Všetky potrebné informácie o podmienkach pre odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie nájdete webovej stránke Sociálnej poisťovne.
 
09.04.2020
 
Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie 
 
Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 6. apríla 2020.
 
 
Informácia pre odvádzateľov poistného – odklad odvodov za 3/2020
 
Oznam Sociálnej poisťovne:
Sociálna poisťovňa intenzívne pracuje na sprístupnení formulárov pre oznámenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania o 40% a viac, na účely odkladu odvodov na sociálne poistenie za mesiac 3/2020 do 31. júla 2020. Všetky potrebné informácie o podmienkach pre odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie nájdete v najbližších dňoch na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
 
07.04.2020
 
Zriadili linku výlučne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 

Autor TASR
dnes 12:43

Bratislava 7. apríla (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zriadilo linku určenú výlučne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Ako priblížila, odpovede na svoje otázky dostanú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na telefónnom čísle 0911 989 989 a na e-mailovej adrese helpdeskkorona@health.gov.sk.

Verejnosti zasa slúžia k poskytnutiu informácií k téme nového koronavírusu call centrá Regionálnych úradov verejného zdravotníctva a Národné centrum zdravotníckych informácií s telefónnym číslom 0800 221 234, a takisto webová stránka www.korona.gov.sk.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nezabúdajme na ústnu hygienu ani pri infekčných ochoreniach

Slovenská komora zubných lekárov, aj v tejto mimoriadnej situácii, odporúča občanom dôkladnú starostlivosť o ústnu dutinu.

ÚSTNA HYGIENA – ODPORÚČANIA PRE OBČANOV

06.04.2020
Covid-19 – SKZL pre médiá
Rádio EXPRES – Braňo Závodský Naživo
Aké extra opatrenia chystá vláda a krízový štáb počas veľkonočných sviatkov? Ako sme na tom s nákupmi rúšok, respirátorov či ochranných prostriedkov pre lekárov a zubárov? Koľko máme odberných miest a ako sme na tom s testovaním? Aké sankcie postihnú tých, ktorí nebudú dodržiavať opatrenia? Braňo Závodský sa rozprával s ministrom vnútra a predsedom ústredného krízového štábu Romanom Mikulcom, prokurátorom generálnej prokuratúry Jozefom Čentéšom a prezidentom Slovenskej komory zubných lekárov Igorom Moravčíkom.
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

Slovenská komora zubných lekárov dáva do pozornosti webovú stránku pomahameludom.sk, prostredníctvom ktorej budú môcť zamestnávatelia a SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 % a SZČO, ktoré povinne zatvorili prevádzku alebo obmedzili svoju činnosť žiadať o príspevky od 08. apríla 2020. Odporúčame sa poradiť s účtovníkmi o ďalšom postupe.

05.04.2020
Covid-19 – SKZL pre médiá
RTVS – STV1- 04.04.2020 – Mimoriadne správy
Prezident SKZL – MUDr. Igor Moravčík k aktuálnej situácii fungovania zubných ambulancií
Rozhovor s prezidentom SKZL od 11:18
 
 
04.04.2020
 
V Trnave bude fungovať kontajnerová zubná ambulancia pre pacientov s koronavírusom.
 
Pre pozitívnych pacientov s ochorením Covid-19 bude v Trnave slúžiť mobilná zubná ambulancia. Na žiadosť Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) ju v sobotu 4. apríla 2020 umiestnili vojaci slovenskej armády pred Fakultnú nemocnicu v Trnave. Brífingu sa zúčastnil aj prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík.
 
 
 
 

03. 04. 2020

Aktuálne zo SKZL

1. OOPP a respirátory – po neustálych výzvach premiérovi, vláde, ministrovi zdravotníctva, ústrednému krízovému štábu, krízovému štábu ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a v neposlednom rade Štátnym hmotným rezervám sa nám to konečne podarilo, v súčinnosti s predstaviteľmi jednotlivých VÚC, zabezpečiť prvú vlnu osobných ochranných pracovných prostriedkov vrátane respirátorov FFP2, ktoré sú distribuované aj na zubné ambulancie (nielen do nemocníc) poskytujúce akútnu zubnú starostlivosť pacientom podľa odporúčaní SKZL a VÚC.  Prednostne sú zabezpečované zubné LSPP v jednotlivých krajoch. Zároveň, na základe nášho návrhu, bude zriadená prvá kontajnerová zubná ambulancia pre pacientov s ochorením COVID-19. Zajtra 4. 3. 2020 bude pristavená prvá kontajnerová zubná ambulancia v Trnave v areáli FNsP. Na rannom brífingu v Trnave vystúpi aj prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík.

2. Paušálne náhrady – SKZL intenzívne rokuje so všetkými zdravotnými poisťovňami (VšZP, Dôvera, UNION), aby zabezpečila pre zmluvných poskytovateľov zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti paušálne náhrady vo výške 75 % z úhrad za výkony  za rok 2019 v jednotlivých ZP. Dojednané podmienky budú následne zaslané formou dodatkov pravdepodobne v priebehu budúceho týždňa. Paušálne náhrady sú predbežne dohodnuté na obdobie apríl – jún 2020. Súčasťou dodatkov by mal byť  aj výkon telefonická konzultácia, preto je potrebné tento výkon zaznamenávať do zdravotnej dokumentácie. Je potrebné zaznamenať epidemiologickú anamnézu (podľa čestného prehlásenia) základnú anamnézu,  odporúčanie prípadne preskripcia, poučenie pacienta. Spôsob vykazovania v jednotlivých poisťovniach bude v dodatkoch.

3. Podpora zamestnávateľov a SZČO – Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým bol do zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti zavedený nový inštitút aktívnych opatrení na trhu práce, ktorým je tzv. projekt na podporu udržania pracovných miest, vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov. Podmienky projektu boli schválené dňa 31. 03. 2020 uznesením vlády Slovenskej republiky, pričom rozlišujú dve skupiny dotknutých subjektov: 

1.       Zamestnávateľov, ktorí na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR museli uzatvoriť prevádzky. 
2.     Zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby.

SKZL-PODMIENKY PODPORY ZAMESTNÁVATEĽOV A SZČO

01.04.2020

Covid-19 – SKZL pre médiá
TA 3 – 01.04.2020 – TB J. Cigánikovej, M. Krajčího a J. Mikasa po rokovaní Výboru NR SR pre zdravotníctvo
Novinári sa zaujímali aj o aktuálnu situáciu a riešenie problémov s nedostatkom OOPP v zubných ambulanciách…
 
 
Covid-19 – SKZL pre médiá
TV Markíza – 31.03.2020 – Koronavírus: Mimoriadna relácia
Prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík hosťom v relácii Koronavírus: Mimoriadna relácia u redaktora Michala Kovačiča
Vstup prezidenta SKZL od 41:20
 
 

COVID-19 – Aktualizované Usmernenie hlavného hygienika SR

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR

27.03.2020

Covid-19 – SKZL pre média

TV Markíza – Hlavné správy

Reportáž k súčasnej situácii v zubných ambulanciách.

HLAVNÉ SPRÁVY 27.03.2020

26.03.2020

Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci s hlavnou odborníčkou ministerstva zdravotníctva pre zubné lekárstvo, prof. MUDr. Nedou Markovskou, CSc. pripravila pre zubných lekárov metodické usmernenie ako postupovať v súčasnej epidemiologickej situácii. Primárnym účelom metodického usmernenia je poradiť zubným lekárom najvhodnejší a najbezpečnejší postup pri ošetrovaní pacientov v rôznych situáciách, preto metodické usmernenie nemá charakter všeobecne záväzného právneho predpisu.

Metodické usmernenie hlavného odborníka pre odbor zubného lekárstva pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 a Čestné prehlásenie pacienta, ktoré dnes Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo a uverejnilo v tomto znení:

METODICKÉ USMERNENIE

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

TLAČOVÁ SPRÁVA Slovenskej komory zubných lekárov

Bratislava, 26. marca 2020

TLAČOVÁ SPRÁVA 26.03.2020

Covid-19 – SKZL pre média

TV JOJ – Hlavné správy-24.03.2020

V reportáži redaktorky Ivety Krupovej sa k súčasnej situácii na zubných ambulanciách vyjadrili členovia Slovenskej komory zubných lekárov – MDDr. Jakub Jánošík, MUDr. Milan Lehotský, MUDr. Peter Krošlák a prezident SKZL, MUDr. Igor Moravčík.

Príspevok môžete sledovať od 34:12

NOVINY TV JOJ

24.03.2020

Covid-19 – SKZL pre média

TA3 – TAK TAKTO?!

Situácia v zubných ambulanciách je napätá. Zubní lekári pracujú v bezprostrednej blízkosti úst pacienta a chýbajú im respirátory, dezinfekcia, neexistujú jednotné epidemiologické pravidlá, ani postupy. MUDr. Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov bol hosťom redaktorky Anky Žitnej v relácii TA3 – TAK TAKTO?! Z dôvodu skrátenia dnešnej relácie pre mimoriadne tlačové besedy predstaviteľov vlády nestihol divákom TA3 povedať, že komora aktuálne transformuje nami vypracované Odporúčania na metodické usmernenie MZ SR o postupoch zubnolekárskej starostlivosti; že komora pripravuje špecifikácie nových hygienicko-epidemiologických postupov vzhľadom k aktuálnej pandémii COVID-19; že komora pracuje na tvorbe karanténnych centier, ktoré budú poskytovať zubnolekársku starostlivosť pacientom pozitívnym na COVID-19, alebo pacientom v karanténe; že komora apeluje na kompetentných zahrnúť zubnolekárske ambulancie do ekonomických opatrení pre podnikateľov a živnostníkov postihnutých pandemickými reštrikciami.

TA3 – RELÁCIA TAK TAKTO?!

Výzva zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zástupcov zdravotných poisťovní Ministerstvu zdravotníctva SR

VÝZVA_MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

20.03.2020

Covid-19 – SKZL pre médiá

20. 03. 2020, RTVS, Rádio Slovensko

Na poplach bijú v týchto dňoch aj stomatológovia. Sú koronavírusom ohrozenejší o to viac, že zasahujú priamo v ústnej dutine pacienta. Odpovedá prezident SKZL Igor Moravčík. Nahrávala Ľubomíra Goljerová.

 

19.03.2020

COVID-19 – Aktualizované Usmernenie hlavného hygienika SR

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR

V súvislosti s novými informáciami ohľadom šírenia vírusu COVID-19 vydala Slovenská komora zubných lekárov pokyny a odporúčané postupy pre zubných lekárov, ako majú postupovať pri ošetrení pacientov, aby minimalizovali riziko nákazy svojich pacientov, svojich kolegov a rovnako aj seba.

Pre lepšiu informovanosť verejnosti, ako sa majú zachovať v prípade potreby akútneho ošetrenia zubným lekárom, SKZL vydala odporúčania aj pre pacientov.

Postupy budeme upravovať podľa aktuálnej situácie COVID-19 na Slovensku.

ZUBNÉ OŠETRENIE – POKYNY PRE ZUBNÝCH LEKÁROV

ČESTNÉ PREHLÁSENIE PACIENTA

ZUBNÉ OŠETRENIE – POKYNY PRE PACIENTOV

SPRÁVNE POUŽÍVANIE OOPP

ODSTRÁNENIE OOPP PO POUŽITÍ

Letáky na stiahnutie – letáky si môžete vytlačiť a umiestniť na viditeľnom mieste vo vašej čakárni, alebo ambulancii.

ZUBNÉ OŠETRENIE-POKYNY PRE ZUBNÝCH LEKÁROV

ZUBNÉ OŠETRENIE-POKYNY PRE PACIENTOV

18.03.2020

Odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR

OSOBY S VYŠŠÍM RIZIKOM OCHORENIA – COVID-19

10 ODPORÚČANÍ KEĎ STE DOMA – COVID-19

POMOC SEBE A DRUHÝM – COVID-19

ČO ROBIŤ, AK STE CHORÝ – COVID-19

17.03.2020

ODPORÚČANIE PRE ZUBNÝCH LEKÁROV

Z VÚC dostávame informácie o priebežnom zasielaní odporúčaní poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírnia prenosného ochorenia COVID-19, ktoré sú spracované na základe odporučenia SKZL.

V tejto mimoriadnej situácii vás žiadame o disciplínu, súčinnosť a vzájomnú podporu. Ak ordinujete  podľa odporúčaní SKZL, a to v skrátenom režime od 8:00 – 11:00 hod., je nevyhnutné dodržiavať prítomnosť na zubnej ambulancii a filtrovať pacientov podľa príznakov a cestovateľskej anamnézy. Zároveň upozorňujeme, že počas celej ordinačnej doby, shválenej konkrétnou VÚC, je nevyhnutné byť na telefonickej linke, komunikovať s pacientmi a riešiť, podľa závažnosti ich ďalší zubnolekársky postup.

Sledujeme a analyzujeme situáciu. Podľa vyjadrenia premiéra SR Petra Pellegriniho bude od stredy, 18.3.2020 pre všetkých zdravotníckych pracovníkov vyhlásený núdzový stav. Ak táto situácia nastane, komora spracováva pre vás postupy.

 
Covid-19 – SKZL pre médiá
17.3.2020, RTVS, Ranné správy
Prezident Slovenskej komory zubných lekárov MUDr. Igor Moravčík bol hosťom v štúdiu RTVS a v dvoch blokoch sa venoval aktuálnej situácii v súvislosti s COVID-19. V prvom bloku hovoril o nedostatku respirátorov a ďalších OOP pre zubných lekárov, v druhom bloku vysvetlil divákom RTVS čo je COVID-19, ako sa máme správať, ako dodržiavať hygienické nariadenia, ..
 
 

16.03.2020

Covid-19 – SKZL pre médiá
16.3.2020, RTVS, Správy o 19:00 hod.
Komora odporúča zubným lekárom skrátiť ordinačné hodiny.
Príspevok SKZL od 00:21:05 – Ambulantní lekári pracujú v krízovom režime
 

Národné centrum zdravotníckych informácií sprístupnilo novú web stránku.

Nová web stránka okrem základných informácií o novom koronavíruse, príznakoch ochorenia, preventívnych a protiepidemických opatreniach ponúka aj oznámenia o aktuálnych platných nariadenia štátu a inštitúcií. „Dôležitou súčasťou sú aj často kladené otázky a odpovede. Táto sekcia pomôže občanovi zorientovať sa. Vybrali sme ich na reálnom základe najčastejších otázok smerovaných na našu infolinku“, zdôraznil generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.

COVID-19 – Aktuálne Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.

OPATRENIE UVZ SR 15.3.2020

OPATRENIE UVZ SR 12.3.2020

15.03.2020

Dňa 15.3.2020 sa uskutočnilo mimoriadne zasadanie Prezídia Slovenskej komory zubných lekárov a Krízového štábu SKZL, ktoré rozhodlo a vydalo nasledovné komuniké pre zubné ambulancie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu, ktoré má zabrániť šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Komuniké Slovenskej komory zubných lekárov bolo zaslané predsedom VUC ako aj vedúcim odborov zdravotníctva VUC.

NÚDZOVÝ STAV – POSTUP SKZL PRE ZUBNÝCH LEKÁROV

VYJADRENIE PRE MÉDIÁ – PREZIDENT SLOVENSKEJ KOMORY ZUBNÝCH LEKÁROV

15.03.2020

OZNAM

V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na území Slovenskej republiky bude sekretariát Slovenskej komory zubných lekárov ako aj sekretariáty Regionálnych komôr zubných lekárov zatvorené a k dispozícii budú zubným lekárom telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

13.03.2020

Súhrn opatrení po krízovom štábe z 12.03.2020

SÚHRN OPATRENÍ PO KRÍZOVOM ŠTÁBE

COVID-19_Aktualizované Usmernenie hlavného hygienika SR

AKTUALIZÁCIA – USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR

13.03.2020

Covid-19 – SKZL pre médiá
13.3.2020, RTVS, Hlavné správy
Zubní lekári prijímajú viaceré opatrenia. Sú vystavení väčšiemu riziku, keďže ošetrujú v ústnej dutine.
príspevok SKZL od 00:10:32
 
13.3.2020, RTVS, Ranné správy
Viceprezident Slovenskej komory zubných lekárov MUDr. Jozef Hudec v priamom vstupe hovoril aké opatrenia zavádzajú zubné ambulancie v súvislosti  so šírením koronavírusu.
 

UŽITOČNÉ KONTAKTY

Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že hygienici posilnili call centrá na svojich regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

V činnosti je aktuálne 36 telefonických liniek. Pribudlo tak ďalších 27 kontaktných bodov.

RÚVZ – KONTAKTY

Nepretržite je k dispozícii verejnosti aj Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234.

A takisto e-mail Úradu verejného zdravotníctva novykoronavirus@uvzsr.sk.

Viac informácií nájdete na: www.minv.sk

12.03.2020

Prezident SKZL poslal  predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv, JUDr. Kajetánovi Kičurovi, žiadosťo zabezpečenie respirátorov pre zubných lekárov. Očakávame skoré vyjadrenie, o ktorom vás budeme aktuálne informovať.

LIST PREDSEDOVI SPRÁVY ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR

12.03.2020

V súvislosti s nepriaznivým vývojom vo výskyte ochorenia COVID-19, a tiež s ohľadom na zamedzenie šírenia infekcie žiadame zubných lekárov, členov aj nečlenov, aby svoje žiadosti o akékoľvek požadované administratívne úkony voči sekretariátom Slovenskej komory zubných lekárov riešili telefonicky, prípadne elektronickou alebo bežnou poštou.

Osobné návštevy na jednotlivých sekretariátoch v rámci stránkových hodín nebudú z dôvodu preventívnych opatrení možné až do odvolania.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu so šírením infekcie COVID-19 prezident Slovenskej komory zubných lekárov, MUDr. Igor Moravčík, dnes požiadal predsedu vlády SR a ministra zdravotníctva SR Petra Pellegriniho o urýchlené a bezodkladné zabezpečenie dostupnosti respirátorov FFP3, prípadne FFP2, ako aj dezinfekčných prostriedkov pre dentálne tímy v rámci Slovenska. Veríme, že pán premiér bude komoru v krátkom čase informovať o riešení tejto situácie.

Aktualizujeme ODPORÚČANIA PRE ZUBNÝCH LEKÁROV na zabránenie šírenia infekcie COVID-19 a prikladáme PREHLÁSENIE, ktoré Vám pacient vyplní pri vstupe do čakárne a ktoré si založíte do zdravotnej dokumentácie pacienta.

UŽITOČNÉ KONTAKTY:

– call centrá Úradu Verejného zdravotníctva SR

 • Národné centrum zdravotníckych informácií –  0800 221 234
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

Sledujte stránku www.skzl.sk a facebook Slovenská komora zubných lekárov.

Členovia SKZL,  informácie z komory dostávate aj na Vaše e-mailové adresy. V prípade, že ste člen/-ka SKZL a nedostali ste hromadný e-mail z adresy skzl@skzlsk.sk, napíšte na register@skzl.sk a aktualizujte Vašu e-mailovú adresu. Je potrebné, aby ste spolu so svojou e-mailovou adresou poslali aj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý si stiahnete TU.

Vaše prípadné dotazy posielajte e-mailom na sekretariatskzl@skzl.sk  

Na základe usmernenia Európskej rady zubných lekárov – CED, vydala Slovenská komora zubných lekárov odporúčania s dodržiavaním základných hygienických návykov, ktoré môžu zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 v zubných ambulanciách.

POSTUP PRE POSÚDENIE RIZIKA U PACIENTOV V ZUBNÝCH AMBULANCIÁCH

ODPORÚČANIA PRE ZUBNÝCH LEKÁROV

ODPORÚČANIA PRE PACIENTOV

Leták odporúčame vytlačiť a umiestniť do čakárne zubnej ambulancie.

VYHLÁSENIE SLOVENSKEJ KOMORY ZUBNÝCH LEKÁROV

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR, MGR. RNDR. MUDR. JÁNA MIKASA, PHD.

PREDCHÁDZAJÚCI