Médiá

Tlačové vyhlásenie SKZL

Tlačové vyhlásenie
23. 1. 2024

1. 1. 2024 nadobudla účinnosť  zmena právnej úpravy  dočasnej práceneschopnosti  (§12a zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení účinnom od 1.1.2024), ktorej predmetom je, že medzi ošetrujúcich lekárov, ktorí posudzujú a rozhodujú o dočasnej pracovnej neschopnosť  bol zaradený aj lekár špecializovanej ambulantnej starostlivosti a zubný lekár.

Slovenská komora zubných lekárov už v roku 2021 pri prvotnom návrhu zásadne nesúhlasila so zavedením povinnosti posudzovať a rozhodovať o dočasnej pracovnej neschopnosti pre zubných lekárov. Zubní lekári odporúčajú dočasnú pracovnú neschopnosť len vo veľmi zriedkavých prípadoch. Z tohto dôvodu sa navýši administratívna záťaž a čas s ňou spojený a môže hroziť chybovosť.

Slovenská komora zubných lekárov bola jedna z mála zdravotníckych organizácií, ktorá už v roku 2021 k rozšíreniu povinnosti ohľadom vystavovania potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti na ďalších špecialistov zaslala Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako predkladateľovi návrhu, zásadnú pripomienku a zúčastnila sa aj rozporového konania.

„Zubní lekári nemajú prístup v rámci eZdravia ku komplexnej zdravotnej dokumentácii pacienta a aj keď je ústna dutina vstupnou bránou do celého organizmu, zubnolekárske výkony indikujú dočasnú práceneschopnosť len v ojedinelých prípadoch“, povedal prezident komory Igor Moravčík.