Médiá

Tlačová správa SKZL

Tlačová správa, 14. 12. 2023

Slovenská komora zubných lekárov, ako odborný garant zubného lekárstva na Slovensku, má svojimi orgánmi schválené okruhy zefektívnenia zubno-lekárskej starostlivosti.

A. Odborná komunikácia a nastavenie kompetencií

PVV 2023 nastavilo rámcové vízie, návrhy a riešenia v oblasti zdravotníctva. Očakávame od ministerstva zdravotníctva pravidelnú a intenzívnu odbornú komunikáciu. Ponúkame odborné a legislatívne riešenia z dielne Slovenskej komory zubných lekárov. Máme niekoľko otvorených tém – zavedenie nového katalógu zdravotných výkonov do praxe; zabezpečenie cez programový rozpočet predvídateľné financovanie tak, aby všetky segmenty zdravotnej starostlivosti mali jasné pravidlá financovania; zavedenie celoslovenského programu prevencie ústneho zdravia; zabezpečenie garancie štátu na dostupnú ústnu starostlivosť v rámci zubno-lekárskej služby prvej pomoci.
Ministerka zdravotníctva je kľúčová osoba k nastaveniu systémových zmien a pravidiel v zdravotníctve, ktoré by mali byť prínosom pre odbornú ako i laickú verejnosť.  

V celom procese zdravotnej starostlivosti majú nezastupiteľnú úlohu stavovské organizácie (komory), s ktorými je nevyhnutná spolupráca. Podpora a odborné zázemie poskytované zo strany týchto organizácií je výrazne prospešné pre správne nastavenie jednotlivých procesov v zdravotnom systéme. Za nevyhnutné považujeme doriešiť problematiku postavenia a zvýšenia kompetencií  stavovských organizácií v zdravotníctve tak, aby komory mohli reálne vykonávať svoje úlohy, ktoré im zákonná úprava zveruje, čo je vo väčšine krajín Európskej únie samozrejmé.  Prečo?

B. Nelegálna/e zubná/é ambulancia/e na Slovensku

Slovenská komora zubných lekárov nemá informácie o takýchto nelegálnych zubných ambulanciách. Dozvedá sa o probléme buď z médií, prípadne od občanov.

 1. Ak by dostala takýto podnet, akú má komora kompetenciu.
 • Komora nemá podľa platného právneho stavu žiadnu kompetenciu v možnosti postihu takéhoto subjektu alebo zubného lekára, ktorý pre takýto subjekt poskytuje zdravotnú starostlivosť.
 • Orgánom, ktorý môže vykonávať kontrolu takýchto subjektov je príslušný samosprávny kraj a súčasne môže v správnom konaní uložiť v zmysle § 83 ods. 3 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti pokutu vo výške 33 193 eur. Je potrebné uvažovať, či uvedená výška pokuty má dostatočne preventívny charakter a rovnako nie je potrebné uvažovať aj o minimálnej spodnej hranici pokuty, napríklad vo výške 5000 eur.
 • Je potrebné, aby o kontrolách takýchto subjektov a ich výsledkoch, ktoré sú vykonávané samosprávnymi krajmi, bola informovaná komora.
 • Na základe týchto skutočností (výsledkoch kontrol) by komora mohla napr. odobrať licenciu odbornému garantovi.
 • V prípade, ak poskytujú zdravotnú starostlivosť a nespĺňajú zákonné podmienky tak uvažovať o ich sankcionovaní zo strany inšpektorátov práce.
   
 1. Prečo má fungovať súčinnosť a aktualizácia a zdieľanie dát (MZ SR, ÚDZS, NCZI, ZP-ne a Komora).
 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti musí byť vzhľadom na jeho charakter a prevládajúci verejný záujem poskytované zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí spĺňajú zákonné podmienky a u oprávnených subjektov. Z uvedeného dôvodu je jedinou možnosťou zdieľať aktuálne údaje v potrebnom rozsahu údaje medzi subjektmi, ktoré môžu vykonávať kontrolu.
   
 1. Čo musí spĺňať zubný lekár, ktorý získal vzdelanie v tretích krajinách (mimo EÚ).
 • Má alternatívne možnosti výkonu zdravotníckeho povolania:
  a) v postavení stážistu len raz a to po dobu najviac 18 mesiacov u jediného poskytovateľa pod dohľadom jeho ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka;
  b) registráciou v komore po absolvovaní doplňujúcej skúšky, na základe ktorej môže požiadať o vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie ministerstvo školstva.

  Odporúčanie pacientom:

 1. Čo si má pacient všímať, resp. overiť než vstúpi do neznámej zubnej ambulancie.
 • Každá ambulancia musí mať viditeľné označenie druhu zdravotníckeho zariadenia (§ 7 ods. 3 a 4), jeho odborné zameranie, obchodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia, právnická osoba je povinná uviesť aj meno a priezvisko odborného zástupcu, a ak má určeného náhradného odborného zástupcu, meno a priezvisko náhradného odborného zástupcu; označenie musí byť v štátnom jazyku.

 

     2. Poskytne komora pacientovi údaj o zubnom lekárovi? Ak áno, aký.

 • Komora má obmedzené možnosti ohľadom poskytovania údajov z registra zubných lekárov. Domnievame sa však, že nie je rozporné so zákonom o ochrane osobných údajov potvrdenie skutočnosti bez poskytnutia ďalších údajov, či konkrétne meno je alebo nie je evidované v registri zubných lekárov.
 • 2. Poskytne komora pacientovi údaj o zubnom lekárovi? Ak áno, aký.
 • Komora má obmedzené možnosti ohľadom poskytovania údajov z registra zubných lekárov. Domnievame sa však, že nie je rozporné so zákonom o ochrane osobných údajov potvrdenie skutočnosti bez poskytnutia ďalších údajov, či konkrétne meno je alebo nie je evidované v registri zubných lekárov.
 1. V prípade, že sa stretne pacient s nejakým problémom v rámci zubného vyšetrenia, na koho sa má obrátiť.
 • Pacient má možnosť sa v prvom rade obrátiť na zdravotnícke zariadenie, v ktorom mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť.
 • V prípade, ak sa problém nevyrieši takýmto spôsobom má možnosť obrátiť sa na orgány príslušné na výkon dozoru. V prípade zdravotnej starostlivosti je ním Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V prípade iných pochybení (napr. chýbajúci cenník, ordinačné hodiny, a pod.) samosprávny kraj a v prípade etických pochybení ošetrujúcich zubných lekárov Slovenská komora zubných lekárov.

  C. Preventívne prehliadky u zubného lekára treba absolvovať počas celého roka. Objednať sa na preventívnu prehliadku koncom roka je nereálne.

   

Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2022

Bratislava, 5. december 2023 – Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prináša údaje o ambulantných výkonoch zubného lekárstva, orálnom zdraví detí, ako aj o počte a význame preventívnych prehliadok. Z celkového počtu evidovaných pacientov absolvovala preventívnu prehliadku menej ako polovica. Ošetriť chrup pritom bolo potrebné až u 66,9 percent pacientov, u ktorých zubári vykonali preventívnu prehliadku.

Ambulancie zubného lekárstva v roku 2022 evidovali 5 290 845 pacientov a nahlásili 6 549 408 návštev pacientov. Evidovaní pacienti navštívili stomatologickú ambulanciu priemerne 1,24-krát za rok.

Preventívnu prehliadku absolvovalo 47 % evidovaných pacientov (v počte 2 505 974). Oproti roku 2021 vzrástol počet preventívnych prehliadok o 5,2 %, avšak pri porovnaní s priemerným počtom preventívnych prehliadok za roky 2015 – 2019 išlo o pokles o 10,9 %. Z celkového počtu osôb, ktoré absolvovali preventívnu prehliadku, bolo potrebné ošetriť chrup u 66,9 % pacientov.

Celý materiál na www.nczi.sk    

https://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Zubnolekarska-starostlivost-v-Slovenskej-republike-v-roku-2022.aspx