Kontrolný výbor

Je kontrolným orgánom komory. Kontrolný výbor kontroluje, či činnosť komory a jej jednotlivých orgánov je vykonávaná v zmysle vnútorných predpisov komory, rozhodnutí orgánov komory a právnych predpisov. Rozhoduje aj o sťažnostiach a v prípade opodstatnenosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania.

MUDr. Peter Džupa, PhD.
Predseda Kontrolného výboru SKZL
MUDr. Peter Osuský
Podpredseda Kontrolného výboru
MUDr. Zuzana Kukolíková
člen Kontrolného výboru
MUDr. Katarína Labudová
Člen Kontrolného výboru
MUDr. Peter Novotný
člen Kontrolného výboru
MUDr. Ľudmila Ortutová
Člen Kontrolného výboru
MUDr. Jana Reháková
člen Kontrolného výboru

Podnety a pripomienky k práci výboru posielajte na Sekretariát SKZL:

Eva Gontkovská
Sekretariát SKZL