Médiá

Pre organizátorov

Pre organizátorov

Komora za účelom zabezpečovania sústavného vzdelávania pre zubných lekárov, zverejňuje termíny konania vlastných vzdelávacích akcií a vzdelávacích akcií organizátorov (okrem prípadu, ak je vzdelávacia akcia zabezpečovaná zamestnávateľom pre jeho zamestnancov), ktorí požiadali o zverejnenie v Kalendári vzdelávacích akcií na predpísanom tlačive.

Komora priebežne sleduje a hodnotí úroveň neakreditovaných vzdelávacích aktivít pre zubných lekárov. Za uvedeným účelom komora požaduje, aby sústavné vzdelávanie, ktoré zabezpečuje zamestnávateľ pre svojich zamestnancov (zubných lekárov) bolo nahlasované vopred na predpísanom tlačive.