Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Podzákonné predpisy

Podzákonné právne predpisy Nariadenia: Nariadenie vlády SR č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/776/20180901 Nariadenie vlády SR č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/777/20180901 Nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej […]

Zákony

Zákony Zákon č. 40/1964 Zb. OBČIANSKY ZÁKONNÍK https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20191201 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/20180901 Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/10/20200101 Zákon č. 311/2001 Z. z. ZÁKONNÍK PRÁCE https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20210301 Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o […]

Právne predpisy

Základný prehľad právnych predpisov dotýkajúcich sa oblasti zubného lekárstva ZÁKONY PODZÁKONNÉ PREDPISY