Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Od 14. júna sa distribuuje Zubný lekár 3/2017

zl3ob

Od 14. júna sa začína členom Slovenskej komory zubných lekárov rozposielanie dvojmesačníka Zubný lekár. Okrem témy Akupunktúra v zubnom lekárstve či programe Slovenských dentálnych dní 2017, pre členov SKZL prinášame v predstihu aj malú ochutnávku.

Aktivovanie úradných elektronických schránok

Slovenská komora zubných lekárov chce opakovane upozorniť členov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom svojich spoločností (spravidla spoločností s ručením obmedzeným), ktoré sú zapísané v obchodnom registri, že ich spoločnostiam bude automaticky aktivovaná elektronická schránka na doručovanie najneskôr 01.07.2017.

Na to, aby ste mohli ako štatutári vstupovať do elektronickej schránky Vašej spoločnosti a kontrolovať si doručené správy, rozhodnutia a elektronicky komunikovať s orgánmi verejnej moci potrebujete:

  • Občiansky preukaz s elektronickým čipomobčiansky preukaz si vybavíte na oddelení dokladov okresného riaditeľstva polície. Za vydanie nového občianskeho preukazu zaplatíte 4,50 eura.
  • Bezpečnostný osobný kód (BOK) – 6-miestny kód potrebný na prihlasovanie, ktorý slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa občianskeho preukazu s čipom pri elektronickej komunikácii. BOK si sami zvolíte pri preberaní vášho občianskeho preukazu s čipom na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru.
  • Čítačku elektronických kariet – dostanete zadarmo na oddelení dokladov.
  • Nainštalovaný príslušný softvér na prihlasovanie (eID klient), na podpisovanie (D.Signer/XAdES) a ovládač na čítačku kariet. Softvér je dostupný v sekcii Na stiahnutie.
  • Ak chcete občiansky preukaz používať aj na podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, požiadajte o nahratie kvalifikovaného certifikátu na jeho elektronický čip. Kvalifikovaný elektronický podpis v elektronickom svete nahrádza vlastnoručný podpis pri papierovom úradnom vybavovaní.

V prípade, že je schránka aktivovaná na doručovanie, môžu do nej orgány verejnej moci doručovať poštu – elektronické úradné rozhodnutia. Elektronické správy a dokumenty sa môžu doručovať do schránky v režime:

                       obyčajného doručovania  –  správa sa považuje za doručenú deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia alebo

                       doručovania do vlastných rúk – správa sa považuje za doručenúuplynutím úložnej lehoty alebopotvrdením doručenky. Ak nepríde k potvrdeniu doručenky počas úložnej lehoty (15 dní), po jej márnom uplynutí sa správa považuje za doručenú.

Do elektronickej schránky sa dostanete na portáli www.slovensko.sk cez prihlasovací panel „Prihlásiť sa na portál“, ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu titulnej stránky.