Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Tri zdravotnícke komory sa nechcú prizerať úpadku zdravotníctva

Bratislava

tlačová správa, 14. september 2023

Prezidenti Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komory iniciovali diskusné stretnutie so zdravotníckymi expertmi politických strán o profesijnej samospráve, úhradových mechanizmoch i úlohe farmaceutov v modernom zdravotnom systéme.

Prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ otvoril diskusiu témou postavenia profesijných komôr v rámci slovenskej zdravotníckej legislatívy a poukázaním na rozhodnutia viacerých európskych ústavných súdov, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva k tejto téme a prezentoval spoločný názor komôr o nevyhnutnosti posilnenia úloh odbornej samosprávy, deklarovaný v spoločnom Memorande o spolupráci. Hoci sa viacerí diskutujúci zhodli na tom, že je do budúcnosti žiaduce, aby profesijná samospráva zohrávala zásadnú úlohu vo formovaní zdravotníckeho prostredia, je zrejmé, že programy niektorých politických strán s kompetenciami komôr porovnateľnými s vyspelými krajinami zatiaľ nepočítajú.

            Ondrej Sukeľ tiež nastolil otázku zákonnej úpravy predpisovania a výdaja liekov, využívania kompetencií farmaceutov, desaťročia trvajúceho poklesu ohodnotenia lekární a ekonomického ohrozenia existencie viac než tretiny lekární, nachádzajúcich sa hlavne v menších mestách a obciach. Prítomní zástupcovia politických strán deklarovali potrebu zvýšenia ohodnotenia práce lekární, využívania odborných kompetencií farmaceutov, avšak z konkrétnych návrhov sa prezentoval iba návrh výdaja liekov bez lekárskeho predpisu laikmi v obchodných prevádzkach.

            MUDr. Pavel Oravec, prezident Slovenskej lekárskej komory otvoril otázky financovania zdravotníctva – jednak zvýšenia platieb za poistencov štátu, ale i vzniku produktov doplnkového zdravotného pripoistenia a transparentných úhradových mechanizmov. Poukázal na skutočnosť, že ročné výdavky v zdravotníctve sú na občana v SR 1513 eur, v ČR 2632 eur a v Európskej únii je priemer 3521 eur. 

            Prezident komory zubných lekárov MUDr. Igor Moravčík apeloval na kandidátov na budúcich ministrov aby riešili potrebu akútnej zdravotnej starostlivosti pre znevýhodnených a ťažko ošetriteľných pacientov vznikom štátom garantovaných centier akútnej zubnej starostlivosti a zasadili sa o nevyhnutnosť  implementácie programov Ústneho zdravia pre všetkých na Slovensku.

            Predstavitelia všetkých troch komôr jednoznačne apelujú na tieňových ministrov zdravotníctva, aby pri riešení krízovej situácie v zdravotníctve viedli dialóg a opierali sa o konštruktívne riešenia odborníkov z praxe. Komory, ako spoločenstvá jednotlivcov, ktorí si vybrali zdravotnícke povolanie ako svoju profesiu, majú spoločný záujem o poskytovanie lepšej zdravotnej starostlivosti a vyzývajú všetkých expertov k presadzovaniu kvalitnejšej, bezpečnejšej a na merateľných dátach založenej zdravotnej starostlivosti s rešpektom k jednotlivým zdravotníckym profesiám.

Signatári memoranda:

MUDr. Pavel Oravec – prezident Slovenskej lekárskej komory

MUDr. Igor Moravčík – prezident Slovenskej komory zubných lekárov

PharmDr. Ondrej Sukeľ – prezident Slovenskej lekárnickej komory