Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Lekári, zubní lekári a farmaceuti spoločne za kvalitnejšiu samosprávu

Tlačová správa, 19. október 2022

Nedostatok financií nie je jediný problém zdravotníctva. Východiskovým bodom pre riešenie všetkých problémov v rezorte je správne nastavenie systému. Zhodli sa na tom predstavitelia troch zdravotníckych komôr – Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komory, ktorí dnes v Bratislave podpísali spoločné Memorandum o spolupráci. To má symbolicky poukázať nielen na potrebu zlepšenia spolupráce medzi jednotlivými zdravotníckymi profesiami, ale aj na potrebu vyššej akceptácie úloh a kompetencií profesijnej samosprávy štátnymi orgánmi.

Komory nie sú iba spoločenstvá jednotlivcov, ktorí si vybrali zdravotnícke povolanie ako svoju profesiu, ale sú tiež vykonávatelia úloh preneseného výkonu štátnej správy a teda prirodzene majú spoločný záujem o zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. Dosiahnuť to chcú vzájomnou spoluprácou.

Ciele memoranda

Ako objekty nezávislé od zdrojov štátneho rozpočtu a verejnej správy či akýchkoľvek dotácií iných subjektov, plne financované z prostriedkov svojich členov a vlastnej proaktívnej činnosti, si komory stanovili za ciele spolupráce:

  • zvýšiť rešpekt k odborným spoločnostiam zastupujúcim všetky zdravotnícke povolania
  • viac využívať reálne kompetencie, ktoré prináležia každej profesii
  • zlepšiť synergiu medzi jednotlivými zdravotníckymi povolaniami
  • etablovať profesijnú samosprávu ako prirodzenú autoritu s reálnym dosahom na všetkých zdravotníckych pracovníkov

„Aktuálny stav vnímame ako dlhodobo neudržateľný a zdravotníci už nesmú byť vytláčaní na druhú koľaj. Vďaka spolupráci môžeme priniesť lepšie výsledky,“ hovorí MUDr. Pavel Oravec, prezident Slovenskej lekárskej komory.

„Vysoký prienik záujmov a ochoty k zlepšovaniu systému nás priviedol k podpisu memoranda o spolupráci, ktoré má smerovať k zlepšeniu uplatňovania kompetencií komôr a napĺňania potrieb jednotlivých členov,“ dopĺňa PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.

„Zvýšenie rešpektu voči jednotlivým zdravotníckym profesiám zo strany verejných orgánov môže priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Spoločne chceme ukázať, že sú potrebné komplexné riešenia,“ uzatvára MUDr. Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov.

Zdravotníctvo ako vzácna spoločenská hodnota

Lekári, zubní lekári a farmaceuti sa zhodujú, že je nevyhnutné zamerať sa na spoluprácu všetkých zainteresovaných strán pre kvalitnejšiu, bezpečnú a na dôkazoch založenú zdravotnú starostlivosť s rešpektom k tradícii zdravotníckych profesií.

Vzájomná súčinnosť je nevyhnutná pre efektívne výsledky, ktoré pacienti na Slovensku pocítia. Komory chcú preto spoločne participovať na všetkých aktivitách v oblastiach legislatívnych úprav, uplatňovania kompetencií, vzťahu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s orgánmi verejnej správy, odmeňovania zdravotníkov, spolupráce v oblasti vzdelávania, dostupnosti zdravotnej starostlivosti, využívania informatizácie a implementácie digitálnych nástrojov, kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ako aj v etických a ďalších otázkach.

Apel  na ministerstvo           

Zástupcovia všetkých troch komôr odovzdajú kópiu memoranda aj ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému. Chcú tak preukázať ochotu otvoriť konštruktívnu diskusiu vedúcu k lepšej synergii zástupcov jednotlivých zdravotníckych profesií a ministerstva, ktorá môže byť východiskovým bodom k zlepšeniu podmienok pre výkon zdravotníckeho povolania a s tým súvisiacim zlepšením zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Slovenská lekárska komora, Slovenská komora zubných lekárov a Slovenská lekárnická komora apelujú na Ministerstvo zdravotníctva SR, aby pri riešení krízovej situácie v zdravotníctve viedlo dialóg a opieralo sa aj o návrhy konštruktívnych riešení odborníkov z praxe.

Signatári memoranda:

MUDr. Pavel Oravec                 prezident Slovenskej lekárskej komory

MUDr. Igor Moravčík              prezident Slovenskej komory zubných lekárov

PharmDr. Ondrej Sukeľ          prezident Slovenskej lekárnickej komory

Kontakty pre médiá:

SLK:     Nancy Závodská          media@lekom.sk

SKZL:  Lujza Hanová                lujza.hanova@skzl.sk

SLeK:   Katarína Gudiaková     gudiakova@snowball.sk