Vzdelávanie

Pre organizátorov

Komora za účelom zabezpečovania sústavného vzdelávania pre zubných lekárov, zverejňuje termíny konania vlastných vzdelávacích akcií a vzdelávacích akcií organizátorov (okrem prípadu, ak je vzdelávacia akcia zabezpečovaná zamestnávateľom pre jeho zamestnancov), ktorí požiadali o zverejnenie v Kalendári vzdelávacích akcií na predpísanom tlačive.

Žiadosť o zaradenie akcie do harmonogramu

Komora priebežne sleduje a hodnotí úroveň neakreditovaných vzdelávacích aktivít pre zubných lekárov. Za uvedeným účelom komora požaduje, aby sústavné vzdelávanie, ktoré zabezpečuje zamestnávateľ pre svojich zamestnancov (zubných lekárov) bolo nahlasované vopred na predpísanom tlačive.

Zamestnávateľ ziadosť o zaevidovanie kreditov zamestnancov

 

Predpisy k sústavnému vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov:

296/2010 Z.z.

31/2006 Z.z.

578/2004 Z.z. - v znení účinnom od 1.1.2015

Vyhláška o sústavnom vzdelávaní 74/2019