Výbor pre rozpočet

Pripravuje Návrh rozpočtu Slovenskej komory zubných lekárov na príslušný kalendárny rok a predkladá ho rade komory na schválenie. Sleduje jeho  priebežné plnenie, čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek a v prípade potreby  navrhuje presuny finančných prostriedkov.

Predkladá rade komory každoročne Správu o hospodárení jednotlivých stredísk a SKZL ako celku, daňové priznanie organizácie, účtovnú závierku a prehľad odvodov dane.

MUDr. Matúš Ursíny
Predseda Výboru pre rozpočet
MUDr. Igor Moravčík
Člen Výboru pre rozpočet
MUDr. Jozef Hudec
Člen Výboru pre rozpočet
MDDr. Emil Mikuš
Člen Výboru pre rozpočet
MUDr. Martin Kotulič
Člen Výboru pre rozpočet
MUDr. Július Ladický
Člen Výboru pre rozpočet

Podnety a pripomienky k práci výboru posielajte na Sekretariát SKZL:

Ing. Alica Bednárová
Sekretariát SKZL