Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Snem komory

Je najvyšší orgán komory. Rozhoduje vo veciach, ktoré majú najzásadnejší vplyv na fungovanie, štruktúru a činnosť komory.

Snem komory najmä:

 1. schvaľuje, mení a zrušuje vnútorné predpisy komory, ktorými sú najmä štatút, volebný poriadok, rokovací poriadok, hospodársky poriadok a disciplinárny poriadok,
 2. volí a odvoláva v tajných voľbách prezidenta komory a členov orgánov komory okrem prezídia komory,
 3. môže zriadiť, zlúčiť, rozdeliť, zrušiť a určiť počet regionálnych komôr,
 4. hodnotí činnosť komory a jej orgánov,
 5. rozhoduje o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovnoprávneho vzťahu s komorou,
 6. schvaľuje výšku náhrady výdavkov pri výkone funkcie členov orgánov komory,
 7. určuje výšku členského príspevku a poplatkov podľa § 63 ods. 4 a 5 zákona (registračný poplatok a poplatok za aktualizáciu registra), určuje termíny splatnosti členského príspevku a výšku tvorby rezervného fondu komory,
 8. rozhoduje v hospodárskych veciach podľa tohto štatútu a hospodárskeho poriadku komory,
 9. môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia rady komory s výnimkou rozhodnutí vydaných podľa § 56 ods. 2 zákona,
 10. zaujíma stanoviská k najzávažnejším otázkam dotýkajúcich sa činnosti komory,
 11. rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

Pravidlá zasadania snemu:

 1. Snem písomne zvoláva rada komory najmenej raz za kalendárny rok. Rada komory je povinná zvolať snem komory do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, ak o to písomne požiada aspoň tretina členov komory, prezident komory alebo kontrolný výbor komory.
 2. Snem komory tvoria delegovaní členovia komory a členovia rady komory, ktorí si riadne plnia povinnosti vyplývajúce pre nich z členstva v komore, vrátane úhrady členského príspevku. Spôsob voľby delegátov určí komora volebným poriadkom. Delegáti snemu komory sa volia na celé volebné obdobie.
 3. Delegáta snemu môže zastúpiť riadne zvolený náhradník. Náhradník preukazuje oprávnenie na zastupovanie delegáta snemu potvrdením regionálnej komory o zvolení za náhradníka.“
 4. Každý delegát má právo predložiť cestou rady komory svoje pripomienky, návrhy a požiadavky k zverejnenému programu a tézam a to zásadne písomne najneskôr 10 dní pred dňom začatia konania snemu komory.
 5. Snem je schopný uznášať sa, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Delegát snemu komory musí byť osobne prítomný počas rokovania v rokovacej miestnosti, počas snemu zdržiava sa vo vyhradených priestoroch; inak stráca nárok na vynaložené náklady spojené s účasťou na sneme. Na platnosť uznesenia snemu komory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov v čase hlasovania.
 6. Snem je prístupný všetkým členom komory. Člen komory môže toto oprávnenie uplatniť na svoje náklady a v prípade, ak nie sú vyčerpané kapacitné možnosti rokovacej sály a s cieľom zabezpečenia dôstojného a nerušeného priebehu snemu komory.
 7. Snemu komory sa môžu zúčastniť pozvaní hostia. Hostia snemu komory môžu na sneme komory vystúpiť na základe výzvy predsedajúceho snemu.