Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Podmienky udelenia pečate SKZL

Zásady zapožičania pečate Slovenskej komory zubných lekárov od 1. januára 2014

Podmienky udelenia pečate SKZL

skzl-logo

Zásady zapožičania pečate Slovenskej komory zubných lekárov od 1. januára 2014

l.

1. Slovenská komora zubných lekárov (ďalej len “SKZL“ ) stanovuje kritéria zapožičania pečate SKZL vybraným výrobkom v odbore osobných preventívnych opatrení proti zubnému kazu a parodontopatiám. Zabezpečí ich publikáciu v časopisoch Stomatológ a Zubný lekár.

2. Žiadosť o zapožičanie pečate SKZL môže podať právnická alebo fyzická osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky, ktorá je producentom alebo výhradným zástupcom producenta vybraného výrobku na území Slovenskej republiky (ďalej iba „žiadateľ“.)

3. Žiadosť o zapožičanie pečate SKZL, ktorá nebude mať stanovené náležitosti a prílohy, bude žiadateľovi vrátená.

4.Žiadosti o zapožičanie pečate SKZL sa zasielajú, samostatne pre každý vybraný výrobok, na adresu – Sekretariát Slovenskej komory zubných lekárov, Fibichova 14, 821 05 Bratislava.

5. SKZL do 30-tich dní odo dňa prijatia žiadosti rozhodne o zapožičaní pečate SKZL vybraným výrobkom a požiada žiadateľa písomne k podpísaniu zmluvy o zapožičaní pečate SKZL.

6. V nadväznosti na dohodnuté zmluvy o zapožičaní pečate SKZL žiadateľ prevedie v prospech účelového účtu SKZL č. SK13 0200 0000 0020 0622 6851 nenávratnú peňažnú čiastku vo výške 3600 € (s DPH) ako poplatok.

7. V nadväznosti na dohodnuté zmluvy o predĺžení zapožičania pečate SKZL žiadateľ prevedie v prospech účelového účtu SKZL č. SK13 0200 0000 0020 0622 6851 nenávratnú peňažnú čiastku vo výške 2400 € (s DPH) ako poplatok.

8. Na základe podpisu zmluvy o zapožičaní pečate SKZL a úhrady stanovenej peňažnej čiastky vznikne žiadateľovi právo používať na vybranom výrobku zmluvou stanoveným spôsobom pečať SKZL.

ll.

1. Slovenská komora zubných lekárov zapožičiava pečať SKZL len pri dodržaní stanovených kritérií, vybraným výrobkom v odbore osobných preventívnych opatrení proti zubnému kazu, parodontopatiám distribuovaným na území Slovenskej republiky:

a) zubné kefky a prípravky k mechanickému čisteniu chrupu,
b) zubné pasty a iné prostriedky k zabezpečeniu ústnej hygieny,
c) ostatné výrobky
d) projekty prevencie zubného kazu

2. Základným kritériom hodnotenia vybraných výrobkov sú hlavne:

a) účinnosť v prevencii zubného kazu parodontopatií
b) kvalita dosahovanej ústnej hygieny
c) vzťah medzi prejednanou cenou a úžitkovou hodnotou
d) rozdiel a priorita voči ostatným porovnateľným výrobkom

lll.

1. Žiadosť o zapožičaní pečate SKZL od 1. 1. 2014 má nasledujúce náležitosti:

a) obchodné meno a sídlo žiadateľa
b) obchodné označenie vybraného výrobku
c) dátum výroby a číslo šarže vybraného výrobku, jeho údaje sú uvádzané pre testovanie (tzv. referenčná vzorka)
d) technický popis vybraného výrobku a jeho zloženie (fyzikálne a chemické vlastnosti)
e) popis vlastností vybraného výrobku z hľadiska prevencie zubného kazu a parodontopatií
f) ako často je vybraný výrobok podrobovaný kontrole, akej a kde
g) množstvo vybraného výrobku v jednom maloobchodnom balení a spôsob jeho distribúcie na území Slovenskej republiky
h) doporúčaná predajná cena na území Slovenskej republiky

2. K žiadosti o zapožičanie pečate SKZL d 1. 1. 2014 žiadateľ priloží:

a) overený výpis z obchodného registra, poprípade overený opis živnostenského oprávnenia žiadateľa
b) overené doklady osvedčujúce zmocnenie zastupovania záujmov producenta , pokiaľ je žiadateľom jeho výhradný zástupca
c) súhlas príslušných slovenských úradov s distribúciou a použitím vybraného výrobku na území Slovenskej republiky
d) overené doklady o výsledkoch laboratórneho a klinického overovania vybraného výrobku, odborné referencie a certifikáty, včítane dát ich uskutočnení, označenia a adresy testovacieho laboratória popisu testovacieho zariadenia
e) minimálne 10ks referenčných vzoriek výrobku a po dvoch kusoch etikiet, obalov, návodu k použitiu, garančných podmienok, reklamných materiálov a inej propagačnej literatúry

lV.

1. Informáciu o zapožičaní pečate SKZL je žiadateľ oprávnený užívať iba na základe a rozsahu vyplývajúcu z písomnej zmluvy o prepožičaní pečate SKZL.

2. Žiadateľ so zaslaním žiadosti o zapožičaní pečate SKZL sa zaväzuje zasielať SKZL priebežne informácie o všetkých zmenách alebo zvláštnych šaržách a sériách vybraného výrobku a na požiadanie SKZL zabezpečí prístup ku skúšobnému zariadeniu užívanému producentom, resp. prístup do výroby.

3. Rozhodnutie o zapožičaní pečate SKZL môže byť zrušené, pokiaľ vybraný výrobok stratí stanovené vlastnosti, alebo žiadateľ poruší opakovane, alebo iným závažným spôsobom podmienky o zapožičaní pečate SKZL vyplývajúce zo zmluvy.

4. Ak neobháji žiadateľ dôvodnosť zapožičania pečate SKZL, nesie všetky náklady súvisiace s odobratím pečate SKZL. SKZL je súčasne oprávnená proti žiadateľovi uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody.

5. SKZL bude zoznam vybraných výrobkov, ktorým bola zapožičaná pečať SKZL, publikovať v časopisoch Stomatológ a Zubný lekár.

Schválené Prezídiom SKZL dňa 6.12.2013

PEČAŤ SKZL – PRÍLOHY K ŽIADOSTI

PEČAŤ SKZL – ÚDAJE PRE TESTOVANIE

PEČAŤ SKZL – ŽIADOSŤ O ZAPOŽIČANIE