Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Štvorročná bilancia, čo sa nám podarilo a čo nie v zubnom lekárstve

Tlačová správa

Bratislava, 30. 1. 2020

Bilancia štvorročného obdobia v zubnom lekárstve

Čo sa nám PODARILO 🙂

 • v LEGISLATÍVNEJ ČINNOSTI
  a) Zákon č. 576/2004 Z. z. – pri zubno-lekárskych ambulantných pohotovostných službách sa podarilo dosiahnuť jasné určenie, že slúžiaci poskytovatelia nebudú povinní zabezpečovať v rámci personálneho zabezpečenia aj svoje sestry a tiež, že nebudú takéto ambulancie prevádzkované nepretržite
 • b) Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane

            ba) pri používaní zubného röntgenového prístroja už bude potrebná len registrácia

            bb) žiadatelia o registráciu nemusia vykonať skúšku pred skúšobnou komisiou, ale len odbornú prípravu,

            bc) poskytovatelia zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti nie sú povinní vyhotovovať klinický audit, ktorý je pre ostatných poskytovateľov vykonávajúcich lekárske ožiarenie povinný 

  c) Pri nariadení č. 777/2004 Z. z. sa podarilo dojednať s ministerstvom zdravotníctva vo výkone V12 vhodnú náhradu za amalgám, používanie ktorého obmedzila Európska únia, a to ručne miešaný skloionomérný cement a dojednať zvýšenie ceny bodu za tento výkon so zdravotnými poisťovňami

  d) Predmetom intenzívnych rokovaní s výhľadom uzatvorenia počas roku 2019 je aj stanovenie povinnosti zubných ambulancií mať separátory amalgámu, ktoré vyžaduje nariadenie Európskej únie, len na zubno-lekárskej súprave, na ktorej sa amalgámové výplne odstraňujú

  e) Pri vyhláške č. 18/2018 Z. z. o sústavnom vzdelávaní sa podarilo dosiahnuť zníženie z celkového počtu 150 kreditov na 90 kreditov a dojednali sa jasné pravidlá pre ich získavanie 

  f)  Príprava nového katalógu zdravotných výkonov – žiaľ, min. 15 rokov sa nachádza v šuplíkoch MZ

v ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNIACH

 •   Zachovať existujúci systém hradených, čiastočne hradených a nehradených výkonov
 •   Bezlimitné prostredie
 •   V období ozdravného plánu VšZP ako jediný sektor nebol redukovaný čo do počtu poskytovateľov ani finančne
 •   Nárast cien jednotkových zubných výkonov, ktoré ale stále nepokrývajú reálne ceny plne hradených výkonov
 •   Zaviesť výkon V12  – plne hradený zo zdravotných poisťovní

v PREVENCII

 •   Svetový deň ústneho zdravia 
 •   Európsky deň ústneho zdravia pod záštitou ministra zdravotníctva
 •   Web SKZL v časti prevencia (www.skzl.sk)
 •   Národné odporúčania prevencie zubného kazu
 •   Vydanie Lekárskych listov – Zubné lekárstvo
 •   Spolupráca s úradmi verejného zdravotníctva – pitný režim v školách a škôlkach
 •   Spolupráca a podpora projektov Brusher, Dentalalarm a Modrá škola 
 •   Kampaň v spolupráci s lekárňami Dr. MAX „Staráme sa o Váš zdravý úsmev“ 
 •   Intersektorálna spolupráca (ZL – GYN – VLDD –VLD…)
 •  Výbor pre prevenciu spracoval  niekoľko edukačných vystúpení, pripravil veľa   článkov a stále poskytuje poradenstvo v oblasti ústneho zdravia
 •  SKZL saturuje štát, pretože  na Slovensku neexistuje celoplošný program prevencie ústneho zdravia

k PACIENTOM

 • Zaviesť do pôrodníc Zubný profylaktický preukaz dieťaťa – ale len u VšZP…
 • Zvýšiť percento návštev tehotných u zubných lekárov?
 • eZdravie – čiastočne v zmysle takmer bezchybového sfunkčnenia systému, zatiaľ však bez možnosti zdieľania zubnej karty pacienta a prenosu dát RTG snímok a zubného kríža

Čo sa nám NEPODARILO 🙁 lebo nebola POLITICKÁ VÔĽA?
 

1. Vytvoriť reálnu a následne optimálnu sieť zubných lekárov na Slovensku. Je naozaj nedostatok zubných lekárov? Alebo príčinou je zlé geografické rozloženie zubných ambulancií
– v roku 2016 sme upozorňovali  na fakt, že 37 % ZL je nad 60 rokov

– riešenie je optimalizácia siete; mohutná kumulácia ZL vo veľkých mestách

– riešenie je motivácia mladých ZL – štát má poskytnúť finančné benefity + samospráva

– riešenie je viazanie finančných prostriedkov zdravotných poisťovní na konkrétne miesto (zubnú ambulanciu)

2. Zvýšiť percento preventívnych prehliadok – stále sa pohybujeme na 50 % – slabá, v podstate žiadna edukačná osveta zo strany štátu. SKZL saturuje štát v edukácií občanov formou prezentácií (Svetový deň ústneho zdravia, Európsky deň ústneho zdravia, Slovenských dentálnych dňoch – inštruktáž starostlivosti o ústnu hygienu na základných školách, v predškolských zariadeniach…)

3. Zefektívniť a zmodernizovať štúdium zubných lekárov na lekárskych fakultách:

– Nedostatočné materiálno-technické vybavenie :  na súčasný počet študentov nie je dostatočný počet zubných súprav a kresiel – prepočet pre klinické cvičenia na jednu  zubnú súpravu s kreslom sú 2 až 3 študenti zubného lekárstva. Na všetkých klinikách je na jedno kreslo 6-8 a viac študentov, a často sa niektorí nedostanú k ošetrovaniu pacienta počas cvičenia; z klinickej liečby sa stáva demonštračné cvičenie, čo je v rozpore s EU Direktívou

– Prístrojové vybavenie je zastaralé.  Zubné kliniky a ich študenti v krajinách EU, ale aj iných krajinách sveta majú možnosť pracovať ako prví s najmodernejšími prístrojmi, nástrojmi a materiálmi, ktoré sa k nim ako prvým dostávajú. 

K tejto situácii prispieva aj skutočnosť,  že zo strany Ministerstva školstva SR nie je ani v súčasnosti podpora výučby zubného lekárstva. Avšak prvé pozitívne zlepšenie – SZU – 2019 zriadenie pracoviska (10 zubných súprav s kompletným vybavením) 

– Nedostatočné personálne zabezpečenie – nedostatok učiteľov zubného lekárstva, čo spôsobuje   vysoké pedagogické úväzky. 

V krajinách EU je odporúčanie: jeden pedagóg pracuje s 2 – 3 študentmi, kým u nás je 5-6, nezriedka aj 10  študentov na jedného pedagóga

4.  Pomôžu zubní lekári z tretích krajín – viď tabuľka zahraničných ZL, ktorí sú na komore registrovaní – žiaľ nespĺňajú naše kurikulum, nezvládajú učivo piateho ročníka LF odboru ZL…
– Zriadiť Fakultu zubného lekárstva na Slovensku?

5. Zoznam zdravotných výkonov (katalóg) – SKZL pracuje na nacenení výkonov plne hradených – min. 15 rokov v rôznych šuplíkoch na MZ

6. Vypracovanie štandardných diagnostických a terapeutických postupov – komora si vypracuje  štandardy s pomocou nemeckých kolegov

7. a) Zreálnenie viaczdrojového financovania z verejného zdravotného  poistenia, t.j. u plne hradených výkonov v základnom prevedení dosiahnuť reálnu cenu – príklad zubné náhrady

Programové plánovanie financií:

b)  Intersektorálne členenie finančných zdrojov definované priamo v rozpočte pre zdravotníctvo

c) Dosiahnuť určitú finančnú stabilitu na dlhšie obdobie (viď ČR)

d) Myslíte si, že má byť zubná starostlivosť plne hradená pacientmi? Stretli sme sa aj s takouto víziou…

Slovenská komora zubných lekárov má riešenia.