Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Pokyny pre autorov

Publikovaný článok je majetkom časopisu Stomatológ. Použiť jeho text, obrázky, tabuľky alebo grafy v inej publikácii je možné len na základe riadne zaznamenanej citácie alebo so súhlasom redakcie Slovenskej komory zubných lekárov. 

K publikovaniu sú vhodné články obsahujúce niektorú  z nasledujúcich druhov informácií:

  • Záznamy z pôvodných výskumov
  • Pôvodné klinické pozorovania spojené s analýzou a diskusiou
  • Analýza filozofických, etických alebo sociálnych aspektov zdravotníckych profesií alebo biomedicínskych vied – Kritické posudky
  • Štatistické kompilácie, prehľadové práce
  • Popisy hodnotenia metód alebo postupov – Záznamy o prípadoch s komentármi

Autorstvo

Autormi jednotlivých článkov sú osoby, ktoré podstatne prispeli k obsahovej stránke publikácie, k analýze a interpretácii nálezov a kazuistík, k redigovaniu a revízii textu a ktoré súhlasia s predloženou verziou publikácie.

Prehlásenie o zodpovednosti

Prehlásenie autorov, že obsahová a prílohová časť práce je ich dielom, že použité časti textov a príloh sú prevzaté so súhlasom vydavateľa alebo riadne citované. Prehlásenie, že článok nebol publikovaný alebo ponúknutý k publikovaniu inému časopisu.

Etické aspekty

V prácach sa neuvádzajú mená, iniciály pacientov ani čísla chorobopisov. 

Fotografie tváre pacientov musia byť upravené prekrytím očí, alebo doložený písomný súhlas dotknutej osoby s publikovaním.

Fotografie očí, viečok musia byť detailné, bez záberu celej tváre, alebo doložený písomný súhlas dotknutej osoby s publikovaním.

Ak boli vykonávané pokusy na zvieratách, uveďte prehlásenie o dodržiavaní ústavných alebo národných predpisov a smerníc pre chov a používanie experimentálnych zvierat, alebo priložte čestné prehlásenie o súhlase miestnej etickej komisie.

Ak sú v práci publikované výsledky štúdií v humánnej medicíne, priložte čestné prehlásenie, že štúdia bola schválená miestnou etickou komisiou.

Autor má povinnosť oznámiť redakcii podporu firmy ktorej produkt v práci použil. Redakcia predpokladá, že autori prehľadových farmakoterapeutických článkov nie sú finačne zainteresovaní v spoločnosti ktorej výrobok sa v článku prezentuje.

Úprava rukopisu

Rukopis píšte PC formáte Word. Veľkosť písma 12 dpi, riadkovanie 2. Text tlačte na biely papier formátu A4 s okrajmi 25 mm. Jednotlivé časti začínajte na samostatnej strane v poradí: Titulná strana, súhrn a kľúčové slová, vlastný text, zoznam literatúry, tabuľky a grafy, obrazová dokumentácia. Strany vlastného textu číslujte v pravom dolnom rohu. Práce publikujeme v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Titulná strana

Titulná strana sa posiela v dvoch kópiách a obsahuje: 

Výstižný názov článku. Je možné priložiť aj vlastný preklad názvu v angličtine. Súpis autorov podľa poradia podielu prác na príprave článku.   Titul/y, rodné meno, priezvisko, titul/y, názov pracoviska, meno vedúceho pracoviska s plným titulom.

Súhrn a kľúčové slová

Druhá strana rukopisu je určená pre štrukturovaný súhrn a kľúčové slová. Posiela sa v dvoch kópiách. Je možné pridať aj vlastný preklad súhrnu v angličtine. Súhrn by nemal presahovať 150 slov, bez použitia skratiek. Špecifikuje účel a cieľ práce, použité metódy pozorovania, výsledky analýz a význam výsledkov vyplývajúcich z danej práce. Pod súhrnom, za názvom „kľúčové slová“ uvádzajte  3 – 10 heslovitých spojení (kľúčových slov), ktoré vystihujú obsah práce. Doporučujeme využívať heslá z databázy Index Medicus.

Mená autorov, názov práce, súhrn a kľúčové slová musia byť vyhotovené v dvoch kópiách – pre preklad do angličtiny. Je možné priložiť aj vlastný preklad, alebo len určité termíny a vžité slovné spojenia – pre prekladateľa.

Vlastný text

Vlastný text práce by nemal presahovať 10 strán formátu A4 vrátane literatúry. Text by mal byť rozdelený do nasledujúcich častí:

Úvod

Metódy

Výsledky/Kazuistika

Diskusia

Úvod

Vyjadruje zmysel článku a odkazuje na literatúru ktorá má priamy vzťah k danej téme. Úvod neobsahuje výsledky a závery práce.

Metódy

Táto časť popisuje súbory pozorovaných subjektov, použité metódy, prístroje a postupy vyšetrení a ošetrení. Známe metódy a postupy sa popisujú veľmi stručne, príp. postačí odkaz na príslušnú literatúru. Neznáme alebo modifikované metódy a postupy je potrebné popísať podrobne so zdôvodnením ich použitia a obmedzení. Príspevky o nových diagnostických a liečebných postupoch musia byť v súlade so zásadami Helsinskej a Tokijskej deklarácie z rokov 1964 a 1975. Všetky použité lieky a chemikále musia byť presne identifikované vrátane generického názvu, dávky a spôsobu použitia. Fyzikálne a chemické veličiny sa uvádzajú v jednotkách SI. Skracovanie slov, okrem zvyčajných skratiek, sa neodporúča. Ak je potrebné skrátiť výraz, ktorý sa v texte často opakuje, uveďte skratku v zátvorke za prvým použitím tohto výrazu, napr. „temporomandibulárny kĺb (TMK)“. Na označovanie zubov a používa dvojmiestny číselný kód systému Medzinárodnej stomatologickej federácie. Baktérie sa uvádzajú rodovými aj druhovými názvami po prvý raz, v ďaľšom texte sa môže generický názov skracovať. 

Výsledky, kazuistika

Výsledky sú zoradené logicky podľa postupu v textoch, tabuľkách a ilustráciách. V texte nie je potrebné opakovať fakty uvedené v tabuľkách alebo grafoch.

Diskusia

V diskusii sa zdôrazňujú významné výsledky a závery, ktoré z práce vyplývajú v porovnaní s výsledkami štúdií iných autorov v danej téme. V diskusii je povolené predkladať aj nové hypotézy, ktoré z výsledkov logicky vyplývajú – je však potrebné na to upozorniť. Taktiež je možné predložiť aj  doporučenia pre prax.

Zoznam použitej literatúry

Obsahuje len publikácie skutočne použité, na ktoré sa autor odvoláva, alebo významné práce v danej téme. Len formálne uvedenie publikácie v zozname je neprípustné. 

Autori článkov musia dodržiavať etické normy vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch – v použitej literatúre. Nesmú ich skresliť ani zmeniť ich význam. Citát z literatúry je možné editovať len v rámci úpravy do platného pravopisu.

Použité pramene označujeme v súvislom texte podľa metódy ktorú doporučuje norma STN ISO 690 s prihliadnutím na normu ISO 7144. Označenie citácie je vždy na tom mieste v texte kde sa na použitý prameň odvolávame. Tento záznam je potom položkou v zozname bibliografických odkazov.

Príklady citácií:

V zozname bibliografickýcjh údajov má záznam nasledovnú štruktúru: Autor/názov/fakty o dokumente.

Tlačená monografická publikácia:

MUTSCHNEKNAUSS, R., E.: Praktická parodontologie. Klinické postupy. Quintessenz, spol.s r.o., 2002, s 135 – 146, Praha, ISBN 80-902118-8-7.

HOBKIRK, J. A., WATSON, R., M., SEARSON, L., J.: Introducing Dental Implants. 1st published, Elsevier Science, 2003, 64 – 68 pp., Churchill Livingstone, ISBN 0 443 07185 3. 

Príspevok v monografickej publikácii:

STRASBURG, M.: Projevy některých nežádoucích účinků léků na gingivě a parodontu. In MUTSCHELKNAUSS, R., E.: Praktická parodontologie. Klinické postupy. Quintessenz, spol.s r.o. 2002. s 95 – 98.

Článok v seriálových publikáciách:

ORMIANER, Z., SCHIROLI, G.: Maxillary single-tooth replacement utilizing a novel ceramic restorative system: results to 30 months. J Oral Implantol. 32, 2006, 4, p. 190-199.

KUKUROVÁ, E., BAKOŠ, D., KOLLER, J.: Využitie membrán na báze kolagénu v substitučnej medicíne.

Bratisl.lek.listy, 100, 1999, č.10, s.560-566.

Bibliografický odkaz na elektronickú monografiu:

OLSON, Nancy (ed.): Cataloging Internet Resources: A Manual and Practical Guid [on line]. 2nd ed. Dublin : OCLC, c1997 [cit. 2003-04-09]. Dostupný z www: <http://www.oclc.org/oclc/man/9256cat/toc.htm>. ISBN 1-55653-236-9. 

Odkaz na webovskú verziu tlačeného časopisu:

Forum : časopis Univerzity Karlovy. Praha : Univerzita Karlova, 1995-. 1x za 14 dní. Dostupný tiež na www:

<http://enlil.ff.cuni.cz/. 

Nezabúdajte na citácie z publikácií tohto časopisu!

Tabuľky, grafy

Tabuľky píšte vo formáte Word alebo Excel. Každú tabuľku vytvorte v novom dokumente a vytlačte na samostatný list. Tlačenú verziu posielajte 2x – preklad legiend do angličtiny. Číslujte ich v poradí ako sú umiestnené v texte. Každá tabuľka má nadpis umiestnený nad tabuľkou. Prípadné vysvetlivky píšte pod tabuľku. Miesto, kde má byť tabuľka, graf umiestnený v texte označte na ľavom okraji rukopisu napr: graf 1, tab. 1, a pod.

Obrazová dokumentácia

Zoskenované obrázky, schémy posielajte na CD nosiči vo formáte *.jpg alebo *.tif v rozlíšení 600-800dpi. Fotografie posielajte na CD nosiči vo formáte *.jpg alebo *.tif v rozlíšení 350 dpi. Obrázky, schémy ani fotografie nevkladajte do dokumentov formátu Word, Excel ani PowerPoint. Obrázky, schémy aj fotografie musia byť odoslané aj v tlačenej forme. Fotografie na lesklom papieri. Fotografie musia byť lesklé, ostré, v prípade písmen a číslic dobre čitateľné aj po zmenšení. Do fotografií nepíšte legendy. Titulok a podrobnejší text píšte v samostatnom dokumente a na samostatnom liste. Tlačenú verziu posielajte 2x – preklad legiend do angličtiny.  Legenda obsahuje: číslo obrázku, schémy alebo fotografie, text, autor obrázku, fotografie, príp. zdroj z ktorého bol obrázok, fotografia so súhlasom zapožičaná. Obrázky, schémy, fotografie na zadnej strane označte ceruzkou – číslo obrázku, fotografie, názov článku, autor, šipkou označte hornú stranu. Ak je  na fotografii tvár, nesmie byť identifikovateľná, alebo priložte písomný súhlas dotknutej osoby.

Miesto, kde má byť obrázok, fotografia umiestnená v texte označte na ľavom okraji rukopisu napr: obr. 1 a pod. Obrázky, grafy aj fotografie redakcia uverejní čierno-biele alebo farebné podľa zváženia. 

Posielanie rukopisu

Rukopis posielajte mailom alebo poštou na CD nosiči alebo USB kľúči.

Prehlásenie:  

-že rukopis bol schválený, imprimatur vedúceho pracoviska.

-že článok nebol publikovaný v žiadnom inom odbornom časopise v printovej alebo elektronickej podobe a nebol ponúknutý inému odbornému časopisu k publikovaniu.

Informačný sprievodný list: 

Či ide o súčasť plánovaného výskumu, grantu, či a kde bola práca anotovaná, prednesená, či ide o prácu na pokračovanie ako súčasť väčšieho celku, či ide o výťah dizertačnej práce, habilitačnej práce atď. Meno, adresa, email autora povereného korektúrami pre styk s redakciou.

Texty, prílohy, CD, prehlásenia a informačný list vložte do tvrdého obalu a pošlite na adresu:

Slovenská komora zubných lekárov
Redakcia časopisu Stomatológ
Fibichova 14
821 05 Bratislava

alebo 

e-mail: stomatolog@skzl.sk
e-mail: strecha@medima.sk

Redakcia si vyhradzuje právo, po recenznom konaní, vrátiť rukopis autorovi k prepracovaniu. Rukopis ani prílohy po uverejnení redakcia nevracia.