Médiá

Disciplinárna komisia

Je etický a disciplinárny orgán komory. Vykonáva disciplinárnu právomoc nad členmi komory. MUDr. Martin Griger Predseda disciplinárnej komisie MUDr. Martin Rebry Podpredseda disciplinárnej komisie MUDr. Silvia Hranaiová Člen Disciplinárnej komisie Envelope MUDr. Milan Lehotský Člen disciplinárnej komisie Envelope MUDr. Helena Potocká Člen Disciplinárnej komisie Envelope

Kontrolný výbor

Je kontrolným orgánom komory. Kontrolný výbor kontroluje, či činnosť komory a jej jednotlivých orgánov je vykonávaná v zmysle vnútorných predpisov komory, rolex datejust replica rozhodnutí orgánov komory a právnych predpisov. Rozhoduje aj o sťažnostiach a v prípade opodstatnenosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania.   MUDr. Peter Džupa, PhD. Predseda Kontrolného výboru SKZL MUDr. Peter Osuský Podpredseda Kontrolného výboru MUDr. Zuzana […]

Snem komory

Je najvyšší orgán komory. Rozhoduje vo veciach, ktoré majú najzásadnejší vplyv na fungovanie, štruktúru a činnosť komory. best replica watches websites Snem komory najmä: schvaľuje, mení a zrušuje vnútorné predpisy komory, ktorými sú najmä štatút, volebný poriadok, rokovací poriadok, hospodársky poriadok a disciplinárny poriadok, volí a odvoláva v tajných voľbách prezidenta komory a členov orgánov komory […]

Rada

Je najvyšším riadiacim orgánom komory v období medzi zasadnutiami snemu. Rada komory je oprávnená hodnotiť činnosť prezídia komory replica richard mille rm001 a je jediným orgánom oprávneným podávať výklad vnútorných predpisov komory.   MUDr. Viera Kostolániová Člen Rady SKZL MUDr. Milan Kráľovič Člen Rady SKZL MUDr. Peter Kukolík Člen Rady SKZL MUDr. Július Ladický Člen Rady SKZL […]

Prezídium

Je výkonným orgánom komory, zabezpečuje fungovanie komory, a to od hospodárenia s jej majetkom, rolex replica cez zapisovanie zdravotníckych pracovníkov do registra, ukladanie pokút až po informačnú činnosť komory. MUDr. Igor Moravčík Prezident SKZL +421 2 482 040 70 Envelope Linkedin MUDr. Matúš Ursíny Viceprezident SKZL +421 905 618 511 Envelope MUDr. Jozef Hudec Viceprezident SKZL +421 48 […]

Prezident

MUDr. Igor Moravčík V roku 1995 ukončil Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, corum replica odbor stomatológia. V období od r. 1995 do r. 2000 bol zamestnaný ako zubný lekár v Nemocnici s poliklinikou v Hlohovci, počas tohto obdobia v r. 1998 úspešne ukončil atestáciu – špecializáciu 1. stupňa v odbore stomatológia. Od r. 2000 prevádzkuje privátnu zubnú lekársku prax. Členom […]