Médiá

Upozornenie pre zubných lekárov, ktorí dovŕšili 65 rokov!

Zdravotnícki pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.

Potvrdenia zasielajte na sekretariát SKZL.

Tlačivo: 

{phocadownload view=file|id=213|text=Tlačivo |target=s}