Médiá

Výbor pre zahraničie

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH Predseda Výboru pre zahraničie MUDr. Igor Moravčík Člen Výboru pre zahraničie MUDr. Matúš Ursíny Člen Výboru pre zahraničie MUDr. Peter Kukolík Člen Výboru pre zahraničie Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Ing. Helena Šalingová – zahraničie Ing. Helena Šulík Šalingová Envelope

Výbor pre vzdelávanie

Výbor SKZL pre vzdelávanie zabezpečuje dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky ako aj medzinárodných zubolekárskych organizácií v oblasti vzdelávania. Koordinuje vzdelávacie aktivity v rámci SKZL. Dozerá a vyhodnocuje kvalitu vzdelávacích akcií . Vyhodnocuje výsledky kontinuálneho vzdelávania všetkých zubných lekárov registrovaných na Slovensku. Podieľa sa na tvorbe legislatívy SR v oblasti vzdelávania a v spolupráci s legislatívnym výborom implementuje príslušné zákony do vnútrokomorových predpisov. […]

Výbor pre rozpočet

Pripravuje Návrh rozpočtu Slovenskej komory zubných lekárov na príslušný kalendárny rok a predkladá ho rade komory na schválenie. Sleduje jeho  priebežné plnenie, čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek a v prípade potreby  navrhuje presuny finančných prostriedkov. Predkladá rade komory každoročne Správu o hospodárení jednotlivých stredísk a SKZL ako celku, daňové priznanie organizácie, účtovnú závierku a prehľad odvodov dane. MUDr. Matúš […]

Výbor pre prevenciu

Prioritou Výboru SKZL pre prevenciu je propagácia a rozvoj primárnej prevencie na Slovensku prostredníctvom účasti na medzinárodných projektoch súvisiacich s prevenciou a orálnym zdravím. Snahou výboru je  začlenenie projektov orálneho zdravia do Národného programu zdravia a zavedenie Celoplošného projektu prevencie v SR v spolupráci s MŠ SR a MZ SR.  prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. Predseda Výboru pre prevenciu MDDr. Martin Šimo […]

Výbor pre legislatívu

Výbor sa zameriava najmä na sledovanie a pripomienkovanie legislatívnej iniciatívy, ktorá sa týka zubného lekárstva. V prípade neakceptovania pripomienok sa zástupcovia výboru zúčastňujú rozporových konaní s predkladateľmi legislatívnych návrhov. Výbor pripravuje návrhy vnútorných predpisov komory ako aj ich zmien, vypracúva stanoviská a je poradným orgánom rady komory. MUDr. Cyril Václav Predseda Výboru pre legislatívu MUDr. Viera Kostolániová Člen Výboru […]

Výbor pre dentálnu prax

Základným zameraním výboru je riešenie postavenia zubného lekárstva v rámci systému zdravotnej starostlivosti, najmä v súvislosti s materiálno-technickým vybavením a personálnym zabezpečením ambulancií zubného lekárstva a úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Zástupcovia výboru rokujú v rámci pôsobnosti výboru s orgánmi štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy a zdravotnými poisťovňami. MUDr. Jozef Hudec Predseda Výboru pre dentálnu prax MUDr. Igor Moravčík […]