Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Tlačové vyhlásenie SKZL

Tlačové vyhlásenie
23. 1. 2024

1. 1. 2024 nadobudla účinnosť  zmena právnej úpravy  dočasnej práceneschopnosti  (§12a zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení účinnom od 1.1.2024), ktorej predmetom je, že medzi ošetrujúcich lekárov, ktorí posudzujú a rozhodujú o dočasnej pracovnej neschopnosť  bol zaradený aj lekár špecializovanej ambulantnej starostlivosti a zubný lekár.

Slovenská komora zubných lekárov už v roku 2021 pri prvotnom návrhu zásadne nesúhlasila so zavedením povinnosti posudzovať a rozhodovať o dočasnej pracovnej neschopnosti pre zubných lekárov. Zubní lekári odporúčajú dočasnú pracovnú neschopnosť len vo veľmi zriedkavých prípadoch. Z tohto dôvodu sa navýši administratívna záťaž a čas s ňou spojený a môže hroziť chybovosť.

Slovenská komora zubných lekárov bola jedna z mála zdravotníckych organizácií, ktorá už v roku 2021 k rozšíreniu povinnosti ohľadom vystavovania potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti na ďalších špecialistov zaslala Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako predkladateľovi návrhu, zásadnú pripomienku a zúčastnila sa aj rozporového konania.

„Zubní lekári nemajú prístup v rámci eZdravia ku komplexnej zdravotnej dokumentácii pacienta a aj keď je ústna dutina vstupnou bránou do celého organizmu, zubnolekárske výkony indikujú dočasnú práceneschopnosť len v ojedinelých prípadoch“, povedal prezident komory Igor Moravčík.