Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Spoločné vyhlásenie zdravotníckych organizácií v súvislosti s Memorandom medzi Vládou SR a LOZ

Spoločné vyhlásenie zdravotníckych organizácií k legislatívnemu procesu v súvislosti s Memorandom Vlády SR a LOZ nájdete TU

Vláda Slovenskej republiky sa uzatvorením Memoranda o zlepšení systému zdravotníctva SR zaviazala v blízkej budúcnosti pripraviť návrhy zákonov a prijať opatrenia vo viacerých oblastiach zdravotníctva s cieľom lepšej ochrany života a zdravia človeka, čo všetci zúčastnení pozitívne prijímame. 

Konkrétne oblasti, ktoré majú byť zmenené sa dotýkajú kompetenčne, odborne alebo aplikačne viacerých subjektov pôsobiacich v odvetí zdravotníctva – poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, lekárskych fakúlt a ďalších vzdelávacích inštitúcií, stavovských organizácií a odborných spoločností. Zmeny sa týkajú mnohých zákonov a niekoľkých desiatok paragrafov.
Je preto nevyhnutné, aby k pripravovaným právnym predpisom a opatreniam mali možnosť zaujať stanoviská a predkladať návrhy všetky dotknuté subjekty. Len tak splní Memorandum Vlády a LOZ svoje posolstvo.

V nadväznosti na uvedené preto žiadame Vládu SR a Národnú radu SR, aby:
• do prípravy právnych predpisov a opatrení prizvala všetky subjekty, ktorých sa úpravy budú dotýkať a rešpektovala ich návrhy a pripomienky,
• vyčlenila dostatočný časový priestor na odbornú diskusiu,
• nepredkladala návrhy a neprijímala opatrenia v časovej tiesni, bez predchádzajúcej diskusie a bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania.

Poučením nám môže byť nedávna minulosť. Prekvapivá, s nikým neprediskutovaná jediná novela predpisovania liekov spôsobila medzi odbornou verejnosťou, ale aj pacientmi chaos a vyvolala nespočetné množstvo negatívnych emócii vo vzťahoch medzi lekármi a vzťahoch lekár – pacient.

V Bratislave, dňa 5.12.2022

Slovenská lekárska komora
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská komora zubných lekárov
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine – UK v Bratislave
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Slovenská lekárnická komora
Asociácia štátnych nemocníc Slovenskej republiky
Asociácia nemocníc Slovenska
Asociácia súkromných lekárov- združenie Zdravita
Zväz ambulantných poskytovateľov
Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení