Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Často kladené otázky

Mgr. Peter Kotira, PhD.

Právnik SKZL

Kontaktné informácie:

  • Telefonická poradňa: pondelok, štvrtok 9.00 – 12.00 (+421 2 4820 4074)
  • Mail: pravnik@skzl.sk
Dohľadom na diaľku sa rozumie získavanie a vyhodnocovanie informácií a dokumentov o dohliadanom subjekte inak ako dohľadom na mieste, napríklad získavaním a vyhodnocovaním informácií a dokumentov predložených úradu na základe písomnej žiadosti úradu a vyhodnocovaním informácií a dokumentov uvedených v hláseniach, výkazoch a iných podkladoch predkladaných úradu na základe tohto zákona alebo osobitných zákonov.

Čítať viac…

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí fyzická osoba, ktorá…


Čítať viac…

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. Rozsah kompetencií v prípade zubných asistentov a dentálnych hygieničiek definuje priamo vyhláška…


Čítať viac…

Každý zubný lekár je povinný sústavne sa vzdelávať. Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

Čítať viac…

Od 10.02.2018 sa stalo účinné nariadenie č. 38/2018 Z. z., ktorý sa zmenilo a doplnilo nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Čítať viac…

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorá sa registruje, je povinná požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o registráciu činnosti vedúcej k ožiareniu najmenej 15 dní pred začatím činnosti.

Čítať viac…

Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania.

Čítať viac…

V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad rozsah ustanovený v prvej vete ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku…

Čítať viac…

Zánikom pracovnoprávneho vzťahu zaniká časť práv a povinností zamestnanca, ako aj zamestnávateľa, ktoré sú s ním bezprostredne spojené.

Čítať viac…

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odmietne návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z uvedeného dôvodu, príslušný samosprávny kraj preverí tieto skutočnosti na podnet osoby a bezodkladne určí, ktorý poskytovateľ s ňou uzatvorí takúto dohodu.

Čítať viac…

Ak si zubný lekár, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti fyzickou osobou (ďalej len „FO-poskytovateľ“), zmení meno a priezvisko vzniknú mu viaceré informačné povinnosti vo vzťahu ku nasledovným inštitúciám…

Čítať viac…

Pri vzniku pracovného úrazu je zamestnanec povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik pracovného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje zdravotný stav. Povinnosť oznámiť zamestnávateľovi vznik pracovného úrazu má aj zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku uvedenej udalosti.

Čítať viac…

Poistenie musí trvať po celý čas, počas ktorého je poskytovateľ oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť. Neuzatvorenie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vystavuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) riziku, že v prípade, ak dôjde pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti k poškodeniu zdravia pacienta alebo ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, môže byť spôsobená škodu uplatňovaná voči nemu.

Čítať viac…

Predpokladom uplatnenia nároku na dovolenku za kalendárny rok je, že zamestnanec vykonával pre zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku a jeho pracovný pomer trval počas celého kalendárneho roku. V prípade, ak zamestnanec odpracoval 60 dní, ale jeho pracovný pomer netrval počas celého kalendárneho roku, vzniká mu nárok na pomernú časť dovolenky, ktorá bude predstavovať za každý celý kalendárny mesiac jednu dvanástinu dovolenky za kalendárny rok.


Čítať viac…

Musí byť v zubnej ambulancii pevná linka alebo postačí len mobilný telefón?


Čítať viac…

Vyžaduje sa tzv. „výmenný lístok“ všeobecného lekára alebo špecialistu u poskytovateľa zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti?


Čítať viac…

Aké je postavenie odborného zástupcu (garanta) v zubnej ambulancii a musí spĺňať podmienku odpracovaných rokov? Aká je jeho pracovná náplň? Môžu byť u jedného poskytovateľa v jednej ambulancii 2 odborný zástupcovia?

Čítať viac…

Pri úraze zubov dieťaťa je potrebné rozlišovať niekoľko nárokov, ktoré v závislosti od okolností môžu vzniknúť – najčastejšie sa bude jednať o náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, úhradu nákladov spojených s liečením, prípadne osobitný nárok, ktorý vzniká v prípade uzatvorenia zmluvy o poistení.

Čítať viac…

Musí mať právnická osoba, ktorá má vlastné priestory a zamestnáva zamestnancov technika požiarnej ochrany? Nepostačuje len vlastná vyškolená protipožiarna hliadka?

Čítať viac…

Kedy sa má poskytovateľ obrátiť na poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ?

Čítať viac…

Aké sú povinnosti zdravotníckeho pracovníka ohľadom zachovávaním mlčanlivosti o osobných údajov pacienta?

Čítať viac…

V prípade, ak bola pacientovi odcudzená bunda, ktorú mal zavesenú v čakárni alebo spôsobená iná škoda na veciach, kto nesie zodpovednosť?

Čítať viac…

Ak bola lekárovi vydaná licencia na výkon činnosti odborného zástupcu a v budúcnosti by fyzicky nemohol vykonávať povolanie zubného lekára (úraz/ochorenie) bola by licencia naďalej platná a mohol by lekár naďalej prevádzkovať zubnú ambulanciu?

Čítať viac…

Ak nie som spokojný so zamestnancom (dentálna hygienička) a chcem s ním ukončiť pracovný pomer som povinný jej vyplatiť odstupné alebo odchodné?

Čítať viac…

V ktorom predpise je zakotvená právna úprava ohľadom odbornej spôsobilosti dentálnej hygieničky?

Čítať viac…

Môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požadovať sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie mladistvého?

Čítať viac…

Môže byť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa nahradený súhlasom osoby, ktorá je na to oprávnená na základe plnomocenstva?

Čítať viac…

Ako sa ďalej nakladá so zdravotnou dokumentáciou v prípade zániku povolenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti?

Čítať viac…