Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Odporúčanie Ministerstva zdravotníctva SR k brexitu

brexit

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča občanom Slovenskej republiky, ktorí získali odbornú kvalifikáciu lekára, zubného lekára, farmaceuta, pôrodnej asistentky a sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska uvedenú v prílohe V smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní  odbornej spôsobilosti  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20171201, aby v prípade, že niekedy v budúcnosti mienia vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, si podali žiadosť o uznanie predmetnej odbornej spôsobilosti v termíne do 29.3.2019 na príslušný kompetentný orgán Slovenskej republiky, pokiaľ tak už v minulosti neurobili. Po tomto dátume môže byť uznanie odbornej spôsobilosti posudzované ako vzdelanie dosiahnuté v nečlenskej krajine EÚ v prípade, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska opustí EÚ bez uzavretia Dohody o vystúpení.

 

V prípade základnej odbornej kvalifikácie lekára, zubného lekára, farmaceuta, pôrodnej asistentky a sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť na Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR
https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr/

 

V prípade špecializácie lekára a zubného lekára, na Ministerstvo zdravotníctva SR.
http://mzsr.sk/?uznavanie-kvalifikacii-uznavanie-dokladov

 

Zdroj: www.health.gov.sk