Licencie

Typy licencií

Slovenská komora zubných lekárov vydáva licencie zdravotníckeho pracovníkovi v povolaní zubný lekár a vedie register vydaných licencií podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 1. Licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe zdravotníckym pracovníkom v povolaní zubný lekár; ( O licenciu žiada zubný lekár, ktorý chce poskytovať zdravotnú starostlivosť ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe obchodno-právneho vzťahu s iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v jeho ambulancii zubného lekárstva.)
 2. Licencia na výkon zdravotníckeho povolania zdravotníckym pracovníkom v povolaní zubný lekár; ( O licenciu žiada zubný lekár, ktorý chce na základe povolenia vydaného príslušným orgánom (samosprávny kraj alebo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) poskytovať zdravotnú starostlivosť ako fyzická osoba vo vlastnej ambulancii zubného lekárstva.).
 3. Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní zubný lekár; (O licenciu žiada zubný lekár, ktorý chce na základe povolenia vydaného príslušným orgánom (samosprávny kraj alebo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) poskytovať zdravotnú starostlivosť ako právnická osoba vo vlastnej ambulancii zubného lekárstva.).

 

 

Podmienky vydania licencie

Komora vydá licenciu zubnému lekárovi, ak:

 • má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
 • je zdravotne spôsobilý,
 • je odborne spôsobilý
 • je bezúhonný,
 • je zapísaný v registri.

Podmienkou na vydanie licencie je aj dôveryhodnosť zdravotníckeho pracovníka. Dôveryhodný na účely vydania licencie je zdravotnícky pracovník, ktorý dva roky pred podaním žiadosti o vydanie licencie nemal zrušenú licenciu z dôvodov ustanovených v § 74 ods. 1 písm. c) až g) zákona. Podmienky na vydanie licencie musia byť splnené po celý čas platnosti licencie.

 

Pre úspešné vydanie licencie je potrebné doložiť:

 

Komora vydá licenciu do 30 dní odo dňa podania úplnej žiadosti rozhodnutím v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“). Licencia sa vydáva na neurčitú dobu a nemožno ju previesť na inú fyzickú osobu. Za vydanie licencie sa uhrádza poplatok (údaje k platbe nájdete v časti „Poplatky za vydanie licencie“).                       

 Ak sa rozhodnutie, ktorým bola vydaná licencia  predkladá samosprávnemu kraju spolu so žiadosťou o vydanie povolenia, musí byť právoplatné v zmysle Správneho poriadku. Právoplatnosť musí byť na rozhodnutí vyznačená.                                           

Rozhodnutie, ktorým bola vydaná licencia  nadobudne právoplatnosť a tým aj vykonateľnosť nasledovnými spôsobmi:                      

   1) Vzdaním sa práva na podanie odvolania účastníkom konania. Zubný lekár, ktorý si prevezme licenciu sa môže vzdať odvolania hneď po oboznámení sa s rozhodnutím, a to písomne. Vzdanie sa odvolania je právne účinné jedine vtedy, ak k nemu došlo po oznámení (doručení) rozhodnutia. K vzdaniu sa odvolania môže dôjsť kedykoľvek počas plynutia odvolacej lehoty. Doložku právoplatnosti je možné vyznačiť ihneď ako komora obdrží podpísané vzdanie sa odvolania.

2) Ak sa zubný lekár nevzdá odvolania, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia zubnému lekárovi. V takomto prípade bude musieť na vyznačenie právoplatnosti zubný lekár predložiť komore originál rozhodnutia či už osobne alebo zaslaním prostredníctvom pošty.

3)  V prípade, že zubný lekár sa odvolá voči rozhodnutiu o vydaní licencie, o odvolaní rozhodne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Poplatky za vydanie licencie

Poplatky: 

a. na výkon samostatnej zdravotníckej prax 66,-€
b. na výkon zdravotníckeho povolania 33,-€
c. na výkon činnosti odborného zástupcu 66,-€

 

Číslo účtu:                              SK13 0200 0000 0020 0622 6851

Variabilný symbol:                registračné číslo

Špecifický symbol:                -

Poznámka:                             meno a priezvisko

Dátum splatnosti:                 deň podania žiadosti

 


 

Poplatok za vydanie duplikátu licencie                   3,-€ pre člena

Poplatok za vydanie duplikátu licencie                 20,-€ pre nečlena

 

Poplatok za vydanie dodatku ku licencii               10,-€ pre člena

Poplatok za vydanie dodatku ku licencii               30,-€ pre nečlena

 

 

Číslo účtu:                              SK13 0200 0000 0020 0622 6851

Variabilný symbol:                registračné číslo

Špecifický symbol:                -

Poznámka:                             meno a priezvisko

Dátum splatnosti:                 deň podania žiadosti

Zmena údajov v licencii

Komora vyznačí na základe oznámenia držiteľa licencie zmenu údajov uvedených v licencii, ak ide o zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Uvedené zmeny údajov nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia; komora vyznačí v licencii takéto zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia a súčasne zmenu údajov bezodkladne vyznačí v registri licencií. Súčasťou oznámenia je doklad o zmene údaju. Zdravotnícky pracovník je povinný bezodkladne oznámiť komore údaje rozhodujúce pre dočasné pozastavenie licencie (§ 73) a zrušenie licencie (§ 74) a predložiť osvedčené kópie dokladov preukazujúcich tieto údaje.

Oznámenie o zmene údajov

Dočasné pozastavenie licencie

Komora dočasne pozastaví licenciu, ak držiteľ licencie:

 • požiada o dočasné pozastavenie licencie, 
 • prerušil výkon zdravotníckeho povolania na dobu dlhšiu ako štyri roky v priebehu posledných piatich rokov,
 • má dočasný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania,
 • má dočasne pozastavenú registráciu,
 • ak držiteľ licencie porušil niektorú z povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) zákona, a to aj na návrh úradu pre dohľad.

Žiadosť o dočasné pozastavenie

Zrušenie licencie

Komora zruší licenciu, ak držiteľ licencie:

 • požiada o zrušenie licencie; žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ licencie povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada licenciu zrušiť;
 • prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie licencie (§ 69 zákona);
 • získal licenciu na základe nepravdivých údajov;
 • opakovane porušil povinnosti ustanovené v zákone;
 • neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie;
 • mal uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) tretieho bodu zákona;
 • mal opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) druhého bodu zákona.

Žiadosť o zrušenie licencie

Zánik platnosti licencie

Platnosť licencie zaniká smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtveho.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

 

Gabriela Červenková

Martina Skákalová

Referát pre register a licencie

+421 2 4820 4072 
register@skzl.sk

 

Konzultačné hodiny

Pondelok      06.30 -  11.00    12.00 - 16.00 hod
Štvrtok          08.00 – 11.00    12.00 - 17.30 hod

Korešpondenčná adresa

Slovenská komora zubných lekárov
Fibichova 14
821 05 Bratislava