Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Členstvo

Prečo byť členom SKZL

Slovenská komora zubných lekárov združuje zubných lekárov, ktorí sú jej členmi a chráni ich práva a záujmy v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania podľa zákona č. 578/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) Členstvo v komore je dobrovoľné a vzniká zápisom do zoznamu členov alebo udelením čestného členstva. Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu zdravotníckeho povolania.
Povinnosti člena komory

Člen komory je povinný:

  1. vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, ktorý je uvedený v prílohe č. 4 zákona,
  2. spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť,
  3. oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,
  4. plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore
  5. riadne a včas platiť členský príspevok.

Členský príspevok sa uhrádza podľa vnútorných predpisov komory a je príjmom komory (v časti „ Členské poplatky“).

Podľa bodu 16 uznesenia č. 12 prezídia SKZL tlačená podoba časopisov Zubný lekár a Stomatológ bude od 01.01.2023 v príslušnom kalendárnom roku zasielaná len členom, ktorí majú riadne uhradené všetky členské príspevky za predchádzajúce obdobia trvania členstva.
V prípade úhrady všetkých nedoplatkov na členských príspevkoch bude člen dostávať tlačené podoby časopisov Zubný lekár a Stomatológ až od najbližšieho čísla nasledujúceho po úhrade.

Zápis do zoznamu členov

Komora zapíše do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ak:

  • je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania,
  • je bezúhonný.
Vyčiarknutie zo zoznamu členov

Komora vyčiarkne zo zoznamu členov zdravotníckeho pracovníka, ak

  1. písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov,
  2. zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
  3. bol vylúčený z komory.
Členské poplatky

Členský príspevok je stanovený vo výške  400 €  (zubní lekári fyzické osoby vrátane odborných garantov).

O zľavnené členské je potrebné požiadať formou písomnej žiadosti za príslušný kalendárny rok najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roku a ak vznikli nové skutočnosti, tak do 31. októbra príslušného kalendárneho roku. Nárok na zľavnený členský príspevok majú zubní lekári podľa bodov 1 až 5, okrem poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a odborných zástupcov (garantov).

  •  zubní lekári v zamestnaneckom pomere (50%)200,-€
  •  členovia zúčastňujúci sa špecializačného štúdia (30%) a 120,-€
  •  zamestnanci lekárskych fakúlt – pedagogickí pracovníci s min. 0,7 úväzkom120,-€
  •  Udržiavací príspevok (MD, PN…)80,-€
  •  Absolventi v roku ukončenia štúdia0,-€

Údaje k platbe:

Peňažný ústav:Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:SK13 0200 0000 0020 0622 6851
SWIFT:SUBASKBX
VS:registračné číslo
SS:rok
Poznámka:meno a priezvisko

Podrobné informácie o poplatkoch nájdete v časti „Príloha č. 4 HP – Predpis príspevkov a poplatkov“.

Iné poplatky

Poplatok za vyhotovenie duplikátu registračnej karty pre člena SKZL                                  10 €

Číslo účtu: SK13 0200 0000 0020 0622 6851

Variabilný symbol: registračné číslo

Poznámka: duplikát karty

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Marcela Hlušiaková
Jana Špaňová

Referát pre register a licencie

+421 2 4820 4072 
register@skzl.sk

Korešpondenčná adresa

Slovenská komora zubných lekárov
Fibichova 14
821 05 Bratislava

Stránkové hodiny

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

09:00 – 11:00
nestránkový deň
09:00 – 11:00    12:30 – 15:30
13:00 – 15:00
nestránkový deň