Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

TLAČOVÁ SPRÁVA SKZL

Tlačová správa, Bratislava, 15. 2. 2024

Počet registrovaných zubných lekárov v registri SKZL k 13. 2. 2024.

 • 6 % do špecializovanej ambulantnej starostlivosti vrátane zubného lekárstva JE NEPRIJATEĽNÝCH…

Zubný lekár (ďalej ZL) po skončení vysokoškolského štúdia hneď vykonáva lekárske povolanie či    na zubných klinikách, alebo aj samostatne v zubnej ambulancii. Čo to znamená? Nemalé investície do vybudovania zubnej ambulancie, ktoré sa pohybujú minimálne 100 tisíc EUR a vyššie.

Podľa programovej vyhlášky, ktorá stanovuje minimálnu celkovú sumu v eurách určenú pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024 z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024 predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR do skráteného medzirezortného pripomienkového konania (len 7 pracovných dní) je navrhovaných len 6 % do špecializovanej ambulantnej starostlivosti vrátane zubného lekárstva považuje SKZL za nedostatočné a ohrozujúce kvalitu zubného zdravia. Máme za to, že opätovné nízke financovanie do ambulantného sektora z pohľadu modernej stomatológie môže zvýšiť cenu práce, čím sa zvýši finančná účasť pacienta na modernej a kvalitnej stomatológii, prípadne môže ohroziť dostupnosť a znížiť kvalitu poskytovania zubnolekárskej starostlivosti.

Už niekoľko rokov hovoríme o dvoch dôležitých aspektoch, ktorých zavedenie sú nevyhnutným momentom pre správne, transparentné rozhodovanie s jasnou investičnou predvídateľnosťou do materiálneho, personálneho, pracovného a prístrojového vybavenia zubných praxí.

a)  časová predvídateľnost na dva až tri roky

b)  intersektorálne členenie finančných prostriedkov pri tvorbe štátneho rozpočtu v oblasti zdravotníctva tak, aby zabezpečilo reálne pokrytie jednotlivých segmentov

Súčasná situácia s neustálym dofinancovávaním je dlhodobo neudržateľná a pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti frustrujúca.

MZ SR:

Ak sa zrealizujú úspory z revízie výdavkov (cca 100 mil. eur), môžu zdravotné poisťovne usporené prostriedky smerovať do špecializovanej zdravotnej starostlivosti na účel zavádzania nového zoznamu zdravotných výkonov.

Zubné ambulancie, a v podstate celý ambulantný sektor, fungujú podľa zastaralého Zoznamu/katalógu zdravotných výkonov bez výkonových a cenových aktualizácií. Na katalógu SKZL pracuje takmer 15 rokov a stále neuzrel svetlo sveta. Zámerom SKZL je vytvoriť samostatný/odčlenený Zoznam zdravotných výkonov od ostatných ambulantných odborností. Dôležitosť a význam urgentného zavedenia ZZV je v správnom ošetrovaní pacientov podľa odporúčaných štandardov a hlavne pacient vie na čo má nárok z verejného zdravotného poistenia a vie sa rozhodnúť, podľa konštruktívnej komunikácie so zubným lekárom, akú zubnú starostlivosť preferuje.

V prípade nedofinancovania zubnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní v základnom prevedení sa zníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti, a to najmä v odľahlých regiónoch Slovenska. Vekové rozpätie zubných lekárov 65 + je alarmujúce a odchodom týchto zubných lekárov môže nastať, najmä v odľahlých regiónoch problém s dostupnosťou zubnej starostlivosti, nehovoriac o kvalite.

 1. Urgentne legislatívne upraviť, aby sa dostala do zubných ambulancií praktická sestra – asistent a dentálna hygienička

Slovenská komora zubných lekárov sa niekoľko rokov snaží o zastabilizovanie minimálneho personálneho zabezpečenia zubných ambulancií tak, aby to štát nestálo žiadne finančné náklady; aby sme pomohli poddimenzovanému systému zdravotných sestier v ústavnej a ambulantnej sfére a v neposlednom rade vytvorili prípustné podmienky poskytovania zubno-lekárskej starostlivosti  v každej dobe a akútnej situácii u pacienta. Žiaľ, zatiaľ bez úspešného posunu  zo strany štátu…Pýtame sa prečo? Prečo návrh SKZL ako odborného garanta zubného lekárstva, na základe ktorého sa nebudú odčerpávať sestry z ústavných zariadení sa doteraz nerealizuje na strane ministerstva zdravotníctva??

Aktuálna situácia v zubnom lekárstve nie je, na základe prieskumu SKZL, čo sa týka personálneho zabezpečenia pozitívna, nakoľko 10 až 15 % respondentov (zubných lekárov) nespĺňa minimálne personálnej zabezpečenie  zubnej ambulancie vôbec a takmer 20 % poskytovateľov – v prípade PN alebo iného výpadku sestry alebo zubného asistenta (pričom zamestnávajú aj iného zdravotníckeho pracovníka) – musí prerušiť prevádzku ambulancie a zubný lekár nemôže ošetriť akútnych a ani bolestivých pacientov. My máme riešenie.

Ostatné dve rokovania na MZ SR boli 10. 8. a 24. 8. 2023 za účasti vtedajšej štátnej tajomníčky prof. Jankechovej, na ktorých došlo k dohode o finálnej podobe znenia výnosu s prísľubom platnosti od 1. 10. 2023. Žiaľ sa tento prísľub k dnešnému dňu nerealizoval.

SÚČASNOSŤ

NEVYHNUTNOSŤ

ZUBNÝ LEKÁR – SESTRA

ZUBNÝ LEKÁR – SESTRA

ZUBNÝ LEKÁR – ZUBNÝ ASISTENT

ZUBNÝ LEKÁR – ZUBNÝ ASISTENT

 

ZUBNÝ LEKÁR – PRAKTICKÁ SESTRA/ASISTENT

 

ZUBNÝ LEKÁR – DENTÁLNA HYGIENIČKA

Riešenie je jednoduché: legislatívne doplniť do Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL v znení neskorších predpisov:

 1. AMBULANCIA ZUBNÉHO LEKÁRSTVA
 2. Personálne zabezpečenie tvoria
  a) zubný lekár …………. 1,
  b) sestra alebo zubný asistent, alebo praktická sestra – asistent, alebo dentálna hygienička

  3.Pomáha eZdravie zubným lekárom?

Národné centrum zdravotníckych informácií: Základným cieľom elektronizácie zdravotníctva je zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hlavne prostredníctvom zdieľanej zdravotnej dokumentácie medzi jednotlivými zdravotníckymi pracovníkmi. V praxi to, napríklad, znamená, že ak lekár – špecialista zapíše záznam z vyšetrenia, všeobecný lekár má k záznamom svojich pacientov ihneď prístup a nedôjde k duplicitným vyšetreniam. Spustenie systému ezdravie znamená historicky najväčšiu kvalitatívnu zmenu v oblasti zdravotníctva. Systém ezdravie je centrálnym úložiskom zdravotných záznamov pacienta a je zdrojom dôležitých informácií o pacientovom zdravotnom stave, ktoré mu môžu zachrániť život. Systém ezdravie je nasadený od 1. januára 2018 s eslužbami.

        Skutočnosť je však iná. V čom?

        Zubní lekári nemajú prístup v rámci eZdravia ku komplexnej zdravotnej dokumentácii

        pacienta!

    Ktoré eslužby sú dostupné zubnému lekárovi, čím by mali zvýšiť kvalitu ZS:

 • eslužba prístup do systému ezdravie – obmedzený
 • eslužba erecept
 • eslužba evyšetrenie (len vyšetrenie samotným lekárom)
 • eslužba ePN

  Nedostupné eslužby:
  – eslužba eobjednávanie
  – eslužba pacientsky sumár
  – eslužba eočkovanie
  – eslužba elab
  – eslužba enarodenie

Na základe prieskumu, ktorý uskutočnila SKZL v dňoch 6. – 13. 2. 2024 sa k otázke vystavovania ePN, ktorú majú povinnosť vystavovať aj zubní lekári odpovedalo  1154 respondentov/zubných lekárov nasledovne:

Odporúčali ste svojmu pacientovi návštevu všeobecného lekára za účelom vystavenia DPN z dôvodu zubného ošetrenia?  NIE 67%, ÁNO 33%.

Väčšina zo zubných lekárov, ktorí odpovedali ÁNO išlo o odporúčanie za celý rok len jednému pacientovi.

Slovenská komora zubných lekárov už v roku 2021 pri prvotnom návrhu zásadne nesúhlasila so zavedením povinnosti posudzovať a rozhodovať o dočasnej pracovnej neschopnosti pre zubných lekárov. Zubní lekári odporúčajú dočasnú pracovnú neschopnosť len vo veľmi zriedkavých prípadoch. Z tohto dôvodu sa navýši administratívna záťaž a čas s ňou spojený a môže hroziť chybovosť.

Zubní lekári indikujú dočasnú práceneschopnosť len v ojedinelých prípadoch.

SKZL považuje za nevyhnutné, aby MZ SR:

 • prehodnotilo povinnosť vystavovať ePN zubnými lekármi
 • prehodnotenie eObjednávania – pre zubného lekára je to nepotrebná služba (zubní lekári v súčasnosti menežujú svojich pacientov na presné termíny). Pacient nevie koľko času bude na ošetrenie potrebovať. Dochádzalo by k dvom nežiaducim efektom – „nadobjednanie“, teda vyšetrenie alebo ošetrenie by nemalo dostatok priestoru, resp. na úkor kvality zdravotnej starostlivosti, „podobjednanie“, čo môže viesť k zhoršeniu dostupnosti pre ostatných pacientov.


Aby malo eZdravie význam pre zubného lekára, čo je nevyhnutné doplniť:

 1. zdieľanie dát v eZdravie pomôže ušetriť čas na vyšetrovanie a tým viac času zostane lekárovi na ošetrenie a v neposlednom rade sa vyhneme duplicitným výkonom, čo šetrí čas a peniaze


modelový príklad č. 1
– pacient ošetrený u iného PZS alebo na LSPP – provizórne endodontické ošetrenie, jeho ošetrujúci zubný lekár sa nedozvie z eZdravia detaily ošetrenia (spôsob ošetrenie, typ použitého materiálu, druh provizórnej výplne, atď.), ktoré sú nevyhnutné pre  následnú zubnú starostlivosť

modelový príklad č. 2 – pacient mení ošetrujúceho ZL po ukončení dohody o PZS, nemusí nič viac doniesť k novému PZS, všetko by bolo zdieľané cez eZdravie

 1. b) s bodom a) súvisí aj tento bod, zdieľanie výstupov zo zobrazovacích vyšetrení, ide najmä o RTG snímky (malá dátová veľkosť a časté využívanie).

Na RTG sa dá v časovom odstupe posúdiť progres zmien zdravotného stavu, forenzné hľadisko pri akomkoľvek určovaní totožnosti (identifikácia osoby) – prístup súdneho znalca do eZdravie.

Na úrovni EÚ v „európskom dátovom priestore zdravotných údajov“ (EHDS) pracovná skupina CED presadzuje jednoznačné cezhraničné zdieľanie „obrázkov“, lebo tie „hovoria univerzálnou rečou“

eZdravie bude mať pre mňa význam vtedy, keď si v ňom budem vedieť otvoriť zdravotnú kartu pacienta, jeho RTG snímky, zistiť celkový zdravotný stav, komunikovať s inými lekármi, ktorých navštevuje.