Médiá

Tri zdravotnícke komory sa nechcú prizerať úpadku zdravotníctva

Bratislava

tlačová správa, 14. september 2023

Prezidenti Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komory iniciovali diskusné stretnutie so zdravotníckymi expertmi politických strán o profesijnej samospráve, úhradových mechanizmoch i úlohe farmaceutov v modernom zdravotnom systéme.

Prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ otvoril diskusiu témou postavenia profesijných komôr v rámci slovenskej zdravotníckej legislatívy a poukázaním na rozhodnutia viacerých európskych ústavných súdov, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva k tejto téme a prezentoval spoločný názor komôr o nevyhnutnosti posilnenia úloh odbornej samosprávy, deklarovaný v spoločnom Memorande o spolupráci. Hoci sa viacerí diskutujúci zhodli na tom, že je do budúcnosti žiaduce, aby profesijná samospráva zohrávala zásadnú úlohu vo formovaní zdravotníckeho prostredia, je zrejmé, že programy niektorých politických strán s kompetenciami komôr porovnateľnými s vyspelými krajinami zatiaľ nepočítajú.

            Ondrej Sukeľ tiež nastolil otázku zákonnej úpravy predpisovania a výdaja liekov, využívania kompetencií farmaceutov, desaťročia trvajúceho poklesu ohodnotenia lekární a ekonomického ohrozenia existencie viac než tretiny lekární, nachádzajúcich sa hlavne v menších mestách a obciach. Prítomní zástupcovia politických strán deklarovali potrebu zvýšenia ohodnotenia práce lekární, využívania odborných kompetencií farmaceutov, avšak z konkrétnych návrhov sa prezentoval iba návrh výdaja liekov bez lekárskeho predpisu laikmi v obchodných prevádzkach.

            MUDr. Pavel Oravec, prezident Slovenskej lekárskej komory otvoril otázky financovania zdravotníctva – jednak zvýšenia platieb za poistencov štátu, ale i vzniku produktov doplnkového zdravotného pripoistenia a transparentných úhradových mechanizmov. Poukázal na skutočnosť, že ročné výdavky v zdravotníctve sú na občana v SR 1513 eur, v ČR 2632 eur a v Európskej únii je priemer 3521 eur. 

            Prezident komory zubných lekárov MUDr. Igor Moravčík apeloval na kandidátov na budúcich ministrov aby riešili potrebu akútnej zdravotnej starostlivosti pre znevýhodnených a ťažko ošetriteľných pacientov vznikom štátom garantovaných centier akútnej zubnej starostlivosti a zasadili sa o nevyhnutnosť  implementácie programov Ústneho zdravia pre všetkých na Slovensku.

            Predstavitelia všetkých troch komôr jednoznačne apelujú na tieňových ministrov zdravotníctva, aby pri riešení krízovej situácie v zdravotníctve viedli dialóg a opierali sa o konštruktívne riešenia odborníkov z praxe. Komory, ako spoločenstvá jednotlivcov, ktorí si vybrali zdravotnícke povolanie ako svoju profesiu, majú spoločný záujem o poskytovanie lepšej zdravotnej starostlivosti a vyzývajú všetkých expertov k presadzovaniu kvalitnejšej, bezpečnejšej a na merateľných dátach založenej zdravotnej starostlivosti s rešpektom k jednotlivým zdravotníckym profesiám.

Signatári memoranda:

MUDr. Pavel Oravec – prezident Slovenskej lekárskej komory

MUDr. Igor Moravčík – prezident Slovenskej komory zubných lekárov

PharmDr. Ondrej Sukeľ – prezident Slovenskej lekárnickej komory