Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Podzákonné predpisy

Podzákonné právne predpisy

Nariadenia:

Nariadenie vlády SR č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/776/20180901

Nariadenie vlády SR č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/777/20180901

Nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/640/20210201

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/20210101

Nariadenie vlády SR č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/513/20190901

Nariadenie vlády SR č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/115/20210301

Vyhlášky:

Vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/321/20201031

Vyhláška MZ SR č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/31/20060201

Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/553/20150901

Vyhláška MZ SR č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/84/20190612

Vyhláška MZ SR č. 101/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/101/20191101

Vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/74/20190315

Vyhláška MZ SR č. 444/2019 Z. z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/444/20200101

Výnosy (opatrenia):

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2018/1/

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.

https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2019/26/