Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Generálne stretnutie CED – Rady európskych zubných lekárov

{phocadownload view=youtube|url=https://www.youtube.com/watch?v=0i_QHI2QL1Y}

Dr. Marco Landi, ktorý bol za prezidenta CED zvolený v novembri 2015, v kongresovej sále hotelu Crown Plaza v Haagu 20. mája 2016 o 9.00 h ráno prvýkrát ako prezident privítal delegátov, ktorých do Holandska vyslali národné zubolekárske asociácie.

Hostiteľmi GM boli spoločne CED a KNMT (Kráľovská holandská spoločnosť pre rozvoj zubného lekárstva). Delegátmi za SKZL boli prezident MUDr. Igor Moravčík a viceprezident MUDr. Matúš Ursíny. Hoci rokovanie GM prvýkrát viedol nový prezident, priebeh sa oproti minulosti nijako zásadne nezmenil. Dr. Landi viedol schôdzu v rodnej taliančine, a tak väčšina delegátov bola odkázaná na služby tlmočníkov, ktorí prekladali do angličtiny, nemčiny a francúzštiny. Po privítaní Dr. Landi vykonal prezenciu delegátov. Slova sa potom ujala dr. Hendrike van Drie, prezidentka KNMT a tiež všetkých prítomných privítala na pôde holandského kráľovstva.

Delegáti GM CED potom bez pripomienok schváli navrhnutý program rokovania. Hlasovaním bol tiež schválený zápis zo zasadnutia GM CED v novembri 2015 v Bruseli. Dr. Marco Landi podal podrobnú správu o činnosti počas prvého polroka svojho funkčného obdobia v čele CED. Ďalšie správy o práci bruselskej kancelárie CED za rovnaké obdobie predniesli pracovníčky kancelárie Sara Roda a Aleksandra Sanak. Spolupracovali na príprave GM CED a pomáhali pri činnosti Board a pracovných skupín. Monitorujú tiež aktivity Európskej komisie, ktoré by sa mohli týkať zubných lekářov. Vytvorili veľmi peknú výročnú správu o činnosti CED.

Dr. Susie Sanderson, hospodárka CED, prezentovala výsledky hospodárenia v roku 2015 – jej správa bola, samozrejme, overená audítormi a potom schválená delegátmi. Tí tiež zvolili nového audítora hospodárenia CED – Mareka Szevcinskeho. Predstavitelia CED potom predložili návrh rozpočtu CED na rok 2017 – ten, pochopiteľne, zohľadnil nové aktuálne počty aktívnych zubných lékárov v národných komorách a podľa toho boli prepočítané aj príspevky jednotlivých krajín do CED. Návrh rozpočtu bol po krátkej diskusii a niekoľkých doplňujúcich otázkach schválený.

Aleksandra Sanak hovorila o problematike komunikácie vo vnútri CED aj smerom von. Seminár komunikačných delegátov, ktorý bol naplánovaný na jar do Bruselu, sa pre teroristické útoky nakoniec uskutočnil formou video konferencie. CED na webových stránkach zverejnil súhrnnú výročnú správu – ročenku o činnosti 2015 (CED Annual Report 2015). Webstránka CED bola premiestená na novú adresu (www.cedentists.eu), komunikácia s CED funguje na Facebooku aj Twitteri.

Marco Landi otvoril aj tému logo CED a nasledujúca časť stále predpoludňajšieho bloku bola venovaná aktivitám CED. Prezident sa zameral na problematiku štandardizácie zdravotnej starostlivosti – odporúča byť veľmi ostražitý, CED je v princípe proti štandardizácii. Bezpečnosť a kvalitu zubnej starostlivosti najlepšie zaistí vysoko vzdelaný zubný lekár v súlade s národnými zákonmi, profesijnými predpismi a etickým kódexom. Toto nemôžu nahradiť žiadne európske štandardy. CED k tomu vypracuje oficiálne stanovisko. Za pracovnú skupinu CED WG Education and Professional Qualifications referoval Dr. Paulo Melo. Pracovná skupina spolupracuje s ADEE a zástupcovia spoločne rokovali 4. marca 2016 v Bruseli. Považujú za znepokojujúce prenesenie väčšiny praktickej prípravy študentov zubného lekárstva zo skutočných pacientov na fantómov. Skupina navrhuje, aby v materiáloch CED bola zadefinovaná požiadavka na „klinickú prax na pacientoch“. Skupina vypracovala stanovisko, v ktorom konštatuje, že zubný lekár môže vykonávať aj výkony, ktoré robia špecialisti (okrem ortodoncie a maxilofaciálnej chirurgie) a príprava špecialistov je organizovaná na národnej úrovni. Kvalifikáciu zubného lekára možno získať ukončením univerzitného vzdelania v odbore zubného lekárstva. Hygieničky nesmú svojou činnosťou nahrádzať prácu zubného lekára (podľa zásady: delegation yes, substitution no!).

Popoludňajší program otvorila Dr. Audry Cammiliery pozvaním na Maltu, kde sa bude konať GM CED o rok. Ďalšie vystúpenie boli venované ostatným pracovným skupinám CED. Dr. Hendrike van Drie informovala o činnosti WG Oral Health. Skupina mala samostatné zasadnutie 21. januára 2016. Venuje sa problematike zodpovedného užívania antibiotík v zubnom lekárstve, zaoberá sa negatívnym pôsobením cukrov v potrave a v nápojoch, ďalšou témou sú orofaciálne onkologické ochorenia. Na uvedených témach spolupracuje skupina s odbornými výbormi EÚ. Skupina predložila CED rezolúciu „Sugar“ – o dentálnych rizikách spojených s cukrami v potrave.

Za skupinu WG Tooth Whitening Products hovoril Dr. Stefaan Hanson. Skupina sa zišla 26. februára 2016 v Bruseli – trendom je kompletný zákaz bielenia pre osoby mladšie ako 18 rokov. CED stále trvá na stanovisku, že bieliace produkty sú považované za kozmetické produkty (nie zdravotnícke) a používanie produktov s obsahom H2O2 nad 6 % je zakázané. Skupina sa bude ďalej zaoberať bielením a jeho vplyvom na stav gingívy. CED neodporúča používanie bieliacich lámp – nemajú skutočný efekt pri bielení a môžu byť príčinou vedľajších účinkov.

Aleksandra Sanak pokračovala prezentáciou, v ktorej spracovala poznatky zo všetkých zaslaných správ od národných asociácií zubných lekárov. Napríklad vo Francúzsku začali masívne pracovať nízkonákladové kliniky, v Grécku je nezamestnanosť zubných lekárov. V Španielsku a v Portugalsku sú problémom nelegálne praxe…

Skupina WG Amalgam and Other Restorative Materials podľa správy skupina vykonáva lobbing proti okamžitému zákazu amalgámu a aktivita smeruje k postupnému útlmu používania amalgámu a ochrane životného prostredia dôsledným používaním separátorov. Väčšina politických strán v Európskom parlamente sa nechystá postaviť proti názoru CED.

WG e-Health je skupina pod vedením dr. Piret Vali, ktorá mala pracovnú schôdzu 29. januára 2016. Predpokladá spolupráci EÚ-USA v oblasti eHealth/Health IT, vytvára sprievodcov pre hodnotenie údajov zbieraných v rámci eHealth, spolupracuje s EK v oblasti eHealth.

WG Infection Control and Waste Management sa zišla 30. marca 2016 a chce udržiavať aktuálny obsah CED webových stránok vo svojom odbore. Zaoberá sa problematikou odpadových vôd a bezpečného spracovania ordinačného odpadu. Dr. Roland L‘ Heron zo skupiny WG Medical Devices informoval o tom, že monitoruje všetky aktivity v rámci orgánov EÚ, ktoré sa týkajú zdravotníckych prostriedkov – pracuje sa na revízii direktívy. Nanomateriály by mali byť zaradené v triede III. Výplňové materiály by zrejme nemuseli byť spojené s povinnosťou vystavovať preukaz pôvodu materiálu.

Dr. Matti Pöyry za WG Patient Safety and Quality of Care oznámil, že v oblasti bezpečnosti pacienta nedošlo za poslední pol roku k zásadným zmenám.

Skupina zaoberajúca sa problematikou antibiotík (BTF Antibiotics in Dentistry) informovala o monitoringu ústa Dr. Sandersona. Za skupinu zameraná na etiku (BTF Ethics) referoval Dr. Väli. Skupina pre vnútorný trh (BTF Internal Market) ústami Dr. Tolmeijera informovala, že BTF súhlasí s tým, aby vlastníkmi zubný praxí boli zubní lekári a aby spoločníkom právnickej osoby bol tiež zubný lekár. Princípom je, aby bol zubný lekár nezávislým v rámci právnickej osoby.

Budúce zasadnutie GM CED je naplánované na 2. december 2016. V roku 2017 bude jarný GM CED 26.-27. mája na Malte a jesenné potom 17. novembra v Bruseli.