Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Informácie pre média

Registrovaní zubní lekári podľa regiónu a veku

Údaje o vekovej a geografickej štruktúre registrovaných zubných lekárov na Slovensku k 13.2.2023
Zdroj: register SKZL

Zubný amalgám – časový plán znižovania používania do roku 2030

1. Od 1. júla 2018 sa zubný amalgám nesmie používať na ošetrenie mliečnych zubov, zubov detí mladších ako 15 rokov a tehotných alebo dojčiacich žien, okrem prípadov, ak to zubný lekár považuje za nevyhnutné z dôvodu osobitných liečebných potrieb pacienta.

2. Od 1. januára 2019 sa zubný amalgám smie používať len vo forme kapsúl s vopred určenou dávkou. Používanie samostatne balenej ortuti zubnými lekármi sa zakazuje.

3. Do 1. júla 2019 každý členský štát stanoví národný plán opatrení, ktorý má v úmysle vykonať, s cieľom postupne ukončiť používanie zubného amalgámu.

Členské štáty sprístupnia verejnosti svoje národné plány na internete a zašlú ich Komisii do jedného mesiaca po ich prijatí.

4. Od 1. januára 2019 prevádzkovatelia zariadení zubného lekárstva, v ktorých sa používa zubný amalgám alebo odstraňujú amalgámové výplne alebo zuby obsahujúce takéto výplne zabezpečia, aby ich zariadenia boli vybavené odlučovačmi amalgámu na zachytávanie a zber amalgámových častíc vrátane tých v použitej vode.

Takýto prevádzkovatelia zabezpečia, aby:

a) odlučovače amalgámu uvedené do prevádzky od 1. januára 2018 poskytovali úroveň zachytávania najmenej 95 % amalgámových častíc;

b) od 1. januára 2021 všetky používané odlučovače amalgámu poskytovali úroveň zachytávania uvedenú v písmene a).

Odlučovače amalgámu sa udržujú v súlade s požiadavkami výrobcu, aby sa zabezpečila čo najvyššia možná úroveň zachytávania.

5. Predpokladá sa, že kapsuly a odlučovače amalgámu, ktoré spĺňajú európske normy alebo iné vnútroštátne alebo medzinárodné normy, ktoré poskytujú rovnocennú úroveň kvality a zachytávania, spĺňajú požiadavky stanovené v odsekoch 1 a 4.

6. Zubní lekári zabezpečia, aby ich amalgámový odpad vrátane amalgámových zvyškov, častíc, výplní a zubov alebo ich častí, kontaminovaných zubným amalgámom, bol spracovaný a zhromažďovaný v zariadeniach alebo podnikoch spĺňajúcich príslušný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom.

Zubní lekári nesmú za žiadnych okolností uvoľňovať priamo alebo nepriamo takýto amalgámový odpad do životného prostredia.

7. Do roku 2030 dôjde k postupnému úplnému ukončeniu používania ortuti v zubných výplniach.