Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Disciplinárna komisia

Je etický a disciplinárny orgán komory. Vykonáva disciplinárnu právomoc nad členmi komory. MUDr. Martin Griger Predseda disciplinárnej komisie MUDr. Milan Lehotský Podpredseda disciplinárnej komisie MUDr. Silvia Hranaiová Člen Disciplinárnej komisie Envelope MDDr. Štefan Anton Kollár Člen disciplinárnej komisie Envelope MUDr. Helena Potocká Člen Disciplinárnej komisie Envelope

Kontrolný výbor

Je kontrolným orgánom komory. Kontrolný výbor kontroluje, či činnosť komory a jej jednotlivých orgánov je vykonávaná v zmysle vnútorných predpisov komory, rolex datejust replica rozhodnutí orgánov komory a právnych predpisov. Rozhoduje aj o sťažnostiach a v prípade opodstatnenosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania.   doc. MUDr. Peter Džupa, PhD., MPH. Predseda Kontrolného výboru SKZL MUDr. Ľudmila Ortutová Podpredseda Kontrolného výboru […]

Snem komory

Je najvyšší orgán komory. Rozhoduje vo veciach, ktoré majú najzásadnejší vplyv na fungovanie, štruktúru a činnosť komory. best replica watches websites Snem komory najmä: schvaľuje, mení a zrušuje vnútorné predpisy komory, ktorými sú najmä štatút, volebný poriadok, rokovací poriadok, hospodársky poriadok a disciplinárny poriadok, volí a odvoláva v tajných voľbách prezidenta komory a členov orgánov komory […]

Rada

Je najvyšším riadiacim orgánom komory v období medzi zasadnutiami snemu. Rada komory je oprávnená hodnotiť činnosť prezídia komory replica richard mille rm001 a je jediným orgánom oprávneným podávať výklad vnútorných predpisov komory.   MUDr. IGOR MORAVČÍK Člen Rady SKZL MUDr. STANISLAV BELI Člen Rady SKZL MUDr. CYRIL VÁCLAV Člen Rady SKZL MUDr. MARTIN KOTULIČ Člen Rady SKZL […]

Prezídium

Je výkonným orgánom komory, zabezpečuje fungovanie komory, a to od hospodárenia s jej majetkom, rolex replica cez zapisovanie zdravotníckych pracovníkov do registra, ukladanie pokút až po informačnú činnosť komory. MUDr. IGOR MORAVČÍK Prezident SKZL MUDr. STANISLAV BELI Člen Prezídia SKZL MUDr. CYRIL VÁCLAV Člen Prezídia SKZL MUDr. PATRÍCIA HUSÁROVÁ Viceprezident SKZL MUDr. MIROSLAV JÁNOŠÍK Člen […]

Prezident

MUDr. Igor Moravčík V roku 1995 ukončil Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, corum replica odbor stomatológia. V období od r. 1995 do r. 2000 bol zamestnaný ako zubný lekár v Nemocnici s poliklinikou v Hlohovci, počas tohto obdobia v r. 1998 úspešne ukončil atestáciu – špecializáciu 1. stupňa v odbore stomatológia. Od r. 2000 prevádzkuje privátnu zubnú lekársku prax. Členom […]