Médiá

RKZL Trnava – O nás

Regionálna komora Trnava, resp. jej členovia majú významné miesto v histórii Slovenskej komory zubných lekárov. V r. 1990 založili v Trnave Asociáciu STomatológov REgiónu Trnava – ASTRET, v tom čase jediné združenie stomatológov na Slovensku. ASTRET bola v tom istom roku iniciátorkou založenia Lekárskej komory stomatológov, neskôr premenovanej na Slovenskú komoru zubných lekárov.

Regionálna komora Trnava má zriadené tri Oblastné komory – Trnava, Senica a Dunajská Streda.

Prezident Regionálnej komory Trnava
zastupuje regionálnu komoru navonok; zvoláva a vedie zasadnutia prezídia regionálnej komory, vedie zasadnutia rady regionálnej komory a predsedá zasadnutiu zhromaždenia delegátov regionálnej komory.

MDDr. Martin Šimo
Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v r. 2014. Odbornú prax absolvoval v súkromnej zubnej ambulancii Aspadit Dental, následne pracoval v obvodnej zubnej ambulancii Medimira s.r.o. Od r. 2017 vedie vlastnú zubnú ambulanciu DentiSimo s.r.o. v Trnave. 
Za prezidenta Regionálnej komory Trnava bol zvolený v r. 2019.

Prezídium Regionálnej komory Trnava
je výkonným orgánom regionálnej komory; zvoláva zasadnutia rady regionálnej komory. Zabezpečuje fungovanie regionálnej komory a hospodárenie s jej majetkom, zabezpečuje poradenstvo členom komory.

MDDr. Martin Šimo – prezident RKZL Trnava
MUDr. Daniel Jurga – viceprezident RKZL Trnava
MUDr. Jozef Fábry – člen prezídia RKZL TT
MUDr. Amir Amiry Manesh, PhD. – člen prezídia RKZL TT
MDDr. Marek Zvolenský – člen prezídia RKZL TT

Rada Regionálnej komory Trnava
je riadiacim orgánom regionálnej komory; zvoláva zhromaždenie delegátov regionálnej komory. Rozhoduje o otázkach dotýkajúcich sa činnosti regionálnej komory, schvaľuje návrh rozpočtu a vyhodnotenie hospodárenia regionálnej komory.

Členovia Rady Regionálnej komory Trnava:

MUDr. Jozef Fábry MUDr. Amir Amiry Manesh, PhD.
MUDr. Ľubica Heribanová MDDr. Emil Mikuš
MUDr. Daniel Jurga MDDr. Martin Šimo
MDDr. Dávid Kapitán MDDr. Marek Zvolenský
MUDr. Barbora Križanová  

Kontrolný výbor Regionálnej komory Trnava
je kontrolným orgánom regionálnej komory. Kontroluje činnosť, hospodárenie a plnenie uznesení regionálnej komory, kontroluje dodržiavanie predpisov a povinností. Rieši podnety, návrhy a sťažnosti a vykonáva ďalšie činnosti v súlade so Štatútom SKZL.

MDDr. Tomáš Križan – predseda KV RKZL Trnava
MDDr. Mária Slobodníková – podpredsedníčka KV RKZL Trnava
MDDr. Petra Havranková – člen KV RKZL Trnava
MDDr. Rastislav Kostelný – člen KV RKZL Trnava
MUDr. Daniela Rusnáková – člen KV RKZL Trnava

Zhromaždenie delegátov Regionálnej komory Trnava
je najvyšším orgánom regionálnej komory a tvoria ho delegáti oblastných komôr zubných lekárov. Hodnotí činnosť regionálnej komory, rady a prezidenta regionálnej komory. Volí a odvoláva prezidenta regionálnej komory, členov rady, kontrolného výboru regionálnej komory a delegátov snemu komory.

Oblastná komora Trnava Oblastná komora Dunajská Streda
MUDr. Alexander Bednárik MUDr. Andrej Balázs
MUDr. Marta Bittnerová MUDr. Eva Hrutková
MUDr. Tamara Blesáková MDDr. Sylvia Kostrecová
MUDr. Zuzana Bozalková MUDr. Sylvia Kostrecová
MUDr. Ľubica Heribanová MUDr. Renáta Narancsiková
MUDr. Daniel Jurga MUDr. Marta Struháriková
MDDr. Dávid Kapitán  
MUDR. Miroslav Križan Oblastná komora Senica
MUDR. Barbora Križanová MUDr. Ondrej Čuboň
MUDr. Daniela Rusnáková MUDr. Oľga Guzyová
MDDr. Mária Slobodníková MUDr. Barbora Horská
MUDr. Viktor Stano MUDr. Amir Amiry Manesh, PhD.
MDDr. Martin Šimo MDDr. Emil Mikuš
MUDr. Mária Štrebová  
MUDr. Róbert Trojan  
MUDr. Toma Cornel Vancu  
MDDr. Marek Zvolenský  
   
   

Delegáti Snemu SKZL za Regionálnu komoru Trnava:

MUDr. Alexander Bednárik MDDr. Rastislav Kostelný
MUDr. Jozef Fábry MUDr. Amir Amiry Manesh, PhD.
MUDr. Ľubica Heribanová MDDr. Emil Mikuš
MUDr. Daniel Jurga MDDr. Marek Zvolenský

Oblastná komora Trnava

MDDr. Marek Zvolenský – predseda Oblastnej komory Trnava
MDDr. Dávid Kapitán – člen Rady OK Trnava
MUDr. Róbert Trojan – člen Rady OK Trnava

Oblastná komora Senica

MUDr. Amir Amiry Manesh, PhD. – predseda Oblastnej komory Senica
MUDr. Ondrej Čuboň – člen Rady OK Senica
MUDr. Oľga Guzyová –  členka Rady OK Senica
MDDr. Emil Mikuš – člen Rady OK Senica

Oblastná komora Dunajská Streda

MUDr. Jozef Fábry – predseda Oblastnej komory Dunajská Streda
MUDr. Eva Hrutková – členka Rady OK Dunajská Streda
MUDr. Sylvia Kostrecová – členka Rady OK Dunajská Streda