Médiá

Výbor pre rozpočet

Pripravuje Návrh rozpočtu Slovenskej komory zubných lekárov na príslušný kalendárny rok a predkladá ho rade komory na schválenie. Sleduje jeho  priebežné plnenie, čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek a v prípade potreby  navrhuje presuny finančných prostriedkov.

Predkladá rade komory každoročne Správu o hospodárení jednotlivých stredísk a SKZL ako celku, daňové priznanie organizácie, účtovnú závierku a prehľad odvodov dane.

MUDr. Matúš Ursíny

Predseda Výboru pre rozpočet

MUDr. Igor Moravčík

Člen Výboru pre rozpočet

MUDr. Jozef Hudec

Člen Výboru pre rozpočet

MDDr. Emil Mikuš

Člen Výboru pre rozpočet

MUDr. Martin Kotulič

Člen Výboru pre rozpočet

MUDr. Július Ladický

Člen Výboru pre rozpočet

 

Podnety a pripomienky k práci výboru posielajte na Sekretariát SKZL:

Ing. Alica Bednárová

Sekretariát SKZL