Médiá

Iné tlačivá

Oznámenie zmien údajov v licencii V zmysle § 72 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ČÍTAŤ VIAC… Žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu členov ČÍTAŤ VIAC… Žiadosť o zrušenie registrácie Zrušením registrácie zaniká […]

Tlačivá k licenciám

Žiadosť o zrušenie licencie Žiadosť o dočasné pozastavenie Oznámenie o zmene údajov Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti Žiadosť o vydanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu L1C Žiadosť o vydanie licencie na výkon zdravotníckého povolania L1B Žiadosť o vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe L1A

Tlačivá k členstvu v komore

Tlačivá na stiahnutie k členstvu v komore Žiadosť o členstvo Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov Príloha č.4 HP – predpis členského Vzor česného prehlásenia Žiadosť o zľavnený členský príspevok Predpis príspevkov a poplatkov Žiadosť o vyčiarknutie zo zonamu členov

Tlačivá k registru v komore

Tlačivá na stiahnutie k registru v komore Obnovenie registrácie Žiadosť o zrušenie registrácie Žiadosť o dočasné pozastavenie registrácie Oznámenie o zmene údajov Oznámenie zdravotníckeho pracovníka o registrácií