Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Staň sa Členom, Výhody Členstva

Zmyslom členstva je vytvorenie pevného spoločenstva zubných lekárov s aktívnym angažovaním sa pri tvorbe legislatívneho rámca, upeňovaním korektných vzťahov so zdravotnými poisťovňami pri tvorbe zreálnenia cien za zubno-lekárske výkony a realizácia spoločných aktivít a návrhov riešení odborných a stavovských otázok. 

Aktuálne informácie k výkonu povolania zubný lekár, legislatívnym zmenám, zmluvným a finančným vzťahom so zdravotnými poisťovňami, benefitom pre členov, ktoré s našimi partnermi priebežne aktualizujeme a tvoríme pre podmienky zubných lekárov.

Odborno-informačný dvojmesačník, informuje o dianí v komore, v zdravotníctve, upozorňuje na zmeny v legislatíve, navrhuje ďalšie postupy, informuje o činnosti jednotlivých orgánov a je bezplatne zasielaný všetkým členom. Pre člena ponúka priestor pre inzerciu bezplatne.

Recenzovaný odborný a vedecký časopis, zameraný na zubné lekárstvo. Vychádza 2 krát ročne. Prináša pôvodné teoretické a výskumné práce, referáty, ktoré možno využiť aj v praxi, súborné referáty a príspevky z praxe informujúce o súčasnom stave jednotlivých oblastí činnosti zubného lekárstva.

Aktualizácia dát v registri zubných lekárov, online prístup k vzdelávaciemu cyklu s konkretizáciou kreditov za absolvované vzdelávacie akcie, právne a ekonomické poradenstvo, rýchla orientácia s administratívou pri založení si zubnej praxe.

Vzdelávajte sa z pohodlia domova. So spoločnosťou Eduprofipharm pripravujeme AD testy pre zubných lekárov. SKZL ako odborný garant, na základe úspešnosti vykonania testu, pridelí kredity. Pre členov je účasť na elearningu bezplatná.

Chcete vedieť čo je nové v zubnom lekárstve vo svete? Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako vedecká knižnica poskytuje svojim registrovaným používateľom výnimočný obsah celosvetových licencovaných databáz online. 

Zvýhodnené poistenie pre členov SKZL pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania a poistenia všeobecnej a osobitnej zodpovednosti za škodu. Union ponúka tiež výhodné poistenie pre Vás ako súkromnú osobu a Vašich rodinných príslušníkov.

Máte záujem o založenie si praxe a potrebujete finančnú podporu? S našim dlhoročným partnerom VUB bankou pripravujeme pre členov benefity tak, aby odrážali potrebu a nutnosť zlepšenia zubnej praxe a poskytovali našim členom bezkonkurenčné finačné zázemie.

BMW Group Slovakia – zvýhodnené cenové podmienky aj v roku 2020. RZP, a.s. – akreditovaný program sústavného vzdelávania Neodkladná podpora životných funkcií. EuroTRADING EDU s.r.o. – zvýhodnené vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov kvôli nariadeniu o GDPR.