Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Komora zubných lekárov má riešenia

Tlačová správa
Bratislava, 28. 11. 2019

Komora zubných lekárov má riešenia… 

Prevencia, financovanie, legislatíva, optimalizácia siete a s tým súvisiace poskytovanie zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti boli témy, ktoré odprezentoval prezident Slovenskej komory zubných lekárov MUDr. Igor Moravčík na volebnom sneme v Jasnej.

Nosnou témou jesenného snemu SKZL boli voľby do vrcholových orgánov komory. Teší nás, že boli zvolení aj mladí kolegovia zubní lekári, ktorí prejavili ochotu a chuť pracovať v komorových štruktúrach. „Verím, že keď sa spojí profesionalita s progresívnosťou a modernými procesmi vieme posunúť stavovské princípy ochrany zubného lekára ako aj pacienta vpred“, povedal po sneme I. Moravčík.

Ako ďalej uviedol, programové zameranie komory na najbližšie štyri roky zhrnul do štyroch hlavných pilierov. Prvým je vytvorenie reálnej siete pre určenie časovej dostupnosti zubno-lekárskej starostlivosti na Slovensku s nevyhnutnosťou zabezpečiť rovnomerné rozloženie poskytovateľov zubno-lekárskej ZS s čím úzko súvisí nevyhnutnosť vytvoriť model podpory zubných lekárov v regiónoch s ich nedostatkom a v neposlednom rade odbúranie administratívnych povinností, ktoré nie sú nevyhnutné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ako príklad poukázal na skutočnosť, že pred 15 rokmi mali zubní lekári 19 administratívnych povinností, teraz ich je viac ako 40. 

S optimalizáciou siete úzko súvisí financovanie zubnej praxe. „ Zabezpečenie reálneho financovania potrieb sektoru v rámci intersektorálneho členenia, ako aj reálneho ohodnotenia plne hradených zubno-lekárskych výkonov z verejného zdravotného poistenia sú nevyhnutné opatrenia, ktoré je potrebné realizovať tak, aby bol spokojný tak zubný lekár ako aj pacient“, uviedol prezident komory. Okrem iných výhod v prospech pacienta sa komora bude snaží presadzovať zavedenie kompenzačných príspevkov na zubno-lekársku starostlivosť pre sociálne slabé skupiny obyvateľstva v rámci sociálneho rezortu. 

Každá zmena je úzko spätá s legislatívnymi procesmi. Ak politici chcú prijímať dobré zákony, musia brať komoru ako partnera. Odbornosť musí prevážiť nad politickými rozhodnutiami. Zubné lekárstvo je integrálna súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti, sme jeden z odborov, kde dosahujeme najvyššie percento prevencie , podarilo sa nám znížiť kazivosť, zubní lekári nikdy nevytvárali a nevytvárajú dlh v systéme. 

Komora musí byť vnímaná a akceptovaná ako líder a odborný garant zubného lekárstva a musí byť súčasťou tvorby legislatívy úplne od začiatku pri zámere. „Komora musí byť jedným zo subjektov participujúcich na tvorbe a realizácii noriem súvisiacich s poskytovaním zubnej starostlivosti na všetkých stupňoch vládnej a štátnej samosprávy s čím úzko súvisí aj proces zvýšenia kompetencie komory“, uzavrel prezident Igor Moravčík. 

Poznáme riešenia a ponúkame aktívnu participáciu na systémových zmenách, ktoré zabezpečia pre zubného lekára poskytovať kvalitnú zubno-lekársku starostlivosť svojim pacientom.

Voľby do orgánov SKZL 2019 – 2023

Prezídium SKZL

MUDr. Igor Moravčík – prezident
MUDr. Matúš Ursíny – viceprezident
MUDr. Jozef Hudec – viceprezident
MUDr. Simona Dianišková 
MUDr. Patrícia Husárová
MUDr. Martin Kotulič
MUDr. Miroslav Jánošík

Rada SKZL

MUDr. Juraj Dobrík
MUDr. Milan Kráľovič
MUDr. Martin Šimo
MUDr. Július Ladický
MUDr. Katarína Petranská
MUDr. Ingrid Jurkin
MUDr. Viera Kostolániová
Prof. MUDr. Neda Markovská
MUDr. Michaela Lifková
MUDr. Michal Sabadoš
MUDr. Ján Soták
MUDr. Peter Kukolík