Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Aký bude rok 2023 v zubných ambulanciách. Budeme mať aj na kvalitnú zubnú starostlivosť?

Tlačová správa, Bratislava, 16. 2. 2023


 1. Čo čaká zubné ambulancie v roku 2023. Budú mať pacienti nielen dostupnú ale aj kvalitnú zubnú starostlivosť? (MUDr. Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov)

a) Nesúlad v štatistických dátach. Slovenská komora zubných lekárov (ďalej SKZL) registrovala v roku 2021 takmer 3 900 zubných lekárov, pričom Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej NCZI) evidovalo 2 800 zubných lekárov.

 • Chýba nám hlavne stredná generácia zubných lekárov vo veku 40 – 50 rokov.
 • Alarmujúce číslo zubných lekárov nad 65 rokov – 949 čo predstavuje 23 %!!!
 • Teší nás stúpajúci trend mladých zubných lekárov.

 
b) Zubný lekár (ďalej ZL) po skončení vysokoškolského štúdia hneď vykonáva lekárske povolanie či na zubných klinikách, alebo aj samostatne v zubnej ambulancii. ZL neabsolvuje atestáciu, preto SKZL vníma pripravenosť študentov do praxe teoreticky na dobrej úrovni, ale s nedostatočnou praxou. Návrh SKZL (ako napr. v Nemecku a Rakúsku) výučba päť rokov a šiesty rok odborná prax priamo „v ústach pacienta“. SKZL verí, že novou akreditáciou na lekárskych fakultách v odbore zubné lekárstvo, personálnymi zmenami vo vedení LF ako aj dlhoročnými upozorňovaniami a návrhmi zo strany komory k efektívnemu získaniu praktických zručností študentov zubného lekárstva bude komora v krátkom čase hovoriť o pozitívnom smerovaní praktickej erudovanosti absolventov LF.

c) Zreálnenie úhrad zo zdravotných poisťovní a nevyhnutnosť vydať nový Zoznam zdravotných výkonov (ďalej ZZV) aj s ich nacenením

Zubné ambulancie, a v podstate celý ambulantný sektor, fungujú podľa zastaralého Zoznamu/katalógu zdravotných výkonov bez výkonových a cenových aktualizácií. Na katalógu SKZL pracuje takmer 15 rokov a stále neuzrel svetlo sveta. Zámerom SKZL je vytvoriť samostatný/odčlenený Zoznam zdravotných výkonov od ostatných ambulantných odborností. Dôležitosť a význam urgentného zavedenia ZZV je v správnom ošetrovaní pacientov podľa odporúčaných štandardov a hlavne pacient vie na čo má nárok z verejného zdravotného poistenia a vie sa rozhodnúť, podľa konštruktívnej komunikácie so zubným lekárom, akú zubnú starostlivosť preferuje.

V prípade nedofinancovania zubnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní v základnom prevedení je ohrozená nielen kvalita ale aj dostupnosť, a to najmä v odľahlých regiónoch Slovenska. Čísla zubných lekárov nad 65 rokov sú jasné a môžu spôsobiť kolaps. 

d) Praktická sestra – asistent

Navrhovaná úprava vymedzuje okruh zdravotníckych pracovníkov, ktorých môže poskytovateľ zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti poveriť poskytovaním zdravotnej starostlivosti (zubný lekár) alebo participáciou na jej poskytovaní (sestra, zubný asistent alebo praktická sestra – asistent). Zo zaradenia zubného asistenta do minimálneho personálneho zabezpečenia zubnej ambulancie je zrejmé, že dosiahnutie len stredného odborného vzdelania neobmedzuje zdravotníckeho pracovníka a plne postačuje na participáciu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zubnému lekárovi.

Praktická sestra – asistent môže podľa § 50 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. vykonávať jednak administratívne činnosti v zdravotnej dokumentácii ako aj podľa § 4b ods. 1 písm. s) vyhlášky MZ SR č. 321/2005 Z. z. starostlivosť o ústnu dutinu vrátane osobitnej starostlivosti.

Navrhovaná úprava vyjadruje potrebu akútneho riešenia nedostatku sestier a stále nedostatočných počtov zubných asistentov. Sestry pracujúce v zubných ambulanciách, v prípade legislatívnej zmeny, je možné zamestnať v ambulanciách iných špecializácií, prípadne v ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Poskytovatelia zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti nevyhnutne potrebujú legislatívnu zmenu, ktorá im umožní splniť podmienky minimálneho personálneho zabezpečenia aj pomocou praktickej sestry – asistenta.

e) Projekt „ZDRAVÝ ZUB“ z dielne SKZL

Do roku 2020 malo byť bez zubného kazu 90% detskej populácie.

Cieľom Aliancie pre budúcnosť bez zubného kazu je, aby každé dieťa narodené po roku 2026 bolo bez zubného kazu po celý život. Tento cieľ sa nám bez zmeny vnímania ústneho zdravia zo strany štátu a pacientov bohužiaľ nepodarí naplniť.
SKZL pripravuje pilotný projekt „ZDRAVÝ ZUB“, v Bratislavskom kraji, ktorého cieľom je poskytovať základnú ústnu starostlivosť deťom z Centier pre deti a rodinu v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, Lekárskou fakultou UK a zdravotnými poisťovňami. Projekt je v štádiu nastavenia konkrétnych procesov. Ostré spustenie predpokladáme v priebehu apríl/máj 2023.

2.Dofinancovanie zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti, zreálnenie úhrad z verejného zdravotného poistenia. Prečo? (MUDr. Jozef Hudec, MDDr. Peter Džupa)

Zubné lekárstvo je jediný odbor, kde bolo zavedené viaczdrojové financovanie aj pri základnom zubnom ošetrení. Podiel súkromných zdrojov má u jednotlivých poskytovateľov  rôzny podiel (20 – 80 %). Tretí zdroj financovania – súkromné pripoistenie nie je pre zdravotné poistenie v našich podmienkach zaujímavý a nie sú pre tento typ poistenia stanovené právne normy. Benefity, ktoré zdravotné poisťovne ponúkajú nie sú hradené  z pripoistenia ale z povinného poistenia a nie  sú príjmom zubných ambulancií.

Spôsob financovania formou fixného príplatku je dobre hodnotený aj európskymi stomatologickými organizáciami. Samozrejme, že nemyslíme výšku poplatkov, ale štruktúru:

 • V časti A LP sú výkony hradené ZP v plnej výške, v základnom prevedení zo štandardných materiálov.
 • V časti B LP sú výkony so spoluúčasťou poistenca a čiastočne hradené poisťovňou.
 • Výkony, ktoré nie sú v LP, po informovanom súhlase hradí poistenec v plnej výške.

Je preto  pochopiteľné, že v zubných ambulanciách sa platí najviac. Platí sa nielen za materiály, ale predovšetkým za čas a odbornosť. Dnes pacientom nestačí zbavenie bolesti a funkčnosť, majú aj vysoké estetické nároky, a to nie je lacné. Ceny počítame podľa minútových nákladov na ambulanciu, podľa vzorca, ktorý sme zosúladili s požiadavkami  Ministerstva zdravotníctva SR. Náklady sú fixné a variabilné. Medzi fixné patrí nájom, splátky za prístroje, plat personálu, poistky a podobne. Variabilné náklady rastú pri ošetrení pacienta – plomby, vrtáky, koreňové výplne, dezinfekcie… Toto sa vydelí pracovným časom, nie plným, lebo nepracujeme 8 hodín s pacientom. V priemere je to tak 70 – 80% času.

Prečo pacienti priplácajú aj za výkony skupiny A, hradené zo zdravotného poistenia? Úhrada zdravotných poisťovní za tzv. plne hradené výkony nepokrýva reálne náklady zubných ambulancií na tieto výkony, čo dokazuje aj porovnanie cenníkov ambulancií s výškou  úhrad ZP. Tieto výkony sú v praxi dotované príplatkami čiastočne hradených výkonov, čím dochádza k vnútornému zadlžovaniu ambulancií. V oblastiach  s nižšími príjmami to nie je reálne a zubné ošetrenie sa stáva nedostupným, pretože zubní lekári sa koncentrujú v miestach s vyššími príjmami obyvateľstva.

Čo požadujeme od nového Zoznamu zdravotných výkonov

 • u plne hradených výkonov v základnom prevedení dosiahnuť reálnu cenu,
 • zachovať existujúci systém hradených, čiastočne hradených a nehradených výkonov,
 • fixný príplatok v čiastočne hradených výkonoch. Fixný príplatok umožňuje aj sociálne slabším dostupnosť nákladnejšieho a komplexnejšieho ošetrenia, je ho možné regulovať podľa možností ZP,
 • pri alternatívnych liečebných postupoch úhrada len do výšky základného liečebného postupu.


Príklad

Pri kalkulovaných 120 € za hodinu v zubnej ambulancii je realita plne hradených výkonov v zubnej ambulancii napríklad nasledovná:

Preventívna prehliadka dospelého pacienta:

– zdravotná poisťovňa hradí 18,00 € čo zodpovedá času 9 minút

Preventívna prehliadka detského pacienta:

zdravotná poisťovňa hradí 13,20 € čo zodpovedá času 7 minút

V tomto čase by sme mali zvládnuť nie len ošetrovanie či vyšetrovanie, ale aj komunikáciu     s pacientom, evidenciu do zdravotnej dokumentácie, nahratie výkonov do elektronického systému a dát do systému eZdravie, objednanie pacienta na ďalšie ošetrenie, upratanie a dezinfekciu ambulancie a prípravu na ďalšieho pacienta.

Vytrhnutie detského mliečneho zuba:

poisťovňa hradí 14,40 € čo zodpovedá času 7 minút

Každý, kto z pohľadu rodiča zažil potrebu ošetrenia so svojim dieťaťom rozumie, že 7 minút je absolútne nedostatočné na poskytnutie kvalitného ošetrenia v klinickej aj ľudskej rovine.

 1. Národný projekt prevencie (MDDr. Michaela Lifková)

Koncom roka 2022 vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) globálnu správu o stave ústneho zdravia, v ktorej upozorňuje, že ochoreniami ústnej dutiny trpí zhruba 3,5 miliardy ľudí. Väčšina týchto ochorení je plne preventabilná a súvisí s orálnymi návykmi obyvateľstva.

Vyzýva preto všetky štáty, aby v problematike ústneho zdravia podnikali konkrétne kroky.

Slovensko sa dlhodobo umiestňuje na popredných miestach v kazivosti, ale takisto v úmrtiach na onkologické ochorenia hlavy a krku ako sú karcinómy pery, jazyka, spodiny ústnej dutiny a pod.

SKZL každoročne upozorňuje na vyššie spomínanú problematiku a hľadá riešenia ako tento stav zmeniť. Východisko vidí vo výchove pacientov v orálnom zdraví od útleho detstva.

Hlavným ukazovateľom úrovne kazivosti chrupu na Slovensku je index orálneho zdravia, hodnotiaci počet zubov s zubným kazom, ošetrených výplňou alebo extrahovaných pre kariézne ložisko.

Štatistiky z NCZI udávajú klesajúci trend u evidovaných detských pacientov s najhoršími hodnotami u 15. ročnej populácie (2.31). Z dôvodu nízkeho percenta evidencie detských pacientov možno predpokladať celoslovensky oveľa horšie výsledky ako sú zahrnuté v každoročných štatistikách.

Slovenská komora zubných lekárov spustila v roku 2021 pilotný projekt online vyučovacích hodín orálneho zdravia, ktorý sa v roku 2022 rozšíril na celonárodný projekt.

 „Vlastnou agendou bez výraznej podpory zo strany príslušných ministerstiev sme odškolili online v prvom roku 5 500 a ďalší rok vyše 10 000 žiakov základných škôl“, informuje Michaela Lifková.

V projekte vidíme cestu ako vychovať žiakov uvedomelých v problematike ústneho zdravia a zodpovedných za svoj orálny status.

Komora víta aktivitu Ministerstva zdravotníctva SR s pilotným projektom školského zdravotníckeho pracovníka, kde bolo ústne zdravie zaradené ako jeden z 3 základných okruhov prevencie. V júni 2022 komora participovala na  vzorovej hodine, ktorú by zastrešoval práve školský zdravotnícky pracovník.

V spolupráci s online hodinou by sa zabezpečil celoročný prísun potrebných informácií o ústnom zdraví a prevencii priamo k žiakom a to celoplošne.

Ako ďalší krok komora pripravuje webovú stránku s informáciami z online hodiny pre rodičov i vyučujúcich a inštruktážne videá starostlivosti o ústnu dutinu.

„V tomto roku by sme radi získali podporu Ministerstva školstva SR, aby sa náš osvetový projekt dostal do povedomia širšiemu spektru základných škôl, ktoré by sa do projektu mohli zapojiť“, povedala Michaela Lifková.

K úspešnej realizácii projektu požiadala Slovenská komora zubných lekárov o Grant FDI Smile (FDI – Svetová federácia zubných lekárov), ktorý slúži na podporu preventívnej starostlivosti o ústnu dutinu na národnej úrovni. Bol spustený v roku 2016 s podporou spoločnosti Colgate-Palmolive Company. Grant podporuje národné zubné asociácie (NDA), ktoré sú členmi FDI a ktoré dosahujú rozdiel vo výsledkoch ústneho zdravia prostredníctvom inovatívnych a udržateľných projektov na podporu komunity vo svojich krajinách.

Grant FDI Smile nie je určený na podporu nových projektov. Finančne podporuje iba aktívne projekty, ktoré boli spustené minimálne jeden rok a ktoré budú pokračovať minimálne ďalší rok. Oprávnené aplikácie nie sú obmedzené na zubný kaz; môžu riešiť iné problémy                a choroby ústnej dutiny so zameraním na: výchovu k ústnemu zdraviu, prevencii ústneho zdravia a propagácii.

SKZL požiadala o grant k dosiahnutiu plošného celoslovenského zásahu vo výchove starostlivosti o ústnu dutinu u žiakov predškolského a školského veku a verí v úspech získania grantu.