Médiá

Časopis ČESKÁ STOMATOLOGIE A PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Štartovací mostík pre mladých zubných lekárov

  • vedecký recenzovaný časopis s historiou 120 rokov (prvé číslo vyšlo v r. 1900)
  • ISSN 1213-0613 print, ISSN 1805-4471 online (open access)
  • indexovaný v databázach: EBSCO Academic Search Complete, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Zoznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
  • vydává Česká stomatologická komora 4x ročne (v r. 2018 prevzala časopis od ČLS JEP)
  • cieľom je vybudovať kvalitný vedecký časopis ako štartovací mostík pre mladých odborníkov k svetovému uznaniu a habilitáciám
  • odborné články v českom alebo slovenskom jazyku, v online verzii tiež v anglickom jazyku
  • medzinárodné autorské publikácie (rukopisy môžete posielať na e-mail: veverka@dent.cz alebo zakova@dent.cz)
  • medzinárodná redakčná rada
  • distribúcia aj na Slovensko formou predplatného

Predplatné časopisu ČSPZL na rok 2021 pre Slovensko:

Celoročné predplatné (štyri vydania): 30,- € s DPH (cena 7,50 € / 1 číslo)

Kontakt:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183, 830 00  Bratislava 6

Infolinka: +421 800 188 826, e-mail: predplatne@abompkapa.sk, www.ipredplatne.sk