Médiá

Aktualizačný poplatok na rok 2017

Upozornenie pre registrovaných zubných lekárov, ktorí nie sú členmi Slovenskej komory zubných lekárov.

Na základe § 63 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z.komora vedie register a priebežne ho aktualizuje podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi.

Ročný poplatok za vedenie registra je najviac vo výške 15 eur a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 až 12).

Snem Slovenskej komory zubných lekárov dňa 26. novembra 2016 schválil výšku aktualizačného poplatku pre rok 2017 v sume 15€.

 

Údaje na vykonanie platby:

Výška aktualizačného poplatku na rok 2017:           15,-€

č. účtu:                                                                       SK 1302000000002006226851

VS:                                                                            registračné číslo v komore

Dátum splatnosti:                                                      15.02.2017